Regulamin SklepyFirmowe.pl

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Przez przyjęcie niniejszego regulaminu Klient decyduje się skorzystać z Usługi umożliwiającej założenie i prowadzenie Sklepu internetowego stworzonego z wykorzystaniem mechanizmów udostępnionych przez Usługodawcę. Postanowienia określone w niniejszym Regulaminie określają zakres i warunki korzystania z Usługi przez Klienta.

Zamawiając Usługę, Klient oświadcza, że akceptuje w całości niniejszy Regulamin i przyjmuje do wiadomości, iż Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany tego Regulaminu w każdym czasie. Ewentualne zmiany obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji regulaminu na stronach internetowych Usługodawcy.

Definicje

 1. Usługodawca – Sales Intelligence sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni ul. Jodłowa 1/3 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000847644, NIP 586-222-37-23, REGON 220651833, tel. 058 58 58 909, email: [email protected];
 2. Klient – osoba prawna; osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych; jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania;
 3. Usługa – możliwość założenia i prowadzenia przez Klienta Sklepu internetowego, prezentacji oferty Klienta, jej promocji i reklamy w Internecie na warunkach niniejszego regulaminu;
 4. Usługa testowa – świadczenie wykonywane nieodpłatnie przez Usługodawcę, mające na celu zaznajomienie się Klienta z Usługą, w której zostały ograniczone wybrane funkcjonalności. Podczas trwania Usługi Testowej na stronie Sklepu internetowego, będzie zamieszczona informacja “Sklep testowy”.
 5. Usługi dodatkowe – odpłatne świadczenia wykonywane przez Usługodawcę związane nierozerwalnie ze świadczoną Usługą, które mają na celu zwiększenie efektywności działalności prowadzonej przez Klienta przy pomocy Sklepu Internetowego. Szczegółowy wykaz usług dodatkowych świadczonych przez Usługodawcę zawiera załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 6. Witryna – zbiór stron internetowych umieszczonych pod wspólnym unikalnym w skali sieci Internet adresem domenowym;
 7. Serwis – witryny, poprzez które Usługodawca świadczy Usługę;
 8. Informacja handlowa – informacja zawierająca opis towarów, zdjęcia, a ponadto informacja na temat cen towarów lub usług, dotyczące oferty sprzedaży poszczególnych towarów lub warunków świadczenia usług i danych teleadresowych Klienta zaprezentowane w Sklepie internetowym Klienta, pozwalająca na dokonanie zakupu, wprowadzana przez Klienta za pośrednictwem Panelu Administracyjnego, bądź w inny dopuszczony przez Usługodawcę sposób;
 9. Panel Administracyjny – aplikacja internetowa dostępna dla Klienta po zalogowaniu się na stronach internetowych Usługodawcy przy użyciu indywidualnego loginu i hasła, umożliwiająca administrowanie Sklepem internetowym;
 10. Użytkownik – pojedynczy internauta odwiedzający serwis Usługodawcy, jak również potencjalny kupujący w Sklepie internetowym;
 11. Sklep internetowy – serwis internetowy umożliwiający Klientowi sprzedaż a Użytkownikowi zakup produktów;
 12. Pakiet – dostępny dla Klienta w ramach Panelu Administracyjnego wariant ponoszenia odpłatności na rzecz Usługodawcy z tytułu wykonanej usługi. Pakiet składa się z miesięcznej opłaty stałej (abonament) oraz odsetka od wartości brutto sprzedanych towarów bądź usług z pominięciem kosztów przesyłki (prowizja). Wysokość abonamentu i prowizji jest zależna od wersji Pakietu i dostępna w Serwisie.

Rozdział II. Prawa i obowiązki Klienta

 1. Usługodawca umożliwi Klientowi sprzedaż, prezentację i reklamę produktów lub usług w Sklepie internetowym na podstawie Informacji handlowych.
 2. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych i aktualnych danych dotyczących jego bądź jego przedsiębiorstwa, w tym w szczególności: firmy (w przypadku podmiotów gospodarczych), imienia i nazwiska wraz z numerem PESEL (w przypadku osób fizycznych), adresu pocztowego, adresu email, numeru identyfikacji podatkowej, a ponadto do wyświetlania w Sklepie internetowym aktualnych informacji na temat sprzedawcy zawierających przynajmniej nazwę firmy, adres, telefon, adres e-mail.
 3. Klient jest odpowiedzialny za to, aby ani sprzedaż towarów lub usług, ani stworzone i udostępnione przez niego opisy, ani też inne czynności bądź informacje, związane z Informacją handlową nie naruszały obowiązującego prawa.
 4. Klient zobowiązany jest do udostępniania aktualnej Informacji handlowej. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść Informacji handlowej.
 5. Klient zobowiązany jest do realizowania zobowiązań wobec Użytkowników zgodnie z warunkami oferty wskazanymi w Informacji handlowej na stronie Sklepu internetowego. Klient ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji zamówienia, złożonego przez Użytkownika.
 6. Klient oświadcza, iż posiada prawa do wykorzystania wszelkich znaków towarowych i znaków firmowych, umieszczonych na stronach własnego Sklepu internetowego.
 7. Klientowi, który korzysta z Usługi, Usługodawca umożliwi skorzystanie z Usług dodatkowych, na zasadach określonych w załączniku nr 1 do Regulaminu.

Rozdział III. Prawa i obowiązki Usługodawcy

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Klienta usługi umożliwiającej założenie i prowadzenie Sklepu internetowego, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, a w odniesieniu do Klienta, który korzysta z Usługi, także do świadczenia Usług dodatkowych na zasadach określonych w załączniku nr 1 do Regulaminu.
 2. Usługodawca udostępni Klientowi dokumentację użytkową Usługi w postaci pomocy online.
 3. Usługodawca ma prawo dokonywać czasowych przerw w dostępie do Usługi w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub uaktualnień Serwisu, a ponadto w celu wymiany, rozbudowy lub konfiguracji sprzętu lub oprogramowania służących do realizacji Usługi.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za straty Klienta spowodowane krótkotrwałymi przerwami w działaniu Serwisu, wynikającymi z konieczności rozbudowy, zmiany konfiguracji lub wymiany sprzętu i oprogramowania oraz niezbędnych prac konserwacyjnych i uaktualnień serwisu.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z zakłóceń w pracy łączy internetowych oraz innych od niego niezależnych, które mogą wpłynąć na działanie Serwisu.
 6. Usługodawca nie odpowiada za zakłócenia w realizacji Usługi spowodowane nieprawidłowym wprowadzeniem danych do Sklepu internetowego lub spowodowanych korzystaniem z Panelu Administracyjnego niezgodnie z zaleceniami umieszczonym w dokumentacji użytkowej Usługi.
 7. Usługodawca nie odpowiada za skutki spowodowane ujawnieniem przez Klienta hasła dostępowego do Panelu Administracyjnego osobom trzecim.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść Informacji handlowej, ani pozostałych danych zamieszczonych przez Klienta w Sklepie internetowym.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność towarów bądź usług oferowanych w ramach Usługi, ani za prawdziwość i rzetelność ich opisu oraz zdolność Klienta do ich sprzedaży. Usługodawca w miarę możliwości stara się weryfikować dane dotyczące towarów i podejmować niezbędne działania w celu wyeliminowania nielegalnych lub niezgodnych z regulaminem działań.
 10. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z realizacji Usługi, a spowodowanych przez okoliczności traktowane na gruncie prawa polskiego lub zdania kolejnego jako Siła wyższa. „Siła wyższa” oznacza, dla potrzeb niniejszego Regulaminu, nadzwyczajne zdarzenie pochodzące z zewnątrz, niezależne od Usługodawcy, niemożliwe do zapobieżenia i nie do przewidzenia, które uniemożliwia prawidłową realizację Usługi.
 11. Klient wyraża zgodę na logowanie się do Panelu administracyjnego Sklepu internetowego Klienta przez osoby wyznaczone przez Usługodawcę w celu pomocy technicznej.
 12. Klient wyraża zgodę na zbieranie danych statystycznych związanych z prowadzeniem przez Klienta Sklepu internetowego przez osoby wyznaczone przez Usługodawcę w celu usprawnienia i podnoszenia poziomu Usługi.
 13. Usługodawca ma prawo rozwijać i dowolnie modyfikować Usługę oraz Usługi dodatkowe.

Rozdział IV. Zamawianie i świadczenie Usługi

 1. Wypełnienie przez Klienta formularza rejestracyjnego, dostępnego na stronach internetowych Usługodawcy, oznacza złożenie zamówienia na Usługę. Z tą chwilą Klient otrzyma dostęp do Panelu Administracyjnego i będzie mógł korzystać z Usługi Testowej. Usługodawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji Klientów po złożeniu zamówienia. Po uzyskaniu dostępu do Panelu Administracyjnego, Klient na stronie “Rozliczenia” sam wyznacza kwotę pierwszej wpłaty nie niższej niż określona przez Usługodawcę kwota minimalna i generuje elektroniczną fakturę pro forma, na podstawie której dokonuje opłaty przelewem lub kartą płatniczą.
 2. Aktywacja Usługi nastąpi z chwilą wniesienia opłaty, jednak w przypadku gdy Klient nie wniesie opłaty w okresie 14 dni od daty rejestracji, Usługodawca ma prawo przyjąć, że Klient od Usługi odstąpił. Z tą chwilą Usługodawca może zablokować dostęp do Panelu Administracyjnego, ograniczyć funkcjonalności bądź usunąć Sklep internetowy Klienta.
 3. Za datę wniesienia opłaty przez Usługodawcę uznaje się datę wpłynięcia należności na rachunek Usługodawcy.
 4. Z chwilą wniesienia opłaty Usługodawca wystawi Fakturę VAT na kwotę wniesionej opłaty i prześle ją Klientowi na adres korespondencyjny wskazany w formularzu rejestracyjnym. Adres ten można zmienić korzystając z Panelu Administracyjnego.

Rozdział V. Warunki prowadzenia usługi

 1. Klient we własnym zakresie zarządza Sklepem internetowym poprzez Panel Administracyjny bądź też w inny sposób dopuszczony przez Usługodawcę, dbając o to, by towary lub usługi, które mają być wskazane w Informacji handlowej, były dokładnie opisane. Klient odpowiedzialny jest za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu oraz gwarantuje, że treści zawarte w jego Sklepie internetowym nie naruszają praw osób trzecich. Marka oraz inne informacje dotyczące pochodzenia towaru i jego producenta, które są umieszczane w opisie, muszą być kompletne, dokładne i nie mogą wprowadzać w błąd Użytkowników. Opis towaru może odnosić się wyłącznie do przedmiotu danej oferty.
 2. Prezentacja Informacji handlowej w Serwisie rozpoczyna się z chwilą włączenia Sklepu internetowego przez Klienta w Panelu Administracyjnym, przy czym w okresie trwania Usługi Testowej wybrane funkcje mogą być niedostępne.
 3. Techniczne wymagania niezbędne do prezentacji informacji handlowej Usługodawcy zawarte są w udostępnionej Klientowi pomocy online.
 4. Zakazana jest prezentacja i reklama Informacji handlowych dotyczących towarów i usług zabronionych przez prawo, bądź naruszających zasady dobrych obyczajów. Treści informacji handlowej nie mogą:
  1. naruszać godności ludzkiej;
  2. zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość;
  3. ranić przekonań religijnych lub politycznych;
  4. zagrażać fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich;
  5. sprzyjać zachowaniom zagrażającym zdrowiu, bezpieczeństwu lub ochronie środowiska,
  6. promować systemu sprzedaży lawinowej,
  7. wprowadzać klienta w błąd w sposób mogący wpłynąć na jego decyzję co do nabycia towaru lub usługi.
 5. W przypadku uzyskania informacji o promowaniu towarów lub usług, o których mowa w punkcie poprzednim Usługodawca ma prawo zaprzestać wykonywania Usługi ze skutkiem natychmiastowym i umowę z Klientem rozwiązać.
 6. Klient udziela zgody na wykorzystanie Informacji handlowych do prezentacji oferty produktów i usług w Witrynach Usługodawcy oraz jego partnerów, w szczególności w porównywarkach cenowych oraz pasażach handlowych pod warunkiem, że jest to świadczenie nieodpłatne. W przypadku skorzystania przez Klienta z Usług dodatkowych i przeznaczenia przez Klienta w ich ramach określonej minimalnej kwoty na promocje, Informacje handlowe mogą być prezentowane również w wybranych płatnych Witrynach prowadzonych przez inne podmioty.
 7. Usługodawca nie jest stroną transakcji dokonywanych za pomocą Sklepu internetowego. Stroną transakcji są wyłącznie Klient i Użytkownik.Usługodawca nie gwarantuje, że Klient (oferujący towar lub usługę) oraz Użytkownik (potencjalny nabywca towaru lub usługi) mają możliwość zawarcia i wykonania umowy sprzedaży tego towaru lub usługi.
 8. Wszelkie treści, domyślnie wprowadzone przez Usługodawcę w Panelu administracyjnym są treściami przykładowymi i w żadnym wypadku nie należy ich traktować jako obowiązujących. Klient zobowiązuje się do dostosowania tych treści do specyfiki własnej działalności i obowiązującego prawa. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści udostępniane przez Klienta w Sklepie internetowym, również w przypadku gdy były one domyślnie wprowadzone podczas rejestracji.

Rozdział VI. Warunki płatności

 1. Płatność za Usługę polega na zakupie punktów, które Klient może następnie wykorzystać na opłacenie kosztu abonamentu, prowizji od sprzedanych produktów oraz innych zamawianych usług na warunkach określonych w odrębnym regulaminu bądź umowie. Zakup punktów następuje z góry w kwocie zadeklarowanej przez Klienta. Cena jednego punktu wynosi 1 złoty netto. Zakupione punkty nie podlegają wymianie na pieniądze.
 2. Płatności z tytułu zakupu punktów usługowych realizowane są tradycyjnym przelewem bankowym na konto Usługodawcy lub za pośrednictwem systemu PayU.pl.
 3. Do każdej faktury na zakup punktów usługodawca dolicza podatek VAT obliczony wg obowiązujących stawek.
 4. Klient podczas dokonywania pierwszej płatności dokonuje wyboru wersji Pakietu, zgodnego z cennikiem zamieszczonym w Serwisie. W każdej chwili Klient może dokonać zmiany Pakietu, przy czym efektywnie zmiana będzie miała miejsce od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym Klient dokonał zmiany Pakietu.
 5. Informacje o każdorazowej zmianie salda punktowego widoczne są w Panelu Administracyjnym. Informacje te zawierają:
  1. w przypadku abonamentu, wybraną wersję Pakietu, koszt abonamentu, okres za który został opłacony abonament;
  2. w przypadku prowizji, wybraną wersję Pakietu, identyfikator transakcji, kwotę transakcji;
  3. w przypadku pozostałych usług, informacje określone w regulaminie danej usługi.
 6. Koszt abonamentu będzie pobierany z góry co miesiąc, zazwyczaj na początku każdego miesiąca. Wysokość pierwszego abonamentu obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni pozostałych do końca miesiąca. Informacja o rozliczeniach abonamentu dostępna jest w Panelu Administracyjnym.
 7. Koszt prowizji będzie pobierany od każdego nowego zamówienia. W przypadku gdy zamówienie nie zostanie zrealizowane, a w szczególności gdy Użytkownik zrezygnuje z zamówienia, nie podejmie paczki, bądź nie dokona płatności, to Klient w terminie nie dłuższym niż 30 dni od złożenia zamówienia jest zobowiązany do dokonania zmiany statusu zamówienia na „Anulowane”. W takim przypadku koszt prowizji zostaje zwrócony Klientowi, przy czym Usługodawca zastrzega sobie prawo zażądania potwierdzenia braku realizacji transakcji (np. w postaci listu przewozowego). W przypadku nie dokonania zmiany statusu w wymaganym terminie dla celów rozliczenia prowizji przyjmuje się, że transakcja została zrealizowana. Szczegółowe informacje o rozliczeniach prowizji dostępne są w Panelu Administracyjnym.
 8. Jeśli po odjęciu punktów od stanu konta w wyniku rozliczenia, liczba punktów na koncie będzie ujemna, Usługodawca ma prawo do wstrzymania świadczenia Usługi w całości bądź częściowo ofert do czasu uzupełnienia konta przez Klienta. Jeśli konto nie zostanie uzupełnione w ciągu 7 dni, Usługodawca jest upoważniony do wystawienia Klientowi faktury VAT na zakup punktów potrzebnych do wyrównania stanu konta do zera.
 9. W szczególnych przypadkach Usługodawca może rozliczać się z Klientem na zasadach określonych indywidualnie.
 10. Klient wyraża zgodę na przekazywanie Usługodawcy danych dotyczących pobieranych elektronicznie od użytkowników płatności wyłącznie w celu zmian statusu transakcji oraz analiz statystycznych. Usługodawca nie ma prawa nikomu udostępniać tych danych, chyba, że dane te są agregowane w sposób uniemożliwiający identyfikację konkretnego Klienta.
 11. Odpłatność za Usługi dodatkowe określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Rozdział VII. Postępowanie reklamacyjne

 1. Klient ma prawo zgłaszać reklamacje co do niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi, w tym co do prawidłowego obliczenia salda rozliczeń z tytułu świadczonej Usługi.
 2. W przypadku zastrzeżeń co do poprawności rozliczenia abonamentu, Klient zobowiązany jest zgłosić Usługodawcy reklamację najpóźniej w ciągu dwóch tygodni od dnia pobrania abonamentu, którego dotyczą zastrzeżenia.
 3. W przypadku zastrzeżeń co do poprawności rozliczenia prowizji, Klient zobowiązany jest zgłosić Usługodawcy reklamację najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia pobrania prowizji, której dotyczą zastrzeżenia.
 4. Nie zgłoszenie reklamacji w terminach podanych w punktach 2 i 3 powyżej oznacza akceptację rozliczeń przez Klienta.
 5. Wszystkie reklamacje dotyczące Usług świadczonych na podstawie umowy winny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres podany na stronach Serwisu.
 6. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień wpływu zgłoszenia na skrzynkę Usługodawcy.
 7. W przypadku reklamacji Klient zobowiązany jest wskazać:
  1. imię, nazwisko, nazwę sklepu internetowego oraz adres zamieszkania lub siedziby Klienta,
  2. przedmiot reklamacji, zaś w przypadku reklamacji dotyczącej stanu salda rozliczeń także wysokość kwestionowanej kwoty,
  3. okoliczności uzasadniające reklamację.
 8. Zgłoszona reklamacja podlega rozpoznaniu w terminie 30 dni od jej wniesienia.
 9. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, kwestionowana kwota podlega zwrotowi poprzez zwiększenie wartości konta o uznaną kwotę.
 10. Prawo dochodzenia roszczeń reklamacyjnych w postępowaniu sądowym przysługuje po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

Rozdział VIII. Ochrona danych osobowych

 1. Klient w momencie rejestracji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Usługodawcę, w celach służących świadczeniu przez Usługodawcę Usług oraz wystawienia dowodów księgowych. Usługodawca informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3, 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, a ponadto każdemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Dane nie będą udostępniane osobom trzecim.
 2. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Klienta będą przetwarzane zgodnie ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą o ochronie danych osobowych.
 3. Usługodawca ma prawo do opublikowania nazwy firmy i adresu strony internetowej Klienta na swojej liście referencyjnej, jeżeli Klient uprzednio nie zgłosi w tej kwestii zastrzeżenia.
 4. Klient oświadcza, iż pełni rolę administratora danych osobowych Użytkowników Sklepu internetowego Klienta. Z momentem rejestracji Klient powierza Usługodawcy przetwarzanie całości danych osobowych Użytkowników Sklepu internetowego, w celach związanych z wykonywanymi przez Klienta usługami oraz dokonywania ich rozliczeń księgowych. Usługodawca zobowiązuje się je przetwarzać w powyższym zakresie zgodnie z przepisami prawa i zasadami bezpieczeństwa.
 5. W przypadku, gdy sposób i cel użytkowania przez Klienta zbioru danych osobowych Użytkowników Sklepu internetowego zobowiązuje do rejestracji zbioru zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych, do Klienta należy obowiązek zgłoszenia tego zbioru do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz wszelkich innych instytucji, wymaganych przez prawo.
 6. Klient w momencie rejestracji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez porównywarki cen oraz inne serwisy współpracujące z Usługodawcą w celu pozyskania Użytkowników, w celach służących prezentacji świadczeniu przez Usługodawcę Usług, a w szczególności  pozyskiwania Użytkowników. Usługodawca informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3, 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, a ponadto każdemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Dane nie będą udostępniane osobom trzecim.

Rozdział IX. Współpraca z porównywarkami cen

 1. Usługodawca  ma prawo pozyskiwać Użytkowników na rzecz Klienta w ramach współpracy z porównywarkami cen oraz i innymi serwisami stanowiącymi źródło Użytkowników.
 2. Klient udziela zgody na wykorzystanie Informacji handlowych do prezentacji oferty produktów i usług w Witrynach Usługodawcy oraz jego partnerów, w szczególności w porównywarkach cenowych oraz pasażach handlowych pod warunkiem, że jest to świadczenie nieodpłatne.  W przypadku skorzystania przez Klienta z Usług dodatkowych i przeznaczenia przez Klienta w ich ramach określonej minimalnej kwoty na promocje, Informacje handlowe mogą być prezentowane również w wybranych płatnych Witrynach prowadzonych przez inne podmioty. W przypadku braku zgody na wykorzystanie ww. danych Sklep jest zobowiązany dostarczyć stosowne oświadczenie do siedziby Usługodawcy w formie pisemnej.
 3. Porównywarka cen jak i inny dostawca ruchu, a również Usługodawca mają prawo odmówić bez wskazania przyczyny, wykonania lub zaprzestania pozyskiwania Użytkowników.
 4. Klient zobowiązuje się do zamieszczenia na stronie internetowej sklepu regulaminu zawierającego zapis wynikający z art.7 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r, nr 22, poz. 271 ze zm.), a dotyczący możliwości odstąpienia przez Konsumenta od umowy bez podawania przyczyny w terminie dziesięciu dni od daty otrzymania zamówionego towaru.
 5. Klient zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia z roszczeniami w stosunku do Usługodawcy bądź jego partnera (pozyskującego Użytkowników) przez osoby trzecie z tytułu naruszenia ich praw przez wykorzystanie przekazanych przez Partnera materiałów i znaków towarowych przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.
 6. Klient przyjmuje do wiadomości, że Warunkiem integracji z Zakupy.onet.pl jest prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego na terenie RP.

Rozdział X. Rozwiązanie umowy

 1. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę w każdym czasie. Jednakże Klient przyjmuje do wiadomości, że z chwilą wypowiedzenia umowy, Informacje handlowe dotyczące jego oferty zostaną usunięte z Serwisów, a Sklep internetowy zostanie usunięty. W przypadku wypowiedzenia umowy Klientowi nie przysługuje prawo wymiany na złotówki punktów zakupionych, a nie wykorzystanych.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usługi i zablokowania dostępu do Panelu Administratora lub rozwiązania umowy z Klientem w trybie natychmiastowym w przypadku:
  1. podania przez Klienta nieprawdziwych lub nieaktualnych danych,
  2. prezentacji przez Klienta Informacji handlowej dotyczącej towarów i usług zabronionych przez prawo, bądź naruszających zasady dobrych obyczajów,
  3. naruszenia przez Klienta, któregokolwiek z punktów niniejszego regulaminu,
  4. pojawienia się ujemnego stanu konta punktowego Klienta,
  5. generowania przez Sklep internetowy Klienta obciążenia powodującego bądź mogącego spowodować zaprzestanie bądź znacznie pogorszenie jakości Usług świadczonych przez Usługodawcę na rzecz innych Klientów Usługodawcy.
 3. W przypadku określonym w punkcie powyżej Klientowi nie przysługuje prawo wymiany na złotówki punktów zakupionych, a nie wykorzystanych na opłacenie abonamentu, prowizji lub innych usług świadczonych przez Usługodawcę.
 4. Usługodawcy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w każdym czasie bez podania przyczyny. W tym przypadku umowa ulega rozwiązaniu z chwilą wykorzystania przez Klienta zakupionych punktów. W opisanej sytuacji Klient bądź Usługodawca mogą również wybrać opcję wymiany na złotówki punktów zakupionych, a nie wykorzystanych.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, informując Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej. W takim przypadku Klient może od umowy odstąpić w terminie 5 dni od otrzymania informacji o zmianie regulaminu. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim, gdy Klient od umowy odstąpi przysługuje mu prawo do wymiany na złotówki punktów zakupionych, a nie wykorzystanych.

Rozdział XI. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronach internetowych Usługodawcy.
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i odpowiednich ustaw.

Załącznik nr 1 – Usługi dodatkowe

 1. Niniejszy załącznik zawiera wykaz Usług Dodatkowych do usługi świadczonej przez Usługodawcę umożliwiającej założenie i prowadzenie Sklepu internetowego, jak również określa zakres i warunki świadczenia każdej z tych Usług Dodatkowych.
 2. Usługi dodatkowe mogą być świadczone wyłącznie na rzecz Klientów, którzy korzystają z usługi umożliwiającej założenie i prowadzenie Sklepu internetowego.
 3. Użyte w niniejszym załączniku zwroty i wyrażenia należy rozumieć zgodnie z ich znaczeniem podanym w Regulaminie prowadzenia sklepu w serwisie SklepyFirmowe.pl.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym załączniku stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu prowadzenia sklepu w serwisie SklepyFirmowe.pl.
 5. Usługodawca świadczy następujące usługi dodatkowe:
  1. Usługa pozyskiwania ruchu

Usługa pozyskiwania ruchu

 1. Przez usługę pozyskiwania ruchu należy rozumieć odpłatne świadczenie Usługodawcy polegające na przekierowywaniu do Sklepu internetowego Klienta użytkowników Internetu za pomocą dostępnych Usługodawcy mechanizmów i aplikacji.
 2. Pozyskiwanie ruchu przez Usługodawcę następować może zarówno z serwisów bezpłatnych, jak i płatnych.
 3. Zamawiając usługę, Klient w Panelu administracyjnym określa maksymalną kwotę, którą chce wydać na reklamę w miesiącu oraz maksymalną średnią stawkę za 1 przekierowanie Użytkownika. Usługodawca zastrzega sobie możliwość określenia minimalnej miesięcznej wartości przeznaczonej na reklamę oraz minimalnej średniej ceny pojedynczego przekierowania wymaganej do uruchomienia usługi. Minimalne kwoty, o których mowa w zdaniu powyżej, dostępne są dla Klienta w Panelu administracyjnym.
 4. Płatność za usługę jest rozliczana po zakończeniu każdego dnia poprzez odjęcie łącznej wartości przekierowań z salda Klienta, o którym mowa w art. 6 ust. 7 Regulaminu.
 5. Usługodawca zobowiązuje się zarządzać sposobem wydatkowania kwoty przeznaczonej przez Klienta na reklamę w taki sposób, aby zoptymalizować wydatki reklamowe dla Sklepu internetowego i pozyskać dla niego ruch możliwie najkorzystniej.
 6. Usługodawca gwarantuje, że w toku świadczenia usługi wyznaczone przez Klienta maksymalne kwoty wydatków na reklamę i średnie stawki za przekierowania, nie zostaną przekroczone o więcej niż o 10%. W przypadku przekroczenia tych kwot o więcej niż o 10% Klient zwolniony jest z ponoszenia odpłatności na rzecz Sklepu odpowiadającej kwocie przekroczenia.
 7. Miesięczny okres rozliczeniowy trwa od 1 do ostatniego dnia każdego miesiąca, z wyjątkiem miesiąca, w którym nastąpiło rozpoczęcie bądź wznowienie usługi. W tym przypadku okres rozliczeniowy trwa od momentu rozpoczęcia lub wznowienia usługi do ostatniego dnia miesiąca.
 8. Usługodawca nie gwarantuje, że cała kwota przeznaczona w danym miesiącu przez Klienta na reklamę zostanie wydatkowana w trakcie tego miesiąca rozliczeniowego.
 9. Klient może w każdym czasie dowolnie zmieniać miesięczną kwotę wydatków na reklamę oraz wysokość średniego kosztu przekierowania. Klient przyjmuje jednakże do wiadomości, że każdorazowa zmiana tych kwot wpływa na optymalizację, o której mowa w pkt 5 powyżej. W przypadku zmiany powyższych kwot gwarancja, o której mowa w pkt 6 aż do zakończenia miesiąca rozliczeniowego, w którym dokonano zmiany, dotyczy wyłącznie maksymalnych kwot wyznaczonych przez Klienta.
 10. W przypadku zastrzeżeń co do poprawności rozliczenia usługi pozyskiwania ruchu, Klient zobowiązany jest zgłosić Usługodawcę reklamację najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia zakończenia miesiąca rozliczeniowego, którego dotyczy zastrzeżenie.
 11. Klient może w każdym czasie zrezygnować z usługi. W przypadku rezygnacji zaprzestanie świadczenia usługi przez Usługodawcę następuje z chwilą, której Usługodawca przekaże wszystkim serwisom informacje o zaprzestaniu reklamy Sklepu internetowego Klienta, nie później jednak niż w terminie 48 godzin od momentu rezygnacji z usługi.

Mateusz Jeżyk

COO

Advisor photo

Potrzebujesz profesjonalnych rozwiązań?

Wskażę Ci skuteczne e-działania, dopasowane do Twojej branży.

Bezpłatna konsultacja 👋

Zobacz inne wpisy

Zobacz wszystkie