Regulamin Programu Partnerskiego Nokaut.pl

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób funkcjonowania Programu Partnerskiego.
 2. Program Partnerski został utworzony i jest prowadzony przez Sales Intelligence sp. z o.o., zwaną dalej Organizatorem, w celu generowania transakcji w Sklepach korzystających z usług w ramach oferty Serwisu Nokaut.pl za pomocą Formy Reklamowej umieszczanej przez Partnerów.
 3. Uczestnictwo w Programie Partnerskim polega na udostępnieniu Sales Intelligence sp. z o.o. powierzchni na Stronach Internetowych Partnerów lub Narzędziach Partnera do nich należących, poprzez umieszczenie Formy Reklamowej prowadzącej do Sklepów lub Serwisu dostępnego pod adresem www.nokaut.pl w celu generowania transakcji w Sklepach. Z tytułu zamieszczania Form Reklamowych Partnerzy otrzymują wynagrodzenie na zasadach i w sposób opisany w niniejszym Regulaminie.
 4. Kontakt z Sales Intelligence sp. z o.o. odbywa się poprzez adres poczty elektronicznej: [email protected].
 5. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej partner.nokaut.pl, w sposób umożliwiający Partnerom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

§2. DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

Organizator – Sales Intelligence sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-526), ul. Jodłowa 1/3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Gdańska Północy w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000847644, NIP: 7010360301, Regon: 146393710, kapitał zakładowy w wysokości 5 184 800,00 złotych, będąca właścicielem Serwisu dostępnego pod adresem www.nokaut.pl;

Partner – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, pełnoletnia osoba fizyczna prowadzącą działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, uprawniona do dysponowania powierzchnią na Stronie Internetowej Partnera oraz zamieszczania Form Reklamowych, która przystąpiła do Programu Partnerskiego i uzyskała akceptację Organizatora na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

Program Partnerski – współpraca pomiędzy Organizatorem a Partnerem polegająca na odpłatnym prezentowaniu Formy Reklamowej przez Partnera w celu generowania transakcji w Sklepach lub pozyskiwaniu nowych Użytkowników Serwisów Organizatora przez Partnerów;

Centrum Partnera – aplikacja internetowa dostępna dla Partnera po zalogowaniu się na stronie internetowej Organizatora przy użyciu indywidualnego loginu i hasła, dzięki której Partner może zarządzać i korzystać z narzędzi dostępnych w Programie Partnerskim;

Użytkownik – Internauta, który po kliknięciu na Formę Reklamową umieszczoną na Stronie Internetowej Partnera został przekierowany do jednego ze Sklepów lub Serwisów Organizatora i został oznaczony indywidualnym dla Partnera identyfikatorem przy pomocy Cookies;

Klient – podmiot współpracujący z Organizatorem w zakresie prezentacji ofert w Serwisach Internetowych Organizatora i podmiotów z nim współpracujących na zasadach określonych w „Regulaminie dla Sprzedawców” oraz innych regulaminach świadczenia usług przez Sales Intelligence sp. z o.o. dostępnych na stronach internetowych Organizatora;

Sklep – sklepy internetowe należące do Klientów;

Kliknięcie – świadome działanie osoby, nie będącej pod kontrolą Partnera, polegające na aktywacji Formy Reklamowej zamieszczonej przez Partnera w celu uruchomienia strony jednego ze Sklepów lub Serwisów Organizatora;

Cookies – niewielkie pliki zapisywane na dysku Użytkowników, pozwalające Serwisom na rozpoznanie powracających Użytkowników i badanie ich aktywności na stronach Serwisu Organizatora lub Sklepu;

Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na uzyskaniu przez Partnera Konta w Centrum Partnera, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Organizatora na stronie internetowej Serwisu Internetowego;

Stawka za Kliknięcie – kwota za Kliknięcie do Sklepu, której wysokość jest uzależniona od kategorii oraz Transakcyjności ruchu wygenerowanego przez Partnera;

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.);

Serwis Internetowy – zbiór stron internetowych umieszczonych pod wspólnym unikalnym w skali sieci Internet adresem domeny;

Serwisy Internetowe Organizatora – serwisy będące własnością Organizatora lub podmiotów z nim współpracujących;

Strona Internetowa Partnera – stronę internetową Partnera, na której ma zostać wstawiona lub została wstawiona Forma Reklamowa, która została uprzednio zgłoszona do Organizatora i przez niego zaakceptowana;

Narzędzia Partnera – powierzchnie, do których Partnerowi przysługują prawa, umożliwiające na nich zamieszczenie Form Reklamowych i Kliknięcie przez Użytkownika;

Forma Reklamowa – link, banner (statyczny lub animowany), box reklamowy, kompletny fragment HTML zawierający pola formularza i każda inna domknięta forma graficzna lub tekstowa, powodujące po Kliknięciu przez Użytkownika jego przekierowanie na stronę Sklepu lub jednego z Serwisów Organizatora zamieszczona w Serwisie Partnera lub na Narzędziach Partnera które umożliwiają Kliknięcie;

Transakcyjność – stosunek liczby transakcji do przesłanego ruchu;

Umowa – umowa zawarta drogą elektroniczną pomiędzy Organizatorem a Partnerem;

Konto – przydzielona danemu Partnerowi część Serwisu Internetowego Organizatora, za pomocą którego Partner może dokonywać określonych działań w ramach Centrum Partnera;

API – zestaw funkcji pozwalający Partnerowi pobierać informacje od Organizatora, w tym oferty jego Klientów, w celu tworzenia indywidualnych Form Reklamowych, do której stosuje się odpowiednio zapisy Regulaminu dotyczące Formy Reklamowej;

Tabele scoringowe – tabele wskazujące wysokość i zasady naliczania wynagrodzenia prowizyjnego Partnera z tytułu Umowy, udostępnione na stronie internetowej Organizatora;

Regulamin – niniejszy dokument.

§3. ZASADY KORZYSTANIA Z CENTRUM PARTNERA

 1. Korzystanie z Centrum Partnera wymaga posiadania aktywnego Konta, do którego dostęp zostaje przyznany na zasadach wskazanych w §5.
 2. Korzystanie z Centrum Partnera może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Centrum Partnera:
  • Komputer z dostępem do Internetu, tablet lub telefon typu smartfon,
  • Dostęp do poczty elektronicznej,
  • Przeglądarka internetowa,
  • Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 4. Partnerzy są uprawnieni do korzystania z zasobów Centrum Partnera wyłącznie na własny użytek. Organizator nie wyraża zgody na używanie zasobów i funkcji dostępnych w Centrum Partnera w celu prowadzenia przez Partnerów działalności, która naruszałaby interes Organizatora.
 5. Zabronione jest korzystanie przez Partnerów z Centrum Partnera w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Organizatora.

§4. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Uczestnictwo w Programie Partnerskim odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Celem Programu Partnerskiego jest zwiększenie liczby transakcji w Sklepach.
 3. Przedmiotem Umowy jest oddanie przez Partnera do dyspozycji Organizatora powierzchni na Stronach Internetowych Partnera lub Narzędziach Partnera, w celu umieszczenia na nich Formy Reklamowej.
 4. Partner musi posiadać tytuł prawny do dysponowania Stroną Internetową i Narzędziami Partnera zgłoszonymi do Programu Partnerskiego lub gdy nie posiada do nich tytułu prawnego, regulaminy Strony Internetowej lub Narzędzi Partnera muszą pozwalać na dysponowanie powierzchnią przez inne podmioty (w tym przez Partnera), przez cały okres trwania Umowy.
 5. Przystąpienie do Programu Partnerskiego wymaga założenia Konta poprzez dokonanie Rejestracji, opisanej w § 5 ust. 3 poniżej.
 6. Strona Internetowa i Narzędzia Partnera powinny być:6.1. kompletne, pod względem funkcjonalności i estetyki,6.2. umieszczone i utrzymywane na ogólnie dostępnym serwerze i stworzone w technice pozwalającej na jej obsługę za pomocą protokołu http lub https,6.3. zawierać dającą się sprecyzować tematykę, która jednocześnie nie narusza postanowień niniejszego Regulaminu, prawa polskiego, norm obyczajowych i moralnych.

  6.4. być dostępne dla Organizatora w każdym czasie, w zakresie umożliwiającym sprawdzenie czy przestrzegane są postanowienia niniejszego Regulaminu.

 7. Za zawartość Strony Internetowej i Narzędzi Partnera całkowitą odpowiedzialność ponosi Partner.

§5. ROZPOCZĘCIE WSPÓŁPRACY

 1. Zamieszczone na stronie Serwisu Organizatora informacje o możliwości i sposobie przystąpienia do Programu Partnerskiego stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Przedmiotem Umowy jest oddanie przez Partnera do dyspozycji Organizatora powierzchni na Stronie Internetowej lub Narzędziach Partnera, na których zostanie zamieszczona Forma Reklamowa.
 3. W celu przystąpienia do Programu Partnerskiego należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej Organizatora.
 4. Wypełniając formularz rejestracyjny należy podać poprawne dane, a w szczególności adres poczty elektronicznej. W przypadku podmiotów będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, wszelkich czynności w ramach Serwisu Organizatora w tym założenia Konta mogą dokonywać jedynie osoby, które są umocowane do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.
 5. Podmiot dokonujący Rejestracji oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na jego brzmienie, dobrowolnie przystępuje do korzystania z Konta i usług świadczonych w tym zakresie, a dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.
 6. Wykonanie powyższych czynności przez Partnera stanowi złożenie Organizatorowi oferty zawarcia Umowy.
 7. Organizator może zweryfikować dane Partnera poprzez sprawdzenie zgodności Strony Internetowej lub Narzędzi Partnera z wymaganiami Regulaminu jak również może zweryfikować zgodność działań Partnera z Regulaminem i przepisami prawa oraz formę i sposób prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do negatywnej weryfikacji Partnera bez podania przyczyny. W przypadku negatywnej weryfikacji Partnera Umowa nie zostaje zawarta, a Organizator o tym fakcie poinformuje Partnera.
 9. W przypadku akceptacji Partnera Organizator wysyła na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail informację o aktywacji Konta w Programie Partnerskim, dostępnego w module Centrum Partnera. Aktywacja Konta oznacza zawarcie Umowy. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Usunięcie Konta następuje po rozwiązaniu Umowy.
 10. Partner zobowiązany jest udostępnić określoną powierzchnię na Stronie Internetowej lub Narzędziach Partnera w celu zamieszczenia Formy Reklamowej oraz utrzymywać ją w stanie odpowiadającym wymaganiom określonym w Regulaminie przez cały czas obowiązywania Umowy.
 11. Z chwilą aktywacji Partner otrzymuje dostęp do Centrum Partnera oraz unikalny identyfikator, który powinien umieszczać w linkach Form Reklamowych w sposób opisany na stronach Centrum Partnera.
 12. Partner korzystając z Centrum Partnera może zdefiniować reklamowany obiekt: Serwis Organizatora, Sklep, wybrane kategorie lub podkategorie produktów albo wybrane produkty.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo zablokowania reklamy wybranych kategorii, podkategorii i produktów.
 14. Dostęp do Centrum Partnera nie jest możliwy po rozwiązaniu Umowy, niezależnie od przyczyn rozwiązania, jak i przez okres blokady Konta.
 15. Konto zawiera dane Partnera podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. W przypadku jakichkolwiek zmian danych umieszczonych w Koncie, Partner zobowiązany jest do niezwłocznego ich zaktualizowania poprzez edytowanie profilu w Centrum Partnera.
 16. Niedopuszczalne jest zakładanie Kont w Programie Partnerskim bez zgody Organizatora, jeśli uprzednio Umowa została rozwiązana z winy Partnera.

§6. WYNAGRODZENIE

 1. Za udostępnienie powierzchni na Stronie Internetowej lub Narzędziach Partnera w związku z zamieszczeniem na niej Formy Reklamowej i wygenerowanie odpowiedniej ilości Kliknięć i Transakcyjności do Sklepów Partner będzie otrzymywał Wynagrodzenie ustalane według zasad określonych poniżej.
 2. Kliknięcie przez Użytkownika w Formę Reklamową umieszczoną na Stronie Internetowej lub Narzędziach Partnera powoduje przeniesienie go do stron Sklepu lub Serwisu Organizatora. Oznaczenie Użytkownika przekierowanego do Serwisu Organizatora identyfikatorem Partnera i zapisanie tej informacji w pliku Cookie na komputerze Użytkownika.
 3. Użytkownik pozostaje przypisany do Partnera:
  1. do czasu wygaśnięcia ważności Cookie,
  2. lub do momentu, kiedy Użytkownik kliknie w Formę Reklamową z identyfikatorem innego Partnera (w tym wypadku Użytkownik zostaje przypisany do innego Partnera w sposób opisany w ust. 2 powyżej),
  3. lub do momentu, kiedy Użytkownik kliknie w link lub Formę Reklamową nieposiadającą identyfikatora Partnera (w takiej sytuacji Użytkownik nie zostaje przypisany do żadnego Partnera).
 4. Czas ważności pliku Cookie jest definiowany przez Organizatora i może być różny dla różnych Partnerów. Informacja o maksymalnym czasie ważności Cookie będzie prezentowana w Centrum Partnera.
 5. Zasady naliczania wynagrodzenia określają Tabele Scoringowe oraz Regulamin. Partnerowi – z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej – przysługuje wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 50% przychodów Organizatora z Kliknięć do Sklepów wygenerowanych dzięki współpracy z Partnerem, o ile z wyliczeń dokonanych na podstawie Tabel Scoringowych nie wynika inna wysokość wynagrodzenia należnego Partnerowi., W czasie trwania Umowy Organizator może dokonywać zmian Tabel Scoringowych. Zmiana ta nie stanowi zmiany Regulaminu. O zmianach Tabel Scoringowych Organizator powiadamia Partnera na podany adres poczty elektronicznej. Jeżeli w terminie 14 dni od otrzymania powiadomienia Partner nie złoży pisemnego oświadczenia o braku akceptacji zmian, uważa się je za przyjęte. Złożenie oświadczenia o braku akceptacji zmian jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian. W przypadku rozwiązania Umowy, Organizator wypłaci Partnerowi wynagrodzenie należne do dnia rozwiązania Umowy, w wysokości sprzed dokonania zmian w Tabelach scoringowych.
 6. Organizator w szczególnych przypadkach może rozliczać się z Partnerem na zasadach ustalanych indywidualnie, zaakceptowanych przez Partnera.
 7. Wysokość Stawki za Kliknięcie do Sklepu jest uzależniona od kategorii oraz Transakcyjności ruchu wygenerowanego przez Partnera. Wysokość Stawki za Kliknięcie ustala Organizator w Tabelach scoringowych
 8. W przypadku niższej lub wyższej Transakcyjności ruchu przesłanego przez Partnera Organizator może przy weryfikacji wniosku o wypłatę za dany okres obniżyć lub podnieść wysokość prowizji określonej w Tabelach scoringowych, odpowiednio do różnicy między Transakcyjnością ruchu przesyłanego przez Partnera w stosunku do średniej Transakcyjności generowanej przez Organizatora w danej kategorii a ilości Kliknięć wygenerowanych przez Partnera.
 9. Organizator stosuje mechanizm eliminowania Kliknięć, które uznaje za nieprawidłowe lub powtórzone. Takie Kliknięcia nie obciążają salda Klienta, ani nie doliczają Kliknięć Partnerowi. Partnerowi z tego tytułu nie przysługują jakiekolwiek roszczenia. W przypadku znacznej liczby Kliknięć uznanych przez Organizatora za nieprawidłowe lub powtórzone, jak również w sytuacji generowania przez Partnera ruchu o rażąco niskiej Transakcyjności Ruchu, Organizator ma prawo w trybie natychmiastowym rozwiązać Umowę, jak również odmówić wypłaty części lub całości wynagrodzenia Partnera.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo odmówienia wypłaty części lub całości wynagrodzenia prowizyjnego, jeżeli ruch kierowany od Partnera nosi znamiona ruchu spamowego lub konwersja tego ruchu odbiega znacząco od średniej konwersji w danej kategorii.
 11. Partner może w każdej chwili skontrolować stan środków skumulowanych na jego Koncie, logując się do Centrum Partnera.
 12. Partnerowi przysługuje prawo wypłaty Wynagrodzenia, w oparciu o dane dostępne w Centrum Partnera, po zgromadzeniu na swoim Koncie minimalnej kwoty uprawniającej do wypłaty, w wysokości 100 zł netto. Minimalna kwota uprawniająca do wypłaty może się różnić pomiędzy Partnerami, o ile zostało to uprzednio uzgodnione z Organizatorem. W przypadku osiągnięcia minimalnej kwoty, Partner może zawnioskować o wypłatę środków, korzystając z funkcjonalności Centrum Partnera.
 13. Partner może dysponować środkami zgromadzonymi na swoim Koncie jedynie poprzez wypłatę.
 14. Aby Organizator dokonał wypłaty Wynagrodzenia, Partner zobowiązany jest zgłosić wniosek o wypłatę środków. Wniosek powinien być zgłoszony minimum jeden raz w ciągu każdego roku obowiązywania Umowy, pod warunkiem zgromadzenia na Koncie minimalnej kwoty uprawniającej do wypłaty, o której mowa w ust. 11 powyżej.
 15. Organizator rozpatrzy wniosek w ciągu 45 dni od chwili otrzymania wniosku. Organizator może odmówić wypłaty Wynagrodzenia, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie złamania niniejszego Regulaminu, Umowy lub przepisów prawa przez Partnera.
 16. Wynagrodzenie należne Partnerowi jest wypłacane po pozytywnej weryfikacji wniosku Partnera w terminie 14 dni od otrzymania rachunku lub faktury VAT. Za dzień wypłaty wynagrodzenia uznaje się dzień zlecenia zapłaty.
 17. Wynagrodzenie należne Partnerom będącym płatnikami podatku VAT wypłacane jest na podstawie faktur VAT przekazywanych przez Partnera Organizatorowi, a w przypadku Partnerów, niebędących płatnikami podatku VAT wypłacane jest zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym na podstawie wystawianych przez Partnerów rachunków przekazywanych Organizatorowi. Partner zobowiązany jest wystawiać odpowiednio faktury VAT lub rachunki w terminach określonych przepisami prawa, nie później niż w ciągu 90 dni od dnia zawiadomienia o pozytywnej weryfikacji wniosku o wypłatę środków.
 18. Wszyscy Partnerzy, będący czynnymi podatnikami VAT podatku od towarów i usług, do wartości faktury, doliczają kwotę podatku VAT, wyliczoną według obowiązującej stawki tego podatku.
 19. Płatność następuje na numer rachunku bankowego wskazany przez Partnera, a wypłacone środki pomniejszają saldo Konta Partnera.
 20. W przypadku Partnerów – osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej, Organizator nie pomniejsza wypłacanej kwoty o zaliczkę na podatek dochodowy, ani nie odprowadza zaliczek do Urzędu Skarbowego.
 21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewywiązywanie się bądź niewłaściwe wywiązywanie się przez Partnera z ciążących na nim obowiązków przewidzianych przepisami prawa podatkowego związanych z osiąganiem przychodów z uczestnictwa w Programie Partnerskim.
 22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości związane z rozliczaniem w ramach Programu Partnerskiego, z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora.
 23. Organizator po upływie każdego roku od wejścia w życie Regulaminu lub od założenia Konta przez Partnera będzie pobierał od Partnera miesięcznie opłatę za prowadzenie Konta w wysokości 10 zł netto miesięcznie, w terminie do 1 dnia każdego miesiąca. Opłata nie będzie pobierana przez Organizatora w przypadku, gdy w ostatnim okresie wynoszącym 365 dni Partner uzyska Wynagrodzenie przekraczające 100 zł netto.
 24. Kwota miesięcznej opłaty będzie potrącana z salda dostępnego na Koncie Partnera. Kwota opłaty jest pobierana aż do wyczerpania salda. Partner przystępując do Programu Partnerskiego wyraża zgodę na potrącenie.

§7. PRAWA I OBOWIĄZKI PARTNERA, NIEDOZWOLONE CZYNNOŚCI

 1. Partner we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność zamieszcza i konfiguruje Formy Reklamowe, w tym Narzędzia Partnera, realizację, utrzymanie i poprawne działanie Serwisu Partnera, Narzędzi Partnera i Form Reklamowych.
 2. Formy Reklamowe muszą być zamieszczone w kontekście, który nie będzie wprowadzał w błąd Użytkowników danej Strony Internetowej Partnera.
 3. Każda Forma Reklamowa powinna zawierać atrybut rel=”nofollow”.
 4. Partner zobowiązany jest:
  1. Nie ingerować w treści przesyłane przez API, z wyłączeniem opisów produktów, nazw kategorii, nazw ofert oraz cech produktów (filtrów),
  2. Podejmować działania zmierzające do pozyskania ruchu, w szczególności ruchu SEO, oraz Kliknięć do Sklepów,
  3. Nie udostępniać osobom trzecim danych dostępowych do API, ani danych przetworzonych przez API,
  4. Partner jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia z każdego Serwisu Partnera kopii nieaktualnych danych na prośbę Organizatora oraz usunięcia wszystkich danych pobranych wcześniej z API po rozwiązaniu Umowy,
  5. Partner zobowiązuje się do podejmowania działań mających na celu wygenerowanie ruchu, który przełoży się na transakcje w Sklepach.
 5. Partner nie może pobierać jakichkolwiek opłat lub prowizji od Sklepów w związku z wykonywaniem Umowy. Zakazana jest wszelka forma współpracy Partnera ze Sklepami bez zgody Organizatora.
 6. Zakazana jest prezentacja Form Reklamowych na stronach lub Narzędziach Partnera, które zawierają treści zabronione przez prawo, naruszające zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiące czyny nieuczciwej konkurencji. Treść Strony Internetowej lub Narzędzi Partnera nie może w szczególności:
  1. naruszać godności ludzkiej;
  2. zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość;
  3. ranić przekonań religijnych lub politycznych;
  4. zachęcać do naruszania lub łamania prawa;
  5. zagrażać fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich;
  6. sprzyjać zachowaniom zagrażającym zdrowiu, bezpieczeństwu lub ochronie środowiska;
  7. promować systemu sprzedaży lawinowej;
  8. wprowadzać potencjalnego nabywcy w błąd w sposób mogący wpłynąć na jego decyzję co do nabycia towaru lub usługi;
  9. zawierać treści naruszających prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, czy też zachęcających do łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie informacji lub materiałów mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.
 7. Partner zobowiązany jest do stosowania wytycznych dotyczących grafiki, zdjęć, kompozycji i haseł reklamowych opublikowanych przez Organizatora w Centrum Partnera. Po zgłoszeniu przez Organizatora zastrzeżeń dotyczących Formy Reklamowej lub jej zastosowania na Stronie Internetowej lub Narzędziach Partnera, Partner ma obowiązek zastosować się do wytycznych pod rygorem zakończenia współpracy i nie wypłacenia naliczonego wynagrodzenia.
 8. Niedozwolone są wszystkie automatyczne formy przenoszenia Użytkownika ze Strony Internetowej lub Narzędzi Partnera, na których zamieszczona jest Forma Reklamowa, na strony Serwisu Organizatora lub Sklepu, chyba że przeniesienie zostało spowodowane świadomym wyborem Użytkownika.
 9. Niedozwolone są wszystkie automatyczne i manualne formy generowania Kliknięć, jak również kierowanie ruchu od Partnera, który nosi znamiona ruchu spamowego.
 10. Za niedozwolone uważa się również uzależnienie dostępu do usług oferowanych przez Partnera od Kliknięcia w Formę Reklamową Organizatora, generowania Kliknięć lub zakupu dokonanego u jego Klientów, a także oferowanie jakiekolwiek korzyści materialnej lub niematerialnej, w tym korzyści dla właściciela strony bądź innych osób w zamian za kliknięcie w Formę Reklamową Organizatora, generowania Kliknięć lub dokonanie zakupu u jego Klientów.
 11. Niedozwolone jest rozsyłanie masowej informacji o Stronie Internetowej lub Narzędziach Partnera lub przekierowania zawartego w hiperłączu do Użytkowników Internetu (tzw. spamming), przy wykorzystaniu dowolnego medium (np. e-mail, listy dyskusyjne, grupy dyskusyjne, komunikatory, IRC itp.) bądź samodzielnego i nieuzgodnionego z Organizatorem umieszczenia Formy Reklamowej na stronie o charakterze “łańcuszka szczęścia” lub innej stronie służącej do masowego przesyłania, a także umieszczanie Formy Reklamowej w sposób powodujący naruszenie zasad pozycjonowania Serwisu Organizatora przez wyszukiwarki internetowe.
 12. Niektóre Formy Reklamowe są budowane za pomocą wygenerowanego w Centrum Partnera kodu. Niedozwolone jest jego modyfikowanie przez Partnera bez zgody Organizatora.
 13. Niedozwolone jest samodzielne i nieuzgodnione z Organizatorem umieszczenie kodu Formy Reklamowej na innej stronie aniżeli Strona Internetowa lub Narzędzia Partnera, której powierzchnia jest przedmiotem Umowy, w szczególności w okienku typu “pop-up”, “pop-down”, “interstitial” lub innym niestatycznym i nieintegralnym elemencie strony oraz na oddzielnej stronie, uruchamianej jednocześnie ze stroną właściwą, jak również w treści wiadomości e-mail, wiadomości typu “Instant Messaging”, wiadomości zamieszczonej na forum dyskusyjnym, księgach gości, komentarzach w blogach oraz innych miejscach nie będących powierzchnią udostępnioną Organizatorowi na podstawie Umowy.
 14. Niedozwolona jest udostępnianie w Programie Partnerskim Strony Internetowej lub Narzędzi Partnera, których powierzchnia jest już udostępniana w Programie Partnerskim przez innego Partnera albo wykorzystanie w Programie Partnerskim strony, co do której Partner uniemożliwia Organizatorowi jej weryfikację.
 15. Niedozwolone jest bez zgody Organizatora zamieszczanie wszelkich Form Reklamowych wchodzących w skład Programu Partnerskiego w serwisach i portalach społecznościowych, w szczególności w serwisie Facebook.
 16. Parter udziela Nokaut nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji do korzystania przez Nokaut z logo Partnera i serwisów Partnera w celu promocji Programu Partnerskiego, w szczególności przez utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną techniką, wprowadzenie do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej, publiczne wyświetlanie lub odtwarzanie w Internecie, w tym w materiałach promocyjnych dla Sklepów i Partnerów.

§8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Partner we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność zamieszcza i konfiguruje Formy Reklamowe.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe zamieszczenie Formy Reklamowej bądź za nieprawidłowe użycie identyfikatora Partnera w definiowanych linkach.
 3. Partner ponosi całkowitą odpowiedzialność za zawartość Stron Internetowych lub Narzędzi Partnera, na których zamieszcza Formy Reklamowe oraz za rzetelność prezentowanych na niej informacji.
 4. Użytkownicy przekierowani przez Partnera do Serwisu Organizatora są oznaczani Plikiem Cookie. Organizator nie odpowiada za brak powiązania lub utratę powiązania w przypadku gdy:
  1. przeglądarka Użytkownika nie zapisuje plików Cookie,
  2. przeglądarka Użytkownika została skonfigurowana w sposób, który uniemożliwia zapisanie pliku Cookie,
  3. plik Cookie zostanie wykasowany z komputera Użytkownika.
 5. Żaden z mechanizmów stosowanych w Serwisach Organizatora nie modyfikuje ani nie kasuje plików Cookie w sposób sprzeczny z zasadami Programu Partnerskiego.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne związane z wyświetlaniem Form Reklamowych, przypisywaniem Użytkowników Partnerowi, naliczaniem Kliknięć albo dostępnością Sklepów lub Serwisów.
 7. Wszystkie materiały przekazane przez Organizatora mogą być używane wyłącznie do realizacji Umowy.
 8. Partner zobowiązany jest bezzwłocznie usunąć wszelkie nieaktualne dane na wezwanie Organizatora.
 9. Na podstronach, na których znajdują się dane pobrane od Organizatora, nie mogą znajdować się żadne linki partnerskie konkurencji, za wyjątkiem reklamy display (systemów RTB, AdSense).
 10. Partner nie może pobierać od Sklepów żadnych opłat w związku z realizacją niniejszej Umowy.
 11. Partner ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane naruszeniem postanowień Umowy i Regulaminu. Organizatorowi przysługuje prawo obciążenia Partnera ewentualnymi kosztami postępowań sądowych i innych sankcji, które Organizator poniósł wskutek niezgodnej z Regulaminem, Umową lub prawem działalności Partnera.
 12. W przypadku drobniejszych naruszeń Regulaminu Organizator może zablokować Konto Partnera i wezwać do zastosowania się do jego zapisów. Zablokowanie Konta powoduje zaprzestanie naliczania Kliknięć, do czasu odblokowania Konta, tj. do momentu, kiedy Partner zastosuje się do wezwania Organizatora.
 13. W przypadku poważnego naruszenia Regulaminu, Organizator blokuje Konto Partnera permanentnie, anulując wszystkie nierozliczone Kliknięcia.
 14. Organizator ma prawo ograniczyć zakres udostępnianych Partnerowi danych, w szczególności gdy Partner generuje w określonych Sklepach czy kategoriach niską Transakcyjność.
 15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści Partnera związane z udziałem w Programie Partnerskim ani za szkody doznane przez Partnera pośrednio związane z udziałem w Programie Partnerskim (w szczególności za utratę potencjalnych zysków przez Partnera).

§9. DOSTĘP DO API

 1. Organizator udostępnia klucz API Partnerowi na jego wniosek.
 2. Partner może wykorzystać informacje pobierane przez API wyłącznie w celu generowania Kliknięć, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie. Każde inne wykorzystanie API jest zabronione.
 3. Partner, który otrzymał klucz API, ponosi wszelką odpowiedzialność za jego wykorzystanie w celach sprzecznych z obowiązującym prawem oraz niniejszym Regulaminem lub Umową. Odpowiedzialność Partnera rozciąga się również na działanie osób, którym klucz aktywacji został udostępniony, nawet w sposób niezawiniony.
 4. Partner może korzystać z API, jeśli na każdej stronie lub Narzędziu Partnera, która wykorzystuje to API, znajdą się linki do Sklepu lub Serwisu Organizatora z atrybutem rel z wartością nofollow.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo wyłączenia klucza API oraz wprowadzenia ograniczeń dostępu bez podania przyczyny.
 6. Organizator nie gwarantuje ciągłości działania API.
 7. Partner nie jest uprawniony do modyfikowania treści zwracanych przez metody API.
 8. Przyznanie atrybutu dla tworzenia Kliknięć bezpośrednich zależy od indywidualnej decyzji Organizatora podejmowanej po przeanalizowaniu liczby i jakości dotychczasowych Kliknięć.
 9. W przypadku zablokowania dostępu do klucza Partner zobowiązuje się do usunięcia danych pobranych przez API.
 10. Partner nie może udostępniać danych z API oraz danych do logowania osobom trzecim w celach nie związanych z realizacją współpracy.
 11. W przypadku, gdy obciążenia API generowane przez Partnera jest niewspółmierne do generowanych przychodów, Organizator ma prawo ograniczyć liczbę obsługiwanych zapytań w ciągu minuty.
 12. Partner może publikować dane pobrane z API tylko i wyłącznie na domenach, które zostały uprzednio zgłoszone.

§10. ROZWIĄZANIE i ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Organizator może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podania przyczyny.
 2. Każda ze stron może rozwiązać Umowę bez podania przyczyn, za dwutygodniowym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia na adres poczty elektronicznej Organizatora bądź Partnera przed jego upływem.
 3. W przypadku Partnera biorącego udział w Programie Partnerskim przy użyciu więcej niż jednej Strony Internetowej Partnera, wypowiedzenie Umowy dotyczy udziału w Programie Partnerskim w zakresie wszystkich zgłoszonych Stron Internetowych Partnera, chyba że z treści wypowiedzenia jednoznacznie wynika co innego.
 4. W przypadku naruszenia przez Partnera Regulaminu lub Umowy lub przesyłania ruchu o rażąco niskiej Transakcyjności ruchu Organizator może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym.
 5. W przypadku gdy Organizator jest uprawniony do pobrania miesięcznej opłaty za prowadzenie Konta o której mowa w §6 ust. 22, a dostępne saldo na Koncie Partnera jest niższe niż wysokość tej opłaty Organizator może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym.
 6. Z chwilą rozwiązania Umowy Partner, który nie zgromadził na Koncie zgodnie z §6 ust. 22 co najmniej 100 złotych netto w ciągu ostatnich 365 dni, zobowiązany jest do zapłaty opłaty miesięcznej w wysokości proporcjonalnej do okresu w którym jest rozwiązywana Umowa.
 7. Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy, Partner zachowuje prawo do wynagrodzenia, chyba że co innego wynika z zapisów w niniejszym Regulaminie, Umowie, lub Umowa została rozwiązana w trybie natychmiastowym przez Organizatora.
 8. W chwili wygaśnięcia Umowy z jakiegokolwiek tytułu, Partner zobowiązany jest niezwłocznie usunąć Formy Reklamowe i dane pobrane przez API ze Stron Internetowych lub Narzędzi Partnera oraz bezzwłocznie usunąć wszystkie dane pobrane od Organizatora w okresie trwania Umowy.

§11. DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe Partnerów są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.) w celach związanych z funkcjonowaniem Serwisu.
 2. Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest Organizator.
 3. Dane osobowe zbierane w Serwisie Internetowym Organizatora są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U.2014.1182 ze zm.) i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz.U.2013.1422 ze zm.) wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji wykonania usługi przez Organizatora, archiwizacji lub usług świadczonych drogą elektroniczną przez Organizatora oraz w innych celach określonych w Regulaminie.
 4. Organizator udostępnia statystyki ruchu, transakcyjności w Sklepach i przychodu Partnera, które wykorzystywane są do wzajemnych rozliczeń.
 5. Organizator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji przekazanych Serwisowi Internetowemu, a dotyczących Partnerów. Organizator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 6. Organizator sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia Serwisu Internetowego.
 7. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Partnerów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji usług świadczonych przez Organizatora w ramach Serwisu Internetowego.
 8. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że niepodanie danych określonych w Regulaminie uniemożliwia świadczenie niektórych usług, a w szczególności założenie Konta w Serwisie Internetowym.
 9. Z uwagi na dobrowolny charakter podania przez Partnera swoich danych osobowych, Partner ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, a także może zwrócić się do Organizatora z pisemnym żądaniem usunięcia podanych wcześniej danych osobowych ze zbioru danych prowadzonego przez Organizatoraz zastrzeżeniem zdania następnego. Organizator może odmówić usunięcia danych, jeżeli Partner swoim dotychczasowym zachowaniem w Serwisie Internetowym naruszył postanowienia Regulaminu bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Partnera.
 10. Dane osobowe lub informacje dotyczące Partnerów mogą zostać udostępnione organom lub osobom trzecim zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 11. Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych oraz informacji dotyczących Partnerów osobom trzecim za wyraźną zgodą lub na życzenie Partnera zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jak również przekazać uprawnionym organom w przypadku naruszenia przez Partnera przepisów prawa.

§12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem a Partnerem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Organizatora.
 2. Prawem właściwym dla wykonania niniejszej Umowy/Regulaminu jest prawo polskie, a treść tych dokumentów powinna być interpretowana zgodnie z nim.
 3. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie w dowolnym czasie. O wszelkich zmianach każdy Partner zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia.
 4. Partner zobowiązany jest na bieżąco kontrolować zmiany Regulaminu i zapoznawać się z nimi.
 5. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu w terminie 14 dni od dnia ich opublikowania należy poinformować o tym fakcie Organizatora.
 6. W przypadku, gdy nie nastąpi sytuacja określona w ust. 4 powyżej uznaje się, że Partner zaakceptował nowy Regulamin w całości.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia Programu Partnerskiego w całości bez konieczności podawania przyczyny.

Załączniki

Mateusz Jeżyk

COO

Advisor photo

Potrzebujesz profesjonalnych rozwiązań?

Wskażę Ci skuteczne e-działania, dopasowane do Twojej branży.

Bezpłatna konsultacja 👋

Zobacz inne wpisy

Zobacz wszystkie