Regulamin usługi NaviMarketing

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako ,,Regulamin”) określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usługi NaviMarketing (dalej jako ,,Usługa”) za pośrednictwem serwisu internetowego www.nokaut.pl (dalej jako „Serwis”) przez Sales Intelligence sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-526), ul. Jodłowa 1/3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000847644, NIP: 7010360301, REGON: 146393710, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 5 184 800,00 zł, w całości opłacony, dalej jako „Sales Intelligence”.
 2. Niniejszy Regulamin jest dostępny w Centrum Sprzedawcy, w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia regulaminu dla Sprzedawców Nokaut (dalej jako „Regulamin dla Sprzedawców Nokaut”), dostępnego na stronach Serwisu, a w przypadku sprzeczności pomiędzy zapisami niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu dla Sprzedawców Nokaut, zastosowanie znajduje niniejszy Regulamin.
 4. Pojęcia zapisane dużą literą mają znaczenia nadane im w Regulaminie dla Sprzedawców Nokaut lub są określone w niniejszym Regulaminie.
 5. Kontakt z Sales Intelligence odbywa się poprzez adres poczty elektronicznej: [email protected]

II. ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI

 1. Usługa jest dostępna wyłącznie dla Klientów, którzy mają zawartą umowę o świadczenie usług dla Sprzedawców w Serwisie i posiadających dostęp do udostępnionego dla nich Centrum Sprzedawcy, w rozumieniu postanowień Regulaminu dla Sprzedawców Nokaut.
 2. W ramach Usługi, Sales Intelligence udostępnia Klientowi skrypt Java Script (dalej jako „Skrypt NaviMarketing”), którego celem jest przedstawienie użytkownikowi odwiedzającemu Sklep internetowy Klienta indywidualnej oferty wybranych produktów dostępnych w Sklepie internetowym w formie graficznego paska („Pasek ofert”) na stronie głównej Sklepu i na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 3. Klient zainteresowany skorzystaniem z Usługi loguje się do swojego Centrum Sprzedawcy oraz pobiera z niego i instaluje w swoim Sklepie Skrypt NaviMarketing, kierując się komunikatami wyświetlanymi w Serwisie oraz akceptuje Regulamin.
 4. Rozpoczęcie korzystania z Usługi wymaga jej aktywacji w Centrum Sprzedawcy poprzez wybranie odpowiedniej opcji, zgodnie z informacjami prezentowanymi w Centrum Sprzedawcy. W momencie aktywacji Usługi zawarta zostaje umowa o świadczenie usługi NaviMarketing.
 5. Usługa zaczyna być świadczona w momencie jej aktywacji na zasadach wskazanych w ppkt. 4 powyżej i świadczona jest przez czas nieoznaczony, do momentu jej wyłączenia przez Klienta, wyczerpania posiadanych przez Klienta punktów Nokaut lub rozwiązania Umowy na zasadach wskazanych w Regulaminie dla Sprzedawców Nokaut.
 6. W ramach Usługi, Sales Intelligence wyświetli każdemu użytkownikowi sieci Internet, odwiedzającemu Sklep Klienta, indywidualny i stworzony z mocą automatycznego mechanizmu Sales Intelligence Pasek ofert. Pasek ofert zawiera linki przekierowujące do Sklepu Klienta, w tym do konkretnych produktów prezentowanych w Pasku ofert.
 7. Pasek ofert jest wyświetlany użytkownikom odwiedzającym Sklep Klienta korzystającego z Usługi, na zasadach wskazanych w ppkt. 6 powyżej, o ile narzędzia lub programy stosowane przez tego użytkownika nie uniemożliwiają tego od strony technicznej, informatycznej lub w inny sposób.
 8. Sales Intelligence przysługuje od Klienta korzystającego z Usługi wynagrodzenie za Przekierowanie z linku znajdującego się w Pasku ofert, na zasadach wskazanych w Regulaminie dla Sprzedawców Nokaut i w wysokości maksymalnie dopuszczalnej Stawki wskazanej przez Klienta na zasadach wskazanych w Regulaminie dla Sprzedawców Nokaut. Z chwilą Przekierowania Sales Intelligence nabywa prawo do wynagrodzenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
 9. Sales Intelligence może wprowadzić okazjonalne rabaty lub promocje na swoją Usługę, jak również świadczyć ją nieodpłatnie, zgodnie z informacją na stronach Serwisu.
 10. Płatności w ramach świadczonej Usługi są rozliczane na zasadach wskazanych w Regulaminie dla Sprzedawców Nokaut, z zastrzeżeniem, że w przypadku opóźnienia w płatności Klienta, Sales Intelligence będzie naliczać odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych.
 11. W ramach Usługi Sales Intelligence wyświetli użytkownikowi odwiedzającemu Sklep Klienta Pasek ofert co najmniej 1 (jeden) raz w czasie tej samej sesji przeglądarki tego samego użytkownika, z zastrzeżeniem, że ilość czy częstotliwość wyświetleń Paska ofert nie będzie wpływała na zasady oraz wysokość rozliczeń między stronami.
 12. Sales Intelligence wyświetli użytkownikowi Sklepu internetowego Pasek ofert, w sposób o którym mowa w ppkt. 11 powyżej, o ile narzędzia lub programy stosowane przez tego użytkownika nie uniemożliwiają tego od strony technicznej, informatycznej lub w inny sposób, jak również o ile poprzednie czynności podejmowane przez użytkownika w Sklepie internetowym umożliwiają od strony systemowej stworzenie przez Sales Intelligence takiego Paska ofert, a w szczególności jeśli użytkownik uprzednio nie przeglądał w Sklepie internetowym żadnych Produktów.
 13. Klient korzystający z Usługi zobowiązany jest do poinformowania odwiedzających jego Sklep użytkowników o wykorzystywanych w Sklepie plikach cookies, w tym o plikach wykorzystywanych w związku z korzystaniem z Usługi, jak również plikach cookies wykorzystywanych przez Sales Intelligence w związku ze świadczoną Usługą, oraz uzyskać zgodę Użytkowników na ich wykorzystanie, zgodnie z Polityką prywatności Sales Intelligence oraz wymogami wynikającymi z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sales Intelligence zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
 2. Klient zostanie powiadomiony o takich zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej na zdefiniowany w Centrum Sprzedawcy adres e-mail wraz z podaniem wejścia w życie zmian. Nowa wersja Regulaminu zostanie udostępniona na stronach Serwisu. Klient może zapoznać się ze zmianami Regulaminu i odmówić ich akceptacji przesyłając do Sales Intelligence oświadczenie w formie pisemnej, na adres: Sales Intelligence sp. z o.o., ul. Jodłowa 1/3, 81-526 Gdynia, o odmowie akceptacji zmian w terminie 30 dni od daty powiadomienia Klienta przez Sales Intelligence o zmianie Regulaminu.
 3. Niedostarczenie do Sales Intelligence odmowy akceptacji zmian Regulaminu, w terminie wskazanym w ppkt. 2 powyżej jest uznawane za akceptację zmian przez Klienta.
 4. Przesłanie w ciągu 30 dni od daty powiadomienia Klienta przez Sales Intelligence o zmianie Regulaminu do Sales Intelligence odmowy akceptacji zmian jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie Usługi przez Klienta z zachowaniem 30 – dniowego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, liczonego od dnia otrzymania przez Sales Intelligence informacji o odmowie akceptacji zmian. W okresie wypowiedzenia Klienta obowiązuje brzmienie Regulaminu sprzed dokonanej zmiany.

Mateusz Jeżyk

COO

Advisor photo

Potrzebujesz profesjonalnych rozwiązań?

Wskażę Ci skuteczne e-działania, dopasowane do Twojej branży.

Bezpłatna konsultacja 👋

Zobacz inne wpisy

Zobacz wszystkie