Regulamin usługi FeedManagement dla Google Shopping

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usługi FeedManagement dla Google Shopping oraz Google PLA (dalej jako „Usługa”) za pośrednictwem serwisu internetowego www.nokaut.pl (dalej jako „Serwis”) przez Sales Intelligence sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-526), ul. Jodłowa 1/3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000847644, NIP: 7010360301, REGON: 146393710, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 5 184 800,00 zł, w całości opłacony, dalej jako „Sales Intelligence”.
 2. Niniejszy Regulamin jest dostępny w Centrum Sprzedawcy, w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia regulaminu dla sprzedawców Serwisu (dalej jako „Regulamin dla Sprzedawców Nokaut”), dostępnego na stronach Serwisu, a w przypadku sprzeczności pomiędzy zapisami niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu dla Sprzedawców Nokaut, zastosowanie znajduje niniejszy Regulamin.
 4. Pojęcia zapisane dużą literą mają znaczenia nadane im w Regulaminie dla Sprzedawców Nokaut lub są określone w niniejszym Regulaminie.
 5. Kontakt z Sales Intelligence odbywa się poprzez adres poczty elektronicznej: [email protected].

II. ZASADY REALIZACJI USŁUGI

 1. Usługa polega na zakupie pakietu przekierowań o dedykowanej wartości, realizowanych poprzez wyświetlanie ofert Klienta w ramach usług Google Shopping oraz Google PLA, dalej jako „Pakiet”.
 2. Cena pojedynczego przekierowania jest obliczana indywidualnie dla każdego Sklepu Klienta, na podstawie konkurencyjności danej branży. Cenę przekierowania można sprawdzić po zalogowaniu się do Centrum Sprzedawcy.
 3. Na całkowitą cenę przekierowania składa się zakup ruchu w Google Shopping oraz Google PLA, koszt jednostkowego zarządzania ofertą Sklepu w ramach usługi Google Shopping oraz Google PLA, a także i inne koszty związane ze świadczeniem Usługi.
 4. Suma wartości przekierowań w Pakiecie będzie widoczna przed zakupem Usługi, po zalogowaniu się do Centrum Sprzedawcy i przejściu do podstrony prezentującej oferty specjalne.
 5. Po uruchomieniu Usługi Klient może w dowolnym momencie sprawdzić ilość dostarczonego ruchu w Centrum Sprzedawcy.

III. ZASADY SKORZYSTANIA Z USŁUGI

 1. Informacje handlowe Sklepu muszą spełniać wymagania opisane w Google Merchant Center.
 2. Usługa jest dostępna wyłącznie dla Klientów, którzy mają zawartą umowę o świadczenie usług w Serwisie i posiadających dostęp do Centrum Sprzedawcy, w rozumieniu postanowień Regulaminu dla Sprzedawców Nokaut.
 3. Usługa jest dostępna niezależnie od modelu rozliczeń między Klientem a Sales Intelligence, ale w przypadku rozliczeń w modelu prepaid wymagane jest posiadanie środków na saldzie Konta w wysokości równej lub większej kwocie niezbędnej do uruchomienia Usługi.
 4. Rozpoczęcie korzystania z Usługi wymaga jej aktywacji w Centrum Sprzedawcy poprzez wybranie odpowiedniej opcji, zgodnie z informacjami prezentowanymi w Centrum Sprzedawcy. W momencie aktywacji Usługi zawarta zostaje umowa o świadczenie Usługi.
 5. Usługa zaczyna być świadczona w momencie jej aktywacji na zasadach wskazanych w Regulaminie i świadczona jest przez czas nieoznaczony, do momentu wyczerpania wykupionego Pakietu lub rozwiązania Umowy na zasadach wskazanych w Regulaminie dla Sprzedawców Nokaut.
 6. Usługa jest wstrzymywana, jeśli status Sklepu w Centrum Sprzedawcy jest inny niż “aktywny”.
 7. Korzystanie z Usługi jest odpłatne. Opłata zostanie pobrana z aktualnego salda na Koncie Klienta w Serwisie, w oparciu o kwotę widoczną w momencie uruchamiania Usługi. W przypadku Klientów rozliczanych w modelu postpaid, kwota w wysokości wartości Pakietu zostanie doliczona do faktury wystawionej na koniec miesiąca.
 8. Sales Intelligence może wprowadzić okazjonalne rabaty lub promocje na swoją Usługę, zgodnie z informacją na stronach Serwisu lub w Centrum Sprzedawcy.
 9. Pakiet jest kupowany dla konkretnego Sklepu. W przypadku posiadania kilku zarejestrowanych Sklepów, Klient przy uruchamianiu Usługi musi wskazać konkretny Sklep.
 10. Cena przekierowań w ramach Usługi nie uwzględnia dodatkowych rabatów przyznanych Klientowi w ramach współpracy z Sales Intelligence, przed lub po uruchomieniu Usługi.
 11. Usługa nie może być finansowana z żadnej formy promocyjnych zasileń salda Konta Klienta w Serwisie.
 12. Wyczerpanie limitu przekierowań w ramach Usługi nie powoduje wstrzymania promocji Towarów danych Sklepów w Google Shopping oraz Google PLA.
 13. Po osiągnięciu limitu przekierowań w ramach Usługi może upłynąć do 3 dni roboczych, zanim Stawka za Przekierowania z Google Shopping oraz Google PLA zostanie obniżona do poziomu ustawionego przez Klienta w Centrum Sprzedawcy.
 14. Sales Intelligence dołoży wszelkich starań, żeby zapewnić optymalne tempo wykorzystania Pakietu. W przypadku braku możliwości wygenerowania odpowiedniej ilości ruchu Sales Intelligence zwróci niewykorzystaną wartość Pakietu na saldo na Koncie Klienta w Serwisie. Zwrotowi nie podlega promocyjna część Pakietu. Zwrot może też zostać wykonywany w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Sales Intelligence, uniemożliwiających wykonanie Usługi, takich jak zablokowanie promocji Towarów przez Google itp.
 15. Sales Intelligence może odmówić świadczenia Usługi dla konkretnego Sklepu bez podania przyczyny. W przypadku przerwania świadczenia już świadczonej Usługi, zwrot niewykorzystanej kwoty zostanie wykonany na zasadach opisanych w poprzednim punkcie Regulaminu.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sales Intelligence zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.
 2. Klient zostanie powiadomiony o takich zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej na zdefiniowany w Centrum Sprzedawcy adres e-mail wraz z podaniem wejścia w życie zmian. Nowa wersja Regulaminu zostanie udostępniona na stronach Serwisu. Klient może zapoznać się ze zmianami Regulaminu i odmówić ich akceptacji przesyłając do Sales Intelligence oświadczenie w formie pisemnej, na adres: Sales Intelligence sp. z o.o., ul. Jodłowa 1/3, 81-526 Gdynia, o odmowie akceptacji zmian w terminie 30 dni od daty powiadomienia Klienta przez Sales Intelligence o zmianie Regulaminu.
 3. Niedostarczenie do Sales Intelligence odmowy akceptacji zmian Regulaminu, w terminie wskazanym w ppkt. 2 powyżej jest uznawane za akceptację zmian przez Klienta.
 4. Przesłanie w ciągu 30 dni od daty powiadomienia Klienta przez Sales Intelligence o zmianie Regulaminu do Sales Intelligence odmowy akceptacji zmian jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie Usługi przez Klienta z zachowaniem 30 – dniowego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, liczonego od dnia otrzymania przez Sales Intelligence informacji o odmowie akceptacji zmian. W okresie wypowiedzenia Klienta obowiązuje brzmienie Regulaminu sprzed dokonanej zmiany.

Mateusz Jeżyk

COO

Advisor photo

Potrzebujesz profesjonalnych rozwiązań?

Wskażę Ci skuteczne e-działania, dopasowane do Twojej branży.

Bezpłatna konsultacja 👋

Zobacz inne wpisy

Zobacz wszystkie