Regulamin usługi Autopilot

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako ,,Regulamin”) określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usługi Autopilot (dalej jako ,,Usługa”), za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.nokaut.pl (dalej jako ,,Serwis”), przez Sales Intelligence sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-526), ul. Jodłowa 1/3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000847644, NIP: 7010360301, REGON: 146393710, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 5 184 800,00 zł, w całości opłacony, dalej jako ,,Sales Intelligence”.
 2. Niniejszy Regulamin jest dostępny w witrynie internetowej www.nokaut.pl, w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia regulaminu dla Sprzedawców Nokaut.pl (dalej jako ,,Regulamin dla Sprzedawców”), dostępnego na stronach Serwisu, a w przypadku sprzeczności pomiędzy zapisami niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu dla Sprzedawców, zastosowanie znajduje niniejszy Regulamin.
 4. Pojęcia zapisane dużą literą mają znaczenia nadane im w Regulaminie dla Sprzedawców lub są określone w niniejszym Regulaminie.
 5. Kontakt z Sales Intelligence odbywa się poprzez adres poczty elektronicznej: [email protected].

II. ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI

 1. Usługa jest dostępna wyłącznie dla Klientów, którzy mają zawartą umowę o świadczenie Usług dla Sprzedawców w Serwisie i posiadających dostęp do udostępnionego dla nich Centrum Sprzedawcy, w rozumieniu postanowień Regulaminu dla Sprzedawców.
 2. W ramach Usługi, Sales Intelligence udostępnia nieodpłatnie Klientowi skrypt Java Script (dalej jako ,,Skrypt Autopilot”), którego celem jest przedstawienie użytkownikowi odwiedzającemu Sklep internetowy Klienta indywidualnej oferty wybranych produktów dostępnych w Sklepie internetowym, w formie i na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 3. Klient zainteresowany skorzystaniem z Usługi loguje się do Centrum Sprzedawcy oraz pobiera z niego i instaluje w swoim Sklepie Skrypt Autopilot, kierując się komunikatami wyświetlanymi w Serwisie oraz akceptuje Regulamin.
 4. Rozpoczęcie korzystania z Usługi wymaga jej aktywacji w Centrum Sprzedawcy poprzez wybranie odpowiedniej opcji, zgodnie z informacjami prezentowanymi w Centrum Sprzedawcy. W momencie aktywacji Usługi zawarta zostaje umowa o świadczenie usługi Autopilot.
 5. Usługa zaczyna być świadczona w momencie jej aktywacji na zasadach wskazanych w ppkt. 4 powyżej i świadczona jest przez czas nieoznaczony, do momentu jej wyłączenia przez Klienta lub rozwiązania Umowy na zasadach wskazanych w Regulaminie dla Sprzedawców.
 6. W ramach Usługi, Sales Intelligence wyświetli każdemu użytkownikowi sieci Internet, odwiedzającemu Sklep Klienta, indywidualną i stworzoną z wykorzystaniem automatycznego mechanizmu Sales Intelligence ofertę produktów danego Sklepu Klienta w formie okna reklamowego prezentowanego użytkownikowi podczas przeglądania stron internetowych podmiotów trzecich (dalej jako ,,Forma Reklamowa”). Forma Reklamowa wyświetlana jest w szczególności w formie baneru, boxu reklamowego lub innej formie graficznej lub tekstowej, zawierającej link przekierowujący do Sklepu Klienta lub do konkretnego produktu prezentowanego w ramach Formy Reklamowej.
 7. Z zastrzeżeniem innych zapisów Regulaminu, w ramach Usługi Sales Intelligence wyświetli użytkownikowi odwiedzającemu Sklep Klienta Formę Reklamową, o której mowa w ppkt. 6 powyżej, co najmniej 1 (jeden) raz.
 8. Sales Intelligence wyświetli użytkownikowi Sklepu internetowego Formę Reklamową, w sposób o którym mowa w ppkt. 7 powyżej, o ile narzędzia lub programy stosowane przez tego użytkownika nie uniemożliwiają tego od strony technicznej, informatycznej lub w inny sposób, jak również o ile poprzednie czynności podejmowane przez użytkownika w Sklepie internetowym umożliwiają od strony systemowej stworzenie i wyświetlenie przez Sales Intelligence Formy Reklamowej, a w szczególności jeśli użytkownik uprzednio nie przeglądał w Sklepie internetowym żadnych Produktów.
 9. Klient korzystający z Usługi zobowiązany jest do poinformowania odwiedzających jego Sklep użytkowników o wykorzystywanych w Sklepie plikach cookies, w tym o plikach wykorzystywanych w związku z korzystaniem z Usługi, jak również plikach cookies wykorzystywanych przez Sales Intelligence w związku ze świadczoną Usługą, oraz uzyskać zgodę Użytkowników na ich wykorzystanie, w tym zgodę na zautomatyzowane dopasowanie treści oferty do profilu Użytkownika, zgodnie z Polityką prywatności Sales Intelligence oraz wymogami wynikającymi z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 10. Klient korzystający z Usługi, może w okresie korzystania z Usługi Autopilot otrzymać rabaty lub zniżki na inne usługi lub produkty Sales Intelligence, w wysokości i na zasadach odrębnie określonych.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1.  Sales Intelligence zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
 2.  Klient zostanie powiadomiony o takich zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej na zdefiniowany w Centrum Sprzedawcy adres e-mail wraz z podaniem wejścia w życie zmian. Nowa wersja Regulaminu zostanie udostępniona na stronach Serwisu. Klient może zapoznać się ze zmianami Regulaminu i odmówić ich akceptacji przesyłając do Sales Intelligence oświadczenie w formie pisemnej, na adres: Sales Intelligence sp. z o.o., ul. Jodłowa 1/3, 81-526 Gdynia, o odmowie akceptacji zmian w terminie 30 dni od daty powiadomienia Klienta przez Sales Intelligence o zmianie Regulaminu.
 3.  Niedostarczenie do Sales Intelligence odmowy akceptacji zmian Regulaminu, w terminie wskazanym w ppkt. 2 powyżej jest uznawane za akceptację zmian przez Klienta.
 4.  Przesłanie w ciągu 30 dni od daty powiadomienia Klienta przez Sales Intelligence o zmianie Regulaminu do Sales Intelligence odmowy akceptacji zmian jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie Usługi przez Klienta z zachowaniem 30 – dniowego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, liczonego od dnia otrzymania przez Sales Intelligence informacji o odmowie akceptacji zmian. W okresie wypowiedzenia Klienta obowiązuje brzmienie Regulaminu sprzed dokonanej zmiany.

Mateusz Jeżyk

COO

Advisor photo

Potrzebujesz profesjonalnych rozwiązań?

Wskażę Ci skuteczne e-działania, dopasowane do Twojej branży.

Bezpłatna konsultacja 👋

Zobacz inne wpisy

Zobacz wszystkie