Regulamin usługi Newsletter

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usługi przesyłania newslettera (dalej jako ,,Newsletter”) przez Sales Intelligence sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-526), ul. Jodłowa 1/3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000847644, NIP: 7010360301, REGON: 146393710, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 5 184 800,00 zł, w całości opłacony, dalej jako ,,Sales Intelligence”.
2. Niniejszy Regulamin jest dostępny podczas zapisu do Newslettera, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
3. Kontakt z Sales Intelligence odbywa się poprzez adres poczty elektronicznej: [email protected].
4. Pojęcia zapisane wielką literą mają następujące znaczenie:
a. Regulamin – niniejszy dokument;
b. Zleceniodawca – Sprzedawca, Usługodawca lub inny podmiot, uprawniony do posługiwania się stroną internetową, w ramach której umieszczono formularz zapisu do Newslettera;
c. Użytkownik – osoba, która dokonała zapisu do subskrypcji Newslettera.

II. ŚWIADCZENIE USŁUGI

1. Sales Intelligence świadczy Usługę polegającą na przesyłaniu Newslettera do Użytkowników, którzy dokonali subskrypcji, wpisując swój adres e-mail w polu zapisu do Newslettera oraz wybrali przycisk ,,Zapisz się do newslettera”, a następnie aktywowali subskrypcję poprzez przejście z linku otrzymanego na podany adres mailowy.
2. Usługa świadczona jest nieodpłatnie.
3. Z uwagi na dobrowolny charakter podania przez Użytkownika Sales Intelligence swoich danych osobowych, Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, a także może zwrócić się do Sales Intelligence z pisemnym żądaniem usunięcia podanych wcześniej danych osobowych ze zbioru danych prowadzonego przez Sales Intelligence.
4. Korzystanie z Usługi wymaga spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych:
a. urządzenie z dostępem do Internetu,
b. dostęp do poczty elektronicznej.
5. Sales Intelligence świadczy Usługę przez czas nieoznaczony. Użytkownik, który dokonał subskrypcji ma możliwość w każdej chwili rezygnacji ze świadczonej Usługi. W tym celu powinien kliknąć w link rezygnacji z subskrypcji znajdujący się w każdej wiadomości kierowanej do Użytkownika lub przesłać oświadczenie o rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected].
6. Usługa Newsletter jest zgodna z zasadami wskazanymi w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz stanowi zamówioną informację handlową w rozumieniu tej ustawy.

III. DANE OSOBOWE

W ramach świadczonej Usługi Newsletter, Sales Intelligence przetwarza podane przez Użytkownika dane osobowe. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jak również zasadami ochrony danych osobowych, wskazanymi w Polityce Prywatności.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Każdy Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą świadczonej Usługi Newsletter. Użytkownik przesyła reklamację na adres Sales Intelligence sp. z o.o., ul. Jodłowa 1/3, 81-526 Gdynia, bądź poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej: [email protected].
2. Sales Intelligence zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.
3. Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego, posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Sales Intelligence.
b. może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
4. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik zostanie poinformowany wraz z ich zestawieniem na podany do subskrypcji adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia przesłania informacji o zmianach, o której mowa w zdaniu poprzednim. W razie, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w wiadomości mailowej na adres: [email protected], w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem Umowy o świadczenie Usługi Newsletter.

Mateusz Jeżyk

COO

Advisor photo

Potrzebujesz profesjonalnych rozwiązań?

Wskażę Ci skuteczne e-działania, dopasowane do Twojej branży.

Bezpłatna konsultacja 👋

Zobacz inne wpisy

Zobacz wszystkie