Regulamin dla Sprzedawców Nokaut.pl

1. Postanowienia ogólne

Postanowienia określone w niniejszym Regulaminie określają zakres i warunki korzystania z Usług przez Klienta, który zamawiając Usługi oświadcza, że akceptuje go w całości.

2. Definicje

 1. Nokaut – Sales Intelligence sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-526), ul. Jodłowa 1/3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Gdańska Północy w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000847644, NIP: 7010360301, Regon: 146393710 będąca właścicielem Serwisu;
 2. Serwis – serwis dostępny w domenie internetowej www.nokaut.pl, którego operatorem jest Nokaut, służący w szczególności prezentacji, porównywaniu Towarów oraz udostępnianiu miejsca do zawierania umów kupna – sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sklepem;
 3. Klient – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zlecająca Nokaut świadczenie Usług poprzez wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie i akceptację Regulaminu;
 4. Sklep – sklep internetowy Klienta pod unikalną domeną, korzystający z sieci Internet do przedstawiania ofert i zawierania transakcji;
 5. Usługi – usługi świadczone przez Nokaut, które umożliwiają prezentację, reklamę i promocję oferty handlowej Sklepu na łamach Serwisu oraz na innych serwisach internetowych współpracujących z Nokaut, a także usługi polegające na udostępnianiu miejsca do zawierania umów kupna – sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sklepem;
 6. Informacje handlowe – informacje zawierające w szczególności opis Towarów, zdjęcia, a ponadto informacje na temat cen Towarów, dotyczące oferty sprzedaży poszczególnych rzeczy lub warunków świadczenia usług zaprezentowane na witrynie Klienta, pozwalające na związanie Klienta z Użytkownikiem, przekazywane przez Klienta za pośrednictwem Pliku danych oraz zdefiniowanych przez Klienta w Centrum Sprzedawcy;
 7. Witryna – zbiór stron internetowych umieszczonych pod wspólnym unikalnym w skali sieci Internet adresem domenowym;
 8. Plik danych – plik w formacie określonym w instrukcji integracji pozwalający pozyskać od Klienta Informację handlową i przedstawić ją na stronach Nokaut. Dokument ten jest jedyną dopuszczalną formą przekazywania ofert od Klienta do Nokaut i jego przygotowanie jest niezbędne do rozpoczęcia współpracy;
 9. Centrum Sprzedawcy – aplikacja internetowa dostępna dla Klienta po zalogowaniu się na stronach internetowych Nokaut przy użyciu indywidualnego loginu i hasła, umożliwiająca administrowanie Informacją handlową oraz określenie warunków prezentacji ofert dotyczących konkretnych produktów lub usług umieszczanych przez Klienta;
 10. Użytkownik – pojedynczy użytkownik Internetu odwiedzający i korzystający z Serwisu;
 11. Kupujący – Użytkownik, który w ramach usługi Koszyk Nokaut dokonuje zakupu Towarów oferowanych przez Klienta;
 12. Koszyk Nokaut – usługa oferowana przez Nokaut w ramach udostępnionego mechanizmu informatycznego, poprzez którą Użytkownicy mogą zawierać umowy kupna – sprzedaży określonych Towarów oferowanych przez Sklepy;
 13. Towar – usługi lub produkty oferowane przez Sklepy. Towary muszą być fabrycznie nowymi produktami;
 14. Transakcja – złożenie przez Użytkownika zamówienia w Sklepie lub w ramach usługi Koszyk Nokaut;
 15. Umowa – umowa pomiędzy Klientem a Nokaut, zawarta na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie i określająca warunki korzystania przez Klienta z Usług;
 16. Prowizja – ustalony z Klientem procent wartości od wartości każdego z Towarów w zamówieniu powiększony o opłatę stałą od każdego zamówienia. Opłata stała w żadnym przypadku nie podlega zwrotowi;
 17. Przekierowanie – jednorazowe kliknięcie przez Użytkownika Serwisu na link przekierowujący do Sklepu Klienta;
 18. Stawka za Przekierowanie (Stawka CPC) – stawka za jednorazowe przekierowanie Użytkownika na stronę internetową Sklepu Klienta, która pobierana jest automatycznie z Konta;
 19. Wykaz minimalnych Stawek za Przekierowanie – wykaz minimalnych opłat, które Nokaut pobiera od Sklepu za zrealizowane Przekierowanie w każdej kategorii produktów. Wykaz minimalnych Stawek za Przekierowanie stanowi integralną część Umowy i jest opublikowany na stronach Serwisu oraz w Centrum Sprzedawcy;
 20. Cennik – cennik usług świadczonych Klientowi w ramach usługi Koszyk Nokaut. Cennik stanowi integralną część Umowy o świadczenie usługi Koszyk Nokaut i jest opublikowany w Centrum Sprzedawcy;
 21. Konto – dostępny w ramach Centrum Sprzedawcy moduł prezentujący saldo i rozliczenia płatności z tytułu świadczonych Usług. Na Koncie zgromadzone są punkty Nokaut zakupione na zasadach określonych w Centrum Sprzedawcy. Stan Konta jest pomniejszany o opłaty za Usługi w tym Stawki za Przekierowanie;
 22. Integracja – proces technologiczny polegający na pobraniu danych z poprawnego Pliku danych i udostępnieniu ich na stronach Nokaut;
 23. Partner – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, współpracująca z Nokaut na podstawie odrębnej umowy, promująca Serwis oraz ofertę Klienta;
 24. Rejestracja – wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie, w szczególności poprzez podanie następujących danych: nazwy firmy, numeru identyfikacji podatkowej (Klienci zarejestrowani lub zameldowani w Polsce podają numer NIP), numeru REGON, pełnego adresu kontaktowego wraz z nazwą kraju, adresu e-mail oraz numeru telefonu kontaktowego. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej, nie posiadającej osobowości prawnej, Rejestracji, a także wszystkich dalszych czynności tego podmiotu w Serwisie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z Rejestracją oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta;
 25. Regulamin – oznacza niniejszy dokument;

3. Warunki zawarcia Umowy

 1. Warunkiem korzystania z Usług jest dokonanie Rejestracji.
 2. Dokonanie Rejestracji oznacza złożenie zamówienia na Usługi, w tym również akceptację niniejszego Regulaminu, jako integralnej części Umowy Stron. Z tą chwilą Klient na podany przez niego adres e-mail otrzyma dostęp do Centrum Sprzedawcy, co jest równoznaczne z potwierdzeniem złożenia oferty. Nokaut zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia oferty Klienta po złożeniu przez niego zamówienia bez podania przyczyny.
 3. W trakcie Rejestracji lub po uzyskaniu dostępu do Centrum Sprzedawcy, Klient jest zobowiązany do przesłania drogą elektroniczną kopii następujących dokumentów: dokumentu rejestrowego firmy (kopia odpisu z KRS lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w zależności od formy prowadzenia działalności; w przypadku spółki cywilnej – także umowy spółki); kopii zaświadczenia o nadaniu numeru REGON; kopii zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP, a w przypadku gdy Klient prowadzi działalność wymagającą zezwolenia lub koncesji – kopii tych dokumentów. W przypadku prowadzenia przez Klienta działalności gospodarczej poza granicami Polski – odpowiedników tych dokumentów w języku pochodzenia wraz z przysięgłym tłumaczeniem na język polski. Nokaut zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Klienta o przesłanie dodatkowych dokumentów, a niewskazanych powyżej, w szczególności kopii stron dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamości Klienta. Klient będący podatnikiem podatku od wartości dodanej (VAT) z siedzibą na terytorium kraju Unii Europejskiej innego niż Polska zobowiązany jest podać numer identyfikacyjny, pod którym jest zarejestrowany jako podatnik dla transakcji wewnątrzwspólnotowych w kraju miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w celu weryfikacji w systemie VIES. Dopuszczalne formaty przesyłanych dokumentów to: PDF., PNG.,JPG. Przesłanie wyżej wymienionych dokumentów jest konieczne do zawarcia Umowy.
 4. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Klienta podanych podczas Rejestracji, Klient jest obowiązany niezwłocznie zaktualizować je w Centrum Sprzedawcy. W przypadku aktualizacji danych dokonywanej po zawarciu Umowy, Klient zobowiązany jest przesłać do Nokaut kopie odpowiednich dokumentów potwierdzających zmianę danych. Zabrania się usuwania przez Klienta danych, o których mowa w pkt. 2.24. niniejszego Regulaminu w trakcie korzystania z Usług, a także podawania danych niepełnych bądź nieprawdziwych. W sytuacji, gdy zezwolenie lub koncesja, o których mowa w pkt. 3.3. powyżej wygasło, Klient zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Nokaut i przesłania aktualnego zezwolenia lub koncesji. W przypadku zmiany danych Klienta, który korzysta z usług dodatkowych Nokaut, Klient jest zobowiązany do indywidualnego kontaktu z Nokaut. Brak spełnienia wymagań określonych w niniejszym punkcie będzie pociągał za sobą rozwiązanie przez Nokaut Umowy w trybie natychmiastowym.
 5. Klient jest zobowiązany do zamieszczenia w Centrum Sprzedawcy Pliku danych, na zasadach określonych w dalszej części Regulaminu oraz zakupienia punktów Nokaut z góry, w liczbie nie mniejszej niż zdefiniowana w Centrum Sprzedawcy.
 6. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą zakupu punktów Nokaut, o których mowa w pkt. 3.5. powyżej oraz dokonania Integracji. Za datę wykupienia punktów Nokaut, uznaje się datę wpłynięcia środków za zakup punktów Nokaut na rachunek bankowy Nokaut.
 7. Jeżeli w terminie 14 dni od dnia Rejestracji Klient nie zakupi punktów Nokaut i/lub nie zamieści Pliku danych, Nokaut ma prawo przyjąć, że Klient od Usługi odstąpił. Z tą chwilą Nokaut może zablokować dostęp do Centrum Sprzedawcy.
 8. W trakcie współpracy Klient ma możliwość rozpoczęcia korzystania z usług dodatkowych oferowanych przez Nokaut. Pełna lista usług dodatkowych umieszczona jest w Centrum Sprzedawcy.
 9. Korzystanie z usług dodatkowych może odbywać się na zasadach i warunkach określonych w regulaminach świadczenia poszczególnych usług lub innych dokumentach określających zasady świadczenia tych usług dostępnych w Centrum Sprzedawcy. Nokaut ma prawo odmówić Klientowi świadczenia usług dodatkowych, jeśli narusza on postanowienia Regulaminu, nie spełnia warunków wskazanych w dokumentach określających zasady i warunki świadczenia dodatkowych usług albo nie daje rękojmi korzystania z dodatkowych usług zgodnie z zasadami i warunkami korzystania z tych usług.
 10. Wybór opcji potwierdzających wolę rozpoczęcia korzystania przez Klienta z usług dodatkowych jest możliwy od chwili zawarcia Umowy, określonej w pkt. 3.6. niniejszego Regulaminu.

4. Warunki prezentacji Informacji handlowej Klienta

 1. Nokaut umożliwi prezentację i/lub reklamę ofert Towarów Klienta w Serwisie na podstawie aktualnej Informacji handlowej dostarczonej w poprawnym Pliku danych.
 2. Klient zobowiązany jest do udostępniania aktualnej Informacji handlowej. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść Informacji handlowej oraz za jej zgodność z ofertą umieszczoną w jego Witrynie.
 3. Techniczne wymagania niezbędne do prezentacji Informacji handlowej Klienta w Serwisie zawiera instrukcja Integracji dostępna w Serwisie.
 4. Klient przygotowuje Plik danych we własnym zakresie, dbając o to, by Towary, które mają być wskazane w Informacji handlowej, były dokładnie opisane. Klient odpowiedzialny jest za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu oraz gwarantuje, że treść Pliku danych nie narusza praw osób trzecich. Informacje handlowe dotyczące pochodzenia Towaru i jego producenta, które są umieszczane w opisie, muszą być kompletne, dokładne i nie mogą wprowadzać w błąd Użytkowników. Opis Towaru może odnosić się wyłącznie do przedmiotu danej oferty.
 5. Klient wskazuje format i położenie Pliku danych korzystając z Centrum Sprzedawcy.
 6. Plik danych jest następnie pobierany przez mechanizmy Nokaut i łączony z bazą danych Serwisu. Częstotliwość pobierania Pliku danych jest określona w Centrum Sprzedawcy.
 7. Warunkiem prezentacji Informacji handlowej w Serwisie jest stworzenie powiązania między Informacją handlową Klienta przekazaną w Pliku danych a informacją o produkcie lub usłudze z bazy danych Nokaut.
 8. Prezentacja oferty po kolejnych uaktualnieniach następuje w trybie określonym w punktach 4.3. – 4.7. powyżej.
 9. Klient zobowiązany jest do realizowania zobowiązań wobec Kupujących zgodnie z warunkami oferty wskazanymi w Informacji handlowej. Klient ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji zamówienia, złożonego przez Użytkownika, a zainicjowanego przez Przekierowanie, bądź zamówienia złożonego w ramach usługi Koszyk Nokaut.
 10. Zakazana jest prezentacja i reklama Informacji handlowych dotyczących towarów i usług zabronionych przez prawo, naruszających zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji. Treści Informacji handlowej nie mogą:
  1. naruszać godności ludzkiej;
  2. naruszać dobrego imienia Nokaut;
  3. zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość;
  4. ranić przekonań religijnych lub politycznych;
  5. zachęcać do naruszania lub łamania prawa;
  6. zagrażać fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich;
  7. sprzyjać zachowaniom zagrażającym zdrowiu, bezpieczeństwu lub ochronie środowiska;
  8. łamać obowiązujących przepisów prawa, w szczególności dotyczących zasad reklamy produktów wrażliwych (papierosy, alkohol, farmaceutyki) oraz publicznej prezentacji treści pornograficznych;
  9. naruszać prawnie chronionych interesów podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich i dóbr osobistych;
  10. promować systemu sprzedaży lawinowej;
  11. wprowadzać potencjalnego nabywcy w błąd w sposób mogący wpłynąć na jego decyzję co do nabycia towaru lub usługi;
  12. zawierać treści naruszających prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, czy też zachęcających do łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie informacji lub materiałów mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.
 11. W przypadku uzyskania informacji o promowaniu Towarów, o których mowa w punkcie poprzednim Nokaut ma prawo odstąpić od wykonywania Usług ze skutkiem natychmiastowym i Umowę z Klientem rozwiązać lub zawiesić świadczenie Usług.
 12. Akceptując niniejszy Regulamin, Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie jego Informacji handlowej, a w szczególności materiałów zamieszczonych lub wskazanych w Pliku danych przez Nokaut do prezentacji oferty Towarów w Serwisie i serwisach Partnerów oraz w innych serwisach internetowych, a także dla innych potrzeb Serwisu.
 13. Nokaut zastrzega sobie prawo do prezentowania Użytkownikom zawartości wybranych kategorii dopiero po zadeklarowaniu przez nich pełnoletniości.

5. Prawa i obowiązki Klienta

 1. Nokaut w ramach współpracy umożliwi prezentacje i reklamę ofert Towarów Klienta w Serwisie, korzystanie z Usług zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz otrzymywanie od Serwisu koniecznego doradztwa i informacji w zakresie Integracji i współpracy z Serwisem.
 2. Klient w ramach współpracy zobowiązuje się do:
  1. podania prawdziwych i aktualnych danych dotyczących jego i jego przedsiębiorstwa, a w przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek danych zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Nokaut;
  2. realizowania zobowiązań wobec swoich Kupujących zgodnie z ofertą przedstawioną w Serwisie i w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w przypadku usługi Koszyk Nokaut Klient jest związany treścią zawartą w opisie Towaru prezentowanego w Serwisie stanowiącą ofertę zawarcia umowy;
  3. posiadania wymaganych prawem aktualnych koncesji lub zezwoleń;
  4. udzielenia wszelkich informacji niezbędnych w celu dokonania Integracji;
  5. wyświetlania na stronach Sklepu Klienta aktualnych informacji na temat sprzedawcy zawierających: nazwę firmy, adres, telefon, adres e-mail oraz inne elementy wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, nr 144, poz. 1204) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000, nr 22, poz. 271);
  6. udostępnienia Serwisowi Informacji handlowej, a w przypadku usługi Koszyk Nokaut również linków prowadzących do regulaminu świadczenia usług przez Sklep publikowany przez Klienta na stronach internetowych;
  7. poddawania swoich usług i produktów ocenie Użytkowników, wyrażanych w formie subiektywnych opinii publikowanych na łamach Serwisu oraz stronach Partnerów;
  8. realizowania zobowiązań wobec Kupujących zgodnie z przekazaną Informacją handlową. Klient ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji zamówienia, złożonego przez Kupującego;
  9. powstrzymania się od działań mających na celu manipulowanie wiarygodnością swoją i innych Klientów, a w szczególności poprzez inspirowanie działań mających na celu wystawianie pozytywnych opinii własnemu przedsiębiorstwu i negatywnych przedsiębiorstwom konkurencyjnym, a także wchodzenie w porozumienia z innymi Klientami w celu wzajemnego oddziaływania na wiarygodność własną i innych podmiotów;
  10. powstrzymania się od działań powodujących przeciążenie łącza, a także działań mających na celu kopiowanie, reprodukowanie lub modyfikowanie treści i/lub danych zamieszczonych w Serwisie oraz działań mających na celu wykorzystywanie programów automatycznie pobierających zawartość lub jakąkolwiek część Serwisu bez pisemnej zgody Nokaut;
  11. zachowania w poufności treści warunków współpracy oraz nie ujawniania treści dokumentów oraz innych informacji otrzymanych od drugiej Strony osobom trzecim za wyjątkiem swoich pracowników oraz pracowników i konsultantów spółek organizacyjnie powiązanych lub współpracujących, którym ujawnienie tych informacji jest konieczne dla realizacji celów Umowy;
  12. przestrzegania wszelkich przepisów prawa dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych swoich klientów;
  13. przestrzegania wszelkich przepisów regulujących jego działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia Sklepu, w tym przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisów Kodeksu Cywilnego, przepisów ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997roku o ochronie danych osobowych.
 3. Klientowi nie wolno korzystać z hasła dostępowego do Centrum Sprzedawcy należącego do innego Klienta ani udostępniać swojego hasła dostępowego innym osobom, za wyjątkiem udostępnienia osobom należycie umocowanym przez Klienta do działania w jego imieniu. Nokaut nie odpowiada za nieprawidłowe dysponowanie hasłami i udostępnianie danych do logowania osobom wskazanym przez Klienta.
 4. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość i rzetelność informacji oraz za jakość, bezpieczeństwo lub legalność Towarów oferowanych w ramach Serwisu, a w przypadku usługi Koszyk Nokaut, Klient jest związany ofertą prezentowaną w Serwisie.
 5. Przystępując do współpracy i w okresie współpracy Stron, Klient zobowiązuje się do nie wykonywania bez zgody Nokaut usług konkurencyjnych do Nokaut, a także na użytek własny, o ile prowadzi działalność opisaną poniżej. Za działalność konkurencyjną uważa się w szczególności działalność każdego podmiotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i poza jego granicami, zorganizowaną w dowolnej formie prawnej, prowadzoną w dowolnej formie organizacyjnej, polegającą na prowadzeniu Serwisu porównującego ceny produktów i/lub usług w sklepach internetowych.
 6. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za nieprawdziwość złożonych oświadczeń oraz niedopełnienie obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu.

6. Prawa i obowiązki Nokaut

 1. W ramach współpracy Nokaut zobowiązuje się do:
  1. prezentacji Informacji handlowych Klienta przekazanych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz dokumentacji użytkowej Integracji, z zastrzeżeniem Integracji tylko tych ofert Klienta, przekazanych w Pliku danych, które spełniają wymogi określone przez Nokaut;
  2. udostępnienia Klientowi dokumentacji użytkowej Usługi w postaci pomocy online;
  3. świadczenia Usług zgodnie z niniejszym Regulaminem;
  4. zachowania w poufności treści warunków współpracy oraz nie ujawniania treści dokumentów i innych informacji otrzymanych od drugiej Strony osobom trzecim za wyjątkiem swoich pracowników oraz pracowników i konsultantów spółek organizacyjnie powiązanych lub współpracujących, którym ujawnienie tych informacji jest konieczne dla realizacji celów Umowy;
  5. aktualizacji Informacji handlowej Klienta, w szczególności informacji na temat cen oferowanych produktów. Aktualizacja będzie przeprowadzana z częstotliwością ustaloną przez Nokaut.
 2. W ramach współpracy Nokaut ma prawo do:
  1. dokonywania czasowych przerw w dostępie do Usług w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub uaktualnień Serwisu, a ponadto w celu wymiany, rozbudowy lub konfiguracji sprzętu lub oprogramowania służących do realizacji Usług;
  2. prezentacji Informacji handlowej Klienta oraz innych materiałów przekazanych Nokaut w Serwisie, serwisach Partnerów oraz w innych serwisach internetowych;
  3. odmowy wykonania Usług i/lub prezentacji w Serwisie jakichkolwiek treści lub materiałów, o których mowa w pkt.4.10. powyżej;
  4. uzależnienia współpracy lub korzystania z Serwisu od spełnienia wymogów określonych prawem, uwiarygodnienia danych podanych przez Klienta określonych w pkt. 2.24. oraz przesłania dokumentacji, o której mowa w pkt. 3.3. niniejszego Regulaminu;
  5. prezentacji w Serwisie tylko fabrycznie nowych produktów.
 3. Nokaut nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. zawartość stron internetowych Sklepu Klienta;
  2. zachowania Klienta oraz osób odwiedzających jego Sklep;
  3. nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Użytkowników lub Klienta zobowiązań wynikających z Transakcji zawartych w Sklepie Klienta;
  4. następstwa działań Klienta lub Użytkowników, stanowiących naruszenie prawa lub/i niniejszego Regulaminu;
  5. jakość, bezpieczeństwo lub legalność Towarów sprzedawanych w Sklepie. Nokaut w miarę możliwości stara się weryfikować dane dotyczące Towarów i podejmować niezbędne działania w celu wyeliminowania nielegalnych lub niezgodnych z Regulaminem działań;
  6. prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Klienta i inne strony Transakcji zawieranych w Sklepie;
  7. zdolność Klienta do sprzedaży Towarów oferowanych w Sklepie oraz zdolność Kupującego do zakupu Towarów;
  8. wypłacalność każdej ze stron Transakcji zawieranych w Sklepie;
  9. zakłócenia w realizacji Usług spowodowane nieprawidłowym przygotowaniem bądź przekazaniem Pliku danych lub spowodowanych korzystaniem z Centrum Sprzedawcy niezgodnie z zaleceniami umieszczonymi w dokumentacji użytkowej Usług;
  10. straty wynikające z przerw w działaniu Serwisu;
  11. straty wynikające z zakłóceń w pracy łączy internetowych oraz innych powodów od niego niezależnych, które mogą wpłynąć na prezentację Informacji handlowej;
  12. skutki spowodowane ujawnieniem przez Klienta hasła dostępowego do Centrum Sprzedawcy osobom trzecim;
  13. treść Informacji handlowej ani za zgodność Informacji handlowej z ofertą prezentowaną w Witrynie Klienta;
  14. błędy w prezentacji Informacji handlowej Klienta będące następstwem błędów Klienta w aktualizacji danych;
  15. za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z realizacji Usług, a spowodowanych przez okoliczności traktowane na gruncie prawa polskiego lub zdania kolejnego, jako Siła wyższa. Siła wyższa oznacza, dla potrzeb niniejszego Regulaminu, nadzwyczajne zdarzenie pochodzące z zewnątrz, niezależne od Nokaut, niemożliwe do zapobieżenia i nie do przewidzenia, które utrudnia lub uniemożliwia realizację Usług;
  16. błędne Przekierowania z Serwisu do Sklepu Klienta powstałe w wyniku nieprawidłowego przygotowania lub aktualizacji Pliku danych przez Klienta;
  17. z tytułu utraconych korzyści, strat lub obciążeń Klienta wynikających z przerwania lub odmowy świadczenia jakichkolwiek Usług.
 4. Nokaut dołoży wszelkich starań, aby Usługi były świadczone w sposób stały, nieprzerwany i na najwyższym poziomie.
 5. Nokaut ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług podlegających opłacie, na zasadach określonych przepisami prawa i niniejszego Regulaminu, z wyłączeniem odpowiedzialności za ewentualne utracone przez Klienta korzyści. Odpowiedzialność Nokaut ograniczona jest do wysokości opłaty wniesionej przez Klienta.
 6. Nokaut zastrzega sobie prawo do usunięcia Sklepu/ów Klienta lub zawieszenia świadczenia Usług na rzecz Klienta, w szczególności poprzez zablokowanie możliwości korzystania z Centrum Sprzedawcy, zawieszenie (blokadę) możliwości korzystania z poszczególnych funkcjonalności Centrum Sprzedawcy. Zawieszenie lub usunięcie nastąpi w szczególności w sytuacjach opisanych w pkt. 6.7. poniżej oraz w pozostałych przypadkach wskazanych w Regulaminie.
 7. Jeżeli zachodzi obawa, że za pośrednictwem Sklepu Klienta są lub mogą być podejmowane działania stanowiące czyny bezprawne lub gdy Nokaut uzyska wiadomość o bezprawnym charakterze Informacji handlowej i/lub związanej z nimi działalności Klienta albo gdy działania lub zaniechania Klienta negatywnie wpływają na dobre imię Nokaut lub w inny sposób szkodzą Nokaut, Nokaut  może usunąć Sklep/y Klienta albo zawiesić świadczenie Usług – na czas określony lub nieokreślony.
 8. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania lub zaniechania będące podstawą do zawieszenia świadczenia Usług, w szczególności ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Nokaut.
 9. Klient, którego Sklep został usunięty, nie może ponownie dokonać Rejestracji w Serwisie bez uprzedniej zgody Nokaut.
 10. Nokaut posiada wgląd do wszystkich operacji Klienta w ramach Usług.

7. Warunki płatności i Stawki za Przekierowanie

 1. Usługi świadczone przez Nokaut są odpłatne. Wysokość minimalnych opłat określa Wykaz minimalnych Stawek za Przekierowanie publikowany na stronach Serwisu oraz poszczególne cenniki usług dodatkowych. Wszystkimi opłatami jest obciążany Klient.
 2. Płatność za Usługi polega na zakupie punktów Nokaut, które Klient może następnie wykorzystać na opłacenie kosztu Przekierowań, Prowizji oraz innych Usług wybranych przez Klienta. Zakup punktów Nokaut następuje z góry, w liczbie zadeklarowanej przez Klienta nie mniejszej jednak niż minimalna liczba określona w Centrum Sprzedawcy. Cena jednego punktu Nokaut wynosi 1 złoty netto. Nokaut zastrzega jednak, że opłaty i rozliczenia prezentowane w Serwisie mogą być prezentowane w walucie polskiej.
 3. Klient generuje elektroniczną fakturę pro forma, na podstawie której dokonuje opłaty przelewem lub kartą płatniczą. Klient w tytule przelewu jest zobowiązany podać numer faktury pro forma oraz numer identyfikacyjny Sklepu Klienta. Punkty nie podlegają wymianie na pieniądze, za wyjątkiem sytuacji opisanej w pkt.9.2. Liczba punktów zgromadzonych na Koncie będzie pomniejszana o opłaty za Usługi, w tym Stawki za Przekierowanie i Prowizje.
 4. Do każdej faktury za zakup punktów Nokaut jest doliczany podatek VAT według obowiązujących stawek.
 5. Zakup punktów oznacza uzupełnienie Konta, przy czym zakupione punkty będą dostępne na Koncie Klienta najpóźniej w ciągu pięciu dni roboczych od daty wpłynięcia środków na rachunek bankowy Nokaut.
 6. Klient może określić maksymalną dopuszczalną Stawkę za Przekierowanie, która jednak nie może być niższa niż zdefiniowana przez Nokaut minimalna Stawka za Przekierowanie określona w Wykazie minimalnych Stawek za Przekierowanie. Klient, po udostępnieniu mu takiej funkcjonalności przez Nokaut, może ustawiać wyższą maksymalną Stawkę za Przekierowanie niż określona w Wykazie minimalnych Stawek za Przekierowanie dla każdej kategorii i podkategorii produktów (zgodnie z wzorcowym drzewem kategorii produktów Nokaut określonym w Centrum Sprzedawcy), a także dla poszczególnych promowanych przez niego ofert.
 7. Ostateczny koszt Przekierowania jest uzależniony od maksymalnych wartości Przekierowań zadeklarowanych przez wszystkich Klientów Usługi dla danego produktu i obliczany jest według zmodyfikowanego systemu aukcyjnego Vickreya. Nie może być jednak wyższy niż maksymalna stawka ustawiona przez Klienta.
 8. Informacje o każdym Przekierowaniu widoczne są w Centrum Sprzedawcy Klienta. Informacje te zawierają koszt Przekierowania, stronę na której nastąpiło Przekierowanie oraz stronę docelową.
 9. W określonych odstępach czasowych, Nokaut dokonuje rozliczenia Przekierowań. Rozliczenie to polega na odjęciu łącznej wartości Przekierowań dokonanych w czasie od zawarcia Umowy lub poprzedniego rozliczenia od środków zgromadzonych na Koncie. Informacja o rozliczeniach i objętych nimi Przekierowaniami dostępna jest w Centrum Sprzedawcy.
 10. W przypadku, gdy stan Konta Klienta jest ujemny, Nokaut zawiesi prezentowanie oferty Sklepu Klienta do momentu dokonania kolejnej wpłaty z zastrzeżeniem pkt.9.7. lit. g niniejszego Regulaminu. Jeżeli w ciągu 7 dni od daty zawieszenia prezentowania oferty Sklepu, Klient nie uzupełni Konta do stanu dodatniego, Nokaut jest uprawniony do wystawienia faktury VAT na zakup potrzebnych punktów potrzebnych do wyrównania stanu Konta do zera.
 11. Okazjonalnie Nokaut może organizować promocje dotyczące naliczania opłat Klientom.
 12. W przypadku zastrzeżenia, co do poprawności rozliczenia oraz objętych nim Przekierowań, Klient zobowiązany jest zgłosić Nokaut reklamację z uzasadnieniem najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia przygotowania rozliczenia. Niezgłoszenie zastrzeżeń w tym terminie oznacza akceptację rozliczenia przez Klienta. Reklamację należy kierować drogą mailową na adres: [email protected].
 13. Akceptując niniejszy Regulamin Klient wyraża zgodę na przesyłanie przez Nokaut faktur w formie elektronicznej. Faktury są udostępniane w Centrum Sprzedawcy. Klient na podany przez niego adres e-mail otrzyma informacje o dostępnej do pobrania fakturze VAT.
 14. Stawki za Przekierowanie określone w Wykazie minimalnych Stawek za Przekierowanie są wyrażone w punktach Nokaut.
 15. W szczególnych przypadkach Nokaut może rozliczać się z Klientem na zasadach ustalanych indywidualnie, zaakceptowanych przez Klienta.
 16. Nokaut zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy z Klientem w trybie natychmiastowym (bez wypowiedzenia) w przypadku zalegania przez niego z płatnościami na rzecz Nokaut przez okres dłuższy niż 30 dni, licząc od upływu terminu płatności, podanego na fakturze oraz bezskutecznego upływu terminu zapłaty zaległych należności określonego w wezwaniu do zapłaty skierowanym przez Nokaut pod adresem Klienta. Działania Klienta podejmowane w celu uniknięcia obowiązku uiszczenia opłat należnych Nokaut, jak również niedotrzymanie przez Klienta wyznaczonego terminu płatności mogą skutkować zawieszeniem świadczenia Usług przez Nokaut.
 17. W sytuacji, gdy Klient przez okres 1 roku nie udostępnia prawidłowego Pliku danych oraz nie odpowiada na wezwania Nokaut, Umowa może wygasnąć, a środki zgromadzone na Koncie nie podlegają zwrotowi.

8. Postępowanie reklamacyjne

 1. Klient ma prawo zgłaszać reklamacje co do niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi, w tym co do nieprawidłowego obliczenia salda rozliczeń z tytułu świadczonych Usług.
 2. Reklamacja może być zgłoszona w terminie dwóch tygodni licząc od daty zdarzenia stanowiącego przedmiot reklamacji.
 3. Wszystkie reklamacje dotyczące świadczonych Usług winny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres [email protected].
 4. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień wpływu zgłoszenia na skrzynkę e-mailową [email protected].
 5. W przypadku reklamacji Klient zobowiązany jest wskazać:
  1. imię i nazwisko, nazwę Sklepu, domenę internetową Sklepu oraz adres zamieszkania albo siedziby Klienta;
  2. przedmiot reklamacji, zaś w przypadku reklamacji dotyczącej stanu salda rozliczeń, Usługodawca zobowiązany jest wymienić kwestionowaną kwotę;
  3. okoliczności uzasadniające reklamację.
 6. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od daty jej wniesienia.
 7. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, po otrzymaniu zgłoszenia reklamacji a przed jej rozpatrzeniem, Nokaut zwróci się do Klienta o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 8. Nokaut rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
 9. Odpowiedź na reklamację, po jej rozpatrzeniu przez Nokaut, zostaje wysłana na kontaktowy adres e-mail Klienta.
 10. Prawo dochodzenia roszczeń reklamacyjnych w postępowaniu sądowym przysługuje po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

9. Rozwiązanie Umowy i zawieszenie świadczenia Usług

 1. Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania konkretnej Umowy z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia skutecznego na koniec miesiąca kalendarzowego.
 2. Klientowi przysługuje prawo do rozwiązania konkretnej Umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku rażącego naruszenia przez Nokaut postanowień Umowy, po uprzednim bezskutecznym pisemnym wezwaniu do zaprzestania naruszeń w terminie 15 dni liczonego od daty jego doręczenia oraz w sytuacji opisanej w pkt. 9.11. poniżej.
 3. Umowa z Klientem może zostać rozwiązana w przypadkach określonych w niniejszym pkt. 9 oraz w pozostałych przypadkach, wskazanych w Regulaminie.
 4. Rozwiązanie konkretnej Umowy może nastąpić w wyniku oświadczenia przesłanego pocztą – przesyłką za potwierdzeniem odbioru, po uprzednim przesłaniu go pocztą elektroniczną.
 5. Rozwiązanie Umowy będzie równoznaczne z zakończeniem świadczenia usług dodatkowych, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
 6. Punkty zgromadzone na Koncie Klienta, a niewykorzystane w okresie wypowiedzenia, nie podlegają zwrotowi w momencie rozwiązania Umowy.
 7. Umowa może zostać rozwiązana przez Nokaut ze skutkiem natychmiastowym w każdym czasie, a w szczególności w przypadku:
  1. gdy Klient narusza postanowienia Regulaminu bądź obowiązujące przepisy prawa;
  2. gdy stwierdzono nieprawdziwość oświadczeń złożonych przez Klienta, a do których złożenia jest on zobowiązany na podstawie postanowień Regulaminu;
  3. gdy dane, o których mowa w pkt. 2.24. Regulaminu, zostały przez Klienta usunięte w trakcie korzystania z Usług, a także stwierdzono podanie przez Klienta danych niepełnych, nieprawdziwych bądź niekatulanych;
  4. gdy Klient nienależycie realizuje zamówienia, składane przez Użytkowników lub w ramach usługi Koszyk Nokaut;
  5. gdy oferta prezentowana przez Klienta narusza prawa osób trzecich lub obowiązującego prawa;
  6. gdy Sklep Klienta uzyska więcej niż 10% skarg od Użytkowników dotyczących jego działalności w odniesieniu do miesięcznej liczby transakcji albo też w przypadku anulowania co najmniej 10% transakcji w odniesieniu do miesięcznej liczby transakcji;
  7. gdy ujemny stan Konta utrzymuje się przez okres dłuższy niż 180 dni;
  8. gdy działania lub zaniechania Klienta negatywnie wpływają na dobre imię Nokaut lub w inny sposób szkodzą Nokaut.
 8. Nokaut przysługuje prawo do zawieszenia świadczenia usług w każdym czasie, a w szczególności w przypadku:
  1. stwierdzenia zagrożenia naruszenia prawa bądź postanowień niniejszego Regulaminu;
  2. zagrożenia należytego realizowania zamówień składanych przez Użytkowników;
  3. zagrożenia naruszenia interesu Nokaut.
 9. Punkt 9.6. niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio w przypadku rozwiązania przez Nokaut Umowy w trybie natychmiastowym.
 10. Jeżeli Umowa została rozwiązana na podstawie decyzji Nokaut, Klient nie może ponownie nawiązać współpracy z Serwisem, bez uprzedniej zgody Nokaut.
 11. Nokaut zastrzega sobie prawo do wyłączenia możliwości świadczenia Usług dla niektórych kategorii Towarów lub określonych Towarów. O powyższym fakcie Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej. Klient, którego powyższe wyłączenie dotyczy, może ograniczyć Informację handlową do kategorii Towarów lub Towarów, które nie są wyłączone lub rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym. W takim wypadku przysługuje mu prawo do wymiany na pieniądze niewykorzystanych punktów na Koncie.
 12. W czasie trwania Umowy, każda ze Stron (Klient i Nokaut) może zakończyć korzystanie z usług dodatkowych, o których mowa w niniejszym Regulaminie, chyba że regulamin poszczególnych usług dodatkowych stanowi inaczej.
 13. Niezależnie od rozwiązania współpracy lub zawieszenia świadczenia Usług Klient ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania będące podstawą do rozwiązania współpracy lub zawieszenia świadczenia Usług, w szczególności ponosi pełną odpowiedzialność względem Nokaut.

10. Ochrona danych osobowych

 1. Nokaut jako Administrator Danych Osobowych dba o bezpieczeństwo udostępnionych mu danych. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 2. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji oraz w Centrum Sprzedawcy są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem w ramach obsługi Serwisu oraz do innych czynności związanych z wykonywaniem Umowy. Dane te mogą służyć do weryfikacji, czy Klient spełnia wymagania określone w niniejszym Regulaminie.
 3. Klient w momencie Rejestracji wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie informacji o swoich danych osobowych przez Nokaut, na warunkach określonych w pkt. 10 niniejszego Regulaminu oraz wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Nokaut o świadczonych przez nią usługach oraz usługach Partnerów, na udostępniony przez niego adres e-mailowy, w trybie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną(Dz. U. 2002, nr 144, poz. 1204).  Klient w każdym momencie może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej od Nokaut.
 4. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Klienta będą przetwarzane zgodnie ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą o ochronie danych osobowych.
 5. Nokaut ma prawo do opublikowania nazwy, logo firmy i adresu strony internetowej Klienta na swojej liście referencyjnej, jeżeli Klient uprzednio nie zgłosi w tej kwestii zastrzeżenia.

11. Ochrona praw autorskich

 1. Klient gwarantuje, że jego firma, wyroby oraz świadczone przez niego usługi nie naruszają praw osób trzecich i są wolne od wad fizycznych. Dotyczy to również materiałów dostarczanych przez Klienta Nokautowi. Klient oświadcza, że przysługuje mu prawo do używania wszelkich materiałów i dóbr znajdujący się na jego stronach internetowych, w tym znaków towarowych, zdjęć i opisów służących do oznaczania produktów i usług oferowanych w Sklepie oraz do oznaczania samego Sklepu.
 2. Klient przystępując do współpracy wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Nokaut wszelkich materiałów, o których mowa w pkt. 11.1. powyżej, w celu prezentacji Towarów oraz Informacji handlowej oraz w celu stworzenia bazy danych Towarów prezentowanych w Serwisie, serwisach Partnerów oraz w innych serwisach internetowych.
 3. Wszelkie prawa do Serwisu i jego zawartości, a także do mechanizmów i materiałów integrujących systemy Klienta i Serwisu stanowią wyłączną własność Nokaut.

12. Postanowienia końcowe

 1. Nokaut zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
 2. Klient zostanie powiadomiony o takich zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej na zdefiniowany w Centrum Sprzedawcy adres e-mail wraz z podaniem wejścia w życie zmian. Nowa wersja Regulaminu zostanie udostępniona na stronach Serwisu. Klient może zapoznać się ze zmianami Regulaminu i odmówić ich akceptacji przesyłając do Nokaut oświadczenie w formie wskazanej w pkt. 9 o odmowie akceptacji zmian w terminie 30 dni od daty powiadomienia Klienta przez Nokaut o zmianie Regulaminu. Niedostarczenie do Nokaut odmowy akceptacji zmian w powyższym terminie jest uznawane za akceptację zmian przez Klienta. Przesłanie w ciągu 30 dni od daty powiadomienia Klienta przez Nokaut o zmianie Regulaminu do Nokaut odmowy akceptacji zmian jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy przez Klienta z zachowaniem 30 – dniowego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, liczonego od dnia otrzymania przez Nokaut informacji o odmowie akceptacji zmian. W okresie wypowiedzenia Klienta obowiązuje brzmienie Regulaminu sprzed dokonanej zmiany.
 3. Nokaut zastrzega sobie prawo do zmiany Wykazu minimalnych Stawek za Przekierowanie w każdym czasie. Klient zostanie powiadomiony o takich zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej na zdefiniowany w Centrum Sprzedawcy adres e-mail wraz z podaniem wejścia w życie tych zmian. Zmiany w Wykazie minimalnych Stawek za Przekierowanie nie stanowią zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Promocje dotyczące naliczania opłat nie stanowią zmiany Wykazu minimalnych Stawek za Przekierowanie.
 5. Klient może zapoznać się ze zmianami i odmówić akceptacji Wykazu minimalnych Stawek za Przekierowanie przesyłając do Nokaut oświadczenie w formie wskazanej w pkt. 9.4. o odmowie akceptacji zmian w terminie 14 dni od daty powiadomienia Klienta przez Nokaut o zmianie Wykazu minimalnych Stawek za Przekierowanie. Niedostarczenie do Nokaut odmowy akceptacji zmian w powyższym terminie jest uznawane za akceptację zmian przez Klienta i powoduje automatyczne podniesienie wysokości minimalnych Stawek za Przekierowanie. Przesłanie w ciągu 14 dni od daty powiadomienia Klienta przez Nokaut o zmianie Wykazu minimalnych Stawek za Przekierowanie do Nokaut odmowy akceptacji zmian jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy przez Klienta w trybie natychmiastowym.
 6. Przelanie przez Klienta praw i obowiązków wynikających z Umowy może nastąpić tylko i wyłącznie za pisemną zgodą Nokaut.
 7. Klient zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia z roszczeniami w stosunku do Nokaut przez osoby trzecie, a w szczególności z tytułu naruszenia ich praw w związku treściami udostępnionymi przez Nokaut w Serwisie, a przekazanymi przez Klienta, z tytułu niewywiązania lub nienależytego wywiązania się z umowy zawartej z Kupującym, wstąpi do sprawy w miejsce Nokaut lub przystąpi do sprawy po stronie Nokaut jako interwenient uboczny. Klient zwróci Nokaut na jego pierwsze żądanie, wszelkie poniesione przez Nokaut wydatki związane z ewentualnym postępowaniem sądowym, w tym w szczególności wydatki poniesione na opłacenie zastępstwa procesowego, doradztwa prawnego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.
 8. Klient uznaje, że całość praw autorskich, wszystkie znaki towarowe, oraz pozostałe prawa własności intelektualnej związane z Usługami należą do Nokaut. Zabronione jest korzystanie z tych praw własności intelektualnej bądź z Usług do celów innych niż te ściśle związane z korzystaniem z Usług w sposób określony niniejszym Regulaminem.
 9. Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją umów zawartych z Nokaut, Strony będą rozstrzygały polubownie w drodze negocjacji, a jeżeli nie będzie to możliwe w terminie 90 dni od podjęcia negocjacji, Strony poddadzą go rozstrzygnięciu przez właściwy rzeczowo sąd miejsca siedziby Nokaut.
 10. Prawem właściwym dla umów zawartych z Nokaut jest prawo polskie.
 11. W kwestiach nieuregulowanych w umowach zawartych z Nokaut zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeks cywilny.
 12. Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

Załącznik nr 1 Regulamin usługi Koszyk Nokaut

1. Zawarcie Umowy

 1. Umowa o świadczenie usługi Koszyk Nokaut zostaje zawarta w terminie określonym przez pracownika Nokaut po uprzedniej pomyślnej weryfikacji Klienta oraz spełnieniu wymogów określonych w pkt. 2. poniżej.

2. Warunki zawarcia Umowy

 1. Klientem może być osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła umowę o współpracy na zasadach określonych w Regulaminie świadczenia usług przez Serwis Nokaut.pl dla Sprzedawców.
 2. W celu zawarcia Umowy o świadczenie usługi Koszyk Nokaut, Klient jest zobowiązany do:
  1. zaakceptowania Regulaminu świadczenia usług przez Serwis Nokaut.pl dla Sprzedawców wraz z niniejszym załącznikiem;
  2. zaakceptowania Cennika dostępnego w Centrum Sprzedawcy;
  3. zdefiniowania danych kontaktowych do obsługi zamówień, a w szczególności: adresu e-mail, numeru telefonu;
  4. udostępnienia Nokaut Informacji handlowej oraz linków prowadzących do regulaminu świadczenia usług przez Sklep internetowy publikowanego przez Klienta na stronach internetowych Sklepu;
  5. skonfigurowania cennika dostaw w Centrum Sprzedawcy Sklepu wraz z podaniem akceptowanych form płatności na zasadach określonych w pkt. 4 poniżej;
  6. wniesienia na Konto minimalnej wpłaty określonej w Centrum Sprzedawcy za pośrednictwem systemu płatności udostępnionego w Centrum Sprzedawcy w celu weryfikacji numeru konta bankowego Klienta. Klient jest obowiązany dokonać wyżej wymienionej opłaty z numeru rachunku bankowego przypisanego do jego działalności gospodarczej;
  7. z zastrzeżeniem lit. f powyżej potwierdzenia w Centrum Sprzedawcy numeru rachunku bankowego przypisanego do działalności gospodarczej Klienta;
  8. prowadzenia sprzedaży jedynie fabrycznie nowych Towarów.
 3. Oferta Sklepu Klienta musi w szczególności spełniać następujące wymogi:
  1. być zintegrowana w kategorii Serwisu, która jest objęta usługą Koszyk Nokaut;
  2. posiadać status dostępności inny niż „sprawdź w sklepie”;
  3. z treści oferty Sklepu Klienta, Kupujący może wyliczyć z góry koszt dostawy Towaru;
  4. posiadać skonfigurowany cennik dostaw zgodnie z pkt. 4 poniżej;
  5. nie może zawierać w szczególności Towarów:
   • z kategorii erotyka i pornografia,
   • finansowanych z nielegalnej działalności,
   • niedopuszczonych do obrotu przez przepisy prawa polskiego,
   • finansowych,
   • tytoniowych i alternatywnych do nich,
   • z kategorii leki, suplementy i witaminy,
   • z kategorii broń,
   • z kategorii bilety,
   • które Nokaut uzna za szkodliwe lub dyskredytujące dla wizerunku swojej marki.
 4. Nokaut zastrzega sobie prawo do decydowania, które Sklepy Klienta przystąpią do usługi Koszyk Nokaut, oraz które oferty Sklepu Klienta będą wyświetlane w usłudze Koszyk Nokaut.

3. Opis usługi Koszyk Nokaut i zasady jej świadczenia przez Nokaut

 1. Nokaut w ramach Serwisu, umożliwia Klientom zawieranie umów kupna –sprzedaży, określonych Towarów na zasadach określonych w niniejszym dokumencie i w tym celu udostępnia Klientom odpowiednie narzędzia systemowe. Nokaut nie jest stroną transakcji dokonywanych pomiędzy Kupującymi a Klientami i nie gwarantuje, że Kupujący mają możliwość zawarcia umowy kupna – sprzedaży Towaru oferowanego przez Klienta.
 2. Kupujący poprzez wybranie Towaru ma możliwość nabycia oferowanego przez Sklep Towaru za stałą z góry oznaczoną przez Klienta cenę. Klient jest związany treścią zawartą w opisie Towaru, a warunki Transakcji zawarte w jego opisie nie mogą ulec zmianie w stosunku do Kupujących, którzy złożyli zamówienie. Klient może aktualizować treść ofert prezentowanych w Serwisie, a w szczególności ceny Towarów, udostępniając Nokaut aktualny Plik danych. Informacja handlowa zostanie zaktualizowana w oparciu o ten Plik. Do czasu zintegrowania nowego Pliku danych, Kupujących obowiązują warunki Transakcji zawarte w opisie Towaru.
 3. Do ceny Towaru są doliczane wyliczone koszty dostawy na podstawie cennika dostaw określonego przez Klienta w Centrum Sprzedawcy, na zasadach określonych w pkt. 4. niniejszego dokumentu. Wyliczone koszty dostawy są wiążące i ostateczne. Klient może zmienić cennik dostaw w Centrum Sprzedawcy, który będzie obowiązywał od chwili zapisania go w systemie informatycznym Nokaut. Nowy cennik dostaw nie ma zastosowania wobec Kupujących, którzy już złożyli zamówienie.
 4. W ramach usługi Koszyk Nokaut dostępne są dla Kupujących następujące sposoby płatności za Towar:
  1. płatność szybkim przelewem bankowym;
  2. płatność za pobraniem;
  3. płatność w placówce Klienta w przypadku udostępnienia przez Klienta odbioru osobistego.
 5. Nokaut automatycznie wysyła Sklepowi Klienta, z którego pochodzi Towar, na podany adres e-mail lub do Centrum Sprzedawcy Klienta powiadomienie o nowym zamówieniu. Klient jest zobowiązany do potwierdzenia przyjęcia zamówienia lub jego odrzucenia niezwłocznie jednak nie później niż w ciągu 24 godzin od otrzymania powiadomienia. Klient może odrzucić zamówienie tylko w uzasadnionych przypadkach. W powiadomieniu są podawane tylko częściowe dane Kupującego. Pełne szczegóły zamówienia są przesyłane Klientowi dopiero po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji. Nokaut zastrzega sobie prawo do kontaktowania się ze Sklepem Klienta w sprawie realizacji Transakcji. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek przeszkód w realizacji Transakcji, a w szczególności w przypadku braku dostępności zamówionego Towaru, opóźnienia w realizacji Transakcji lub innych, Klient jest zobowiązany indywidualnie poinformować Kupującego oraz Nokaut.
 6. Kupujący otrzymuje w drodze korespondencji elektronicznej potwierdzenie przyjęcia do realizacji zamówienia przez Sklepy, z których Towary pochodzą, po uprzednim potwierdzeniu płatności za Towar bądź wybraniu opcji „płatność przy odbiorze” i potwierdzeniu przez Klienta przyjęcia zamówienia do realizacji. Otrzymane przez Kupującego potwierdzenie przyjęcia do realizacji jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna – sprzedaży. Brak otrzymania potwierdzenia oznacza, że zamówienie nie zostało przyjęte do realizacji, a transakcja nie doszła do skutku. Po zawarciu umowy dalszy tok postępowania kontrahentów wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Klient nie może wyłączyć ani ograniczyć praw konsumenckich przysługujących Kupującym, a w szczególności prawa odstąpienia od umowy wynikającego z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę powstałą przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000, nr 22 poz. 271).
 8. Klient może oznaczyć w Centrum Sprzedawcy Towar jako zwrócony w przypadku skorzystania przez Kupującego z prawa odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt. 3.7. powyżej. W celu uzyskania zwrotu pobranej Prowizji(jedynie procentowej wartości bez opłaty stałej), Klient jest zobowiązany do przesłania Nokaut oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy oraz kopię potwierdzenia zwrotu opłaty za zwrócony Towar Kupującemu. Decyzja o zwrocie pobranej Prowizji jest uzależniona od indywidualnej decyzji Nokaut.

4. Cennik dostaw i koszty dostawy

 1. Nokaut wylicza koszty dostawy zamówień realizowanych przez Sklepy Klienta na podstawie cennika dostaw skonfigurowanego przez Klienta w Centrum Sprzedawcy.
 2. Wyliczone przez Nokaut koszty dostawy zamówień są wiążące zarówno dla Kupującego jak i Klienta. Klient nie może żądać wyższej kwoty za dostawę zamówienia, niż ta, która została wyliczona przez Nokaut.
 3. Klient jest zobowiązany skonfigurować cennik dostaw w Centrum Sprzedawcy dla poszczególnych Sklepów.
 4. W przypadku konfiguracji w Centrum Sprzedawcy: cennik dostaw może być oparty o wagę zamówienia, którą stanowi suma wag Towarów w zamówieniu lub o liczbę sztuk w zamówieniu, którą stanowi suma ilości sztuk Towarów w zamówieniu.
 5. Klient konfigurując cennik dostaw określa:
  1. firmy dostawcze, z których będzie korzystał do obsługi zamówień realizowanych w ramach usługi Koszyk Nokaut oraz cenniki dla wybranych form dostawy określając formę płatności i przedziały wagowe lub liczbę sztuk Towarów w zamówieniu oraz korespondujące z nimi koszty dostawy, a także listę placówek odbioru osobistego;
  2. w przypadku cennika opartego o wagę zamówienia, Klient określa górną granicę wagową dla jednego zamówienia;
  3. w przypadku cennika opartego o liczbę sztuk Towarów w zamówieniu, Klient określa górną granicę ilości sztuk Towarów dla jednego zamówienia;
  4. Klient może dodatkowo dla każdego cennika określić kwotę, powyżej której dostawa jest bezpłatna.
 6. W przypadku cennika opartego o wagę zamówienia, Klient jest zobowiązany przekazać Nokaut w Pliku danych wagi Towarów oferowanych przez Sklep Klienta w ramach usługi Koszyk Nokaut Przekazanie musi nastąpić w Pliku danych. Jeżeli Klient nie poda w Pliku danych wag Towarów, to koszt dostawy zostanie wyliczony z najniższego zdefiniowanego w Centrum Sprzedawcy przedziału wagowego w określonej przez Kupującego formie dostawy.

5. Prawa i obowiązki Klienta

 1. Klient w ramach usługi Koszyk Nokaut jest uprawniony do korzystania z niej na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie usługi Koszyk Nokaut i Regulaminie świadczenia usług przez Nokaut.pl dla Sprzedawców oraz zawierania umów kupna – sprzedaży z Użytkownikami Serwisu.
 2. Klient w ramach usługi Koszyk Nokaut jest zobowiązany do:
  1. realizowania zobowiązań wobec Kupujących zgodnie z ofertą prezentowaną w Serwisie, w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem usługi Koszyk Nokaut i obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny(Dz. U. 2000, nr 22, poz. 271) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną(Dz. U. 2002, nr 144, poz. 1204);
  2. wyświetlania na stronach internetowych Sklepu Klienta aktualnych informacji na temat Klienta(sprzedawcy Towarów) zawierających w szczególności: nazwę firmy, adres, telefon, adres e-mail, numer rejestracyjny działalności gospodarczej Klienta, aktualny regulamin świadczenia usług przez Klienta oraz inne elementy wynikające z obowiązujących przepisów prawa, a przede wszystkim ustaw wskazanych w literze a powyżej. W przypadku sprzeczności postanowień regulaminu świadczenia usług publikowanego na stronach internetowych Sklepu przez Klienta i Regulaminu świadczenia usług przez Serwis Nokaut.pl dla Użytkowników prezentowanego na stronach www.nokaut.pl zastosowanie mają postanowienia Regulaminu świadczenia usług przez Serwis Nokaut.pl;
  3. udostępnienia Nokaut Informacji handlowej oraz linków prowadzących do regulaminu świadczenia usług przez Klienta publikowany na stronach internetowych Sklepu.

6. Warunki finansowe

 1. Za usługę Koszyk Nokaut pobierana jest Prowizja. Nokaut pobiera Prowizję od zamówienia złożonego w Sklepie Klienta w następujący sposób: opłatę stałą od zamówienia oraz procent od wartości każdego z Towarów w zamówieniu.
 2. Prowizja jest pobierana z Konta Klienta w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego, niezależnie od tego czy Klient przyjmie zamówienie do realizacji.
 3. Zwrot pobranej Prowizji może nastąpić tylko w wyjątkowych okolicznościach i zależy od wyłącznej decyzji Nokaut z zastrzeżeniem pkt. 3.8. powyżej. Opłata stała nie podlega zwrotowi w żadnym przypadku.
 4. Zwrot Prowizji następuje w punktach Nokaut.
 5. Wysokość procentowej opłaty od każdego Towaru jest uzależniona od kategorii, z której Towar pochodzi. Stawki dla poszczególnych kategorii są dostępne w Centrum Sprzedawcy Klienta.
 6. Informacje o każdej aktualnie pobranej Prowizji widoczne są w Centrum Sprzedawcy Klienta.
 7. W określonych odstępach czasowych, Nokaut dokonuje rozliczenia Prowizji. Rozliczenie to polega na odjęciu łącznej wartości Prowizji w czasie od zawarcia Umowy lub poprzedniego rozliczenia od środków zgromadzonych na Koncie. Informacja o rozliczeniach i objętych nimi Prowizjami dostępna jest w Centrum Sprzedawcy na stronie „Moje konto > Historia rozliczeń”.
 8. W przypadku, gdy stan Konta Klienta jest ujemny, Nokaut zawiesi prezentowanie oferty Sklepu Klienta do momentu zasilenia Konta.

7. Czas trwania Umowy

 1. Umowa o świadczenie usługi Koszyk Nokaut każdorazowo zostaje zawarta na czas nieokreślony i wchodzi w życie z dniem określonym w pkt.1.1. niniejszego dokumentu.
 2. Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania Umowy z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 3. Rozwiązanie przez Klienta Umowy będzie równoznaczne z zakończeniem świadczenia przez Nokaut wszystkich Usług i rozwiązaniem Umowy głównej.
 4. Rozwiązanie Umowy może nastąpić w wyniku oświadczenia przesłanego pocztą – przesyłką za potwierdzeniem odbioru, po uprzednim przesłaniu go pocztą elektroniczną.
 5. Umowa o świadczenie usługi Koszyk Nokaut zostaje rozwiązana automatycznie bez konieczności jej wypowiadania w przypadku określonym w pkt. 9.5. Regulaminu świadczenia usług przez Serwis Nokaut dla Sprzedawców.
 6. Nokaut przysługuje prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usługi Koszyk Nokaut ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
  1. nienależytego realizowania zamówień składanych przez Kupujących;
  2. niewykonania bądź niewywiązania się z umowy zawartej z Kupującym;
  3. naruszenia przez Klienta lub prezentowaną przez niego ofertę praw osób trzecich;
  4. naruszenia przez Klienta obowiązującego prawa;
  5. naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.
 7. Niezależnie od rozwiązania współpracy Klient jest zobowiązany zrealizować zamówienia złożone przez Kupujących, które zostały złożone przed datą rozwiązania współpracy z Nokaut.

8. Odpowiedzialność

 1. Nokaut nie jest stroną transakcji, a jedynie platformą handlową, w ramach której udostępnia miejsce do zawierania umów kupna – sprzedaży, w związku z czym nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady zakupionego Towaru oraz nie odpowiada za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie umowy zawartej pomiędzy Kupującym a Klientem, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Klienta. Nokaut, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność Towarów sprzedawanych w ramach usługi Koszyk Nokaut, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Klienta, jak również za nie zawarcie przez Kupujących i Klienta umowy.
 2. Klient zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia z roszczeniami w stosunku do Nokaut przez osoby trzecie, a w szczególności z tytułu naruszenia ich praw w związku z treściami udostępnionymi przez Nokaut w Serwisie, a przekazanymi przez Klienta, z tytułu niewywiązania lub nienależytego wywiązania się z umowy zawartej z Kupującym, wstąpi do sprawy w miejsce Nokaut lub przystąpi do sprawy po stronie Nokaut jako interwenient uboczny. Klient zwróci Nokaut na jego pierwsze żądanie, wszelkie poniesione przez Nokaut wydatki związane z ewentualnym postępowaniem sądowym, w tym w szczególności wydatki poniesione na opłacenie zastępstwa procesowego, doradztwa prawnego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.
 3. Klient ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego w ramach usługi Koszyk Nokaut, a w szczególności:
  1. realizacji prawa odstąpienia od umowy przez Kupującego;
  2. za zgodność wykonania umowy z treścią oferty prezentowanej w Serwisie;
  3. z tytułu realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego w ramach usługi Koszyk Nokaut;
  4. z tytułu rękojmi, gwarancji jak i za sposób wykonania, nie wykonania czy też nienależytego wykonania przez Klienta obowiązku lub obowiązków wynikających z umowy sprzedaży Towaru lub przepisów prawa;
  5. za jakość, bezpieczeństwo, legalność Towarów, a także prawdziwość i rzetelność ich opisu prezentowanych w Serwisie przez Klienta oraz zdolność Klienta do ich sprzedaży.
 4. W przypadku niedostarczenia przez Klienta Kupującemu zamówionego Towaru/ów, mimo dokonania zapłaty lub wybrania opcji dostawy za pobraniem przez Kupującego, Nokaut ma prawo żądać od Klienta w każdym takim przypadku kary umownej w wysokości dziesięciokrotności Prowizji za dane zamówienie.

9. Obsługa płatności

 1. W ramach usługi Koszyk Nokaut płatności dokonywane przez Kupujących z góry są obsługiwane przez eCard Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (80-387 Gdańsk), przy ulicy Arkońskiej 11, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000042304, o kapitale zakładowym wynoszącym 16.840.000,00 złotych w całości opłaconym, nr NIP: 521-31-03-040, zwana dalej „Agentem Rozliczeniowym”.
 2. Obsługiwanie płatności przez Agenta Rozliczeniowego nie jest związane z otwarciem rachunku bankowego i wszelkie operacje w nim dokonywane nie mają charakteru czynności bankowych w rozumieniu prawa bankowego.
 3. Klient akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na przekazywanie jego danych, w szczególności numeru rachunku bankowego, do Agenta Rozliczeniowego w celu obsługi usługi Koszyk Nokaut oraz polepszenia obsługi procesu zakupowego.
 4. Obsługa płatności polega na przyjmowaniu przez Agenta Rozliczeniowego, przelewów pieniężnych, dokonywanych przez Kupujących w celu zapłaty za Towar, które następnie na polecenie Nokaut przekazywane są na rachunki bankowe Klientów zdefiniowane w Centrum Sprzedawcy. Warunkiem przekazania wpłat, o których mowa powyżej, jest zobowiązanie pieniężne, powstałe w wyniku dokonanych transakcji pomiędzy Klientem a Kupującym w ramach usługi Koszyk Nokaut.
 5. Agent Rozliczeniowy dokonuje przekazania otrzymanych środków na rachunek bankowy Klienta nie później niż w terminie 3 dni roboczych, od chwili zlecenia przez Nokaut przekazania środków z zastrzeżeniem zdania następnego. Minimalna kwota przekazania środków na rachunek bankowy Klienta wynosi 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych). W przypadku, gdy wartość środków pieniężnych jest mniejsza niż wyżej wymieniona wartość, płatność nastąpi po czasie, w którym skumulowana wartość z poprzednich okresów, kiedy środki nie były przesyłane, przekroczy wyżej wymienioną. Kwota ta nie podlega oprocentowaniu.
 6. Agent Rozliczeniowy nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przekazywaniu należnych środków na rachunek bankowy Klienta spowodowane przyczynami powstałymi po złożeniu przez Agenta Rozliczeniowego polecenia przelewu, a także za opóźnienia będące następstwem zdarzeń niezależnych od Agenta Rozliczeniowego, w szczególności zdarzeń o charakterze siły wyższej.
 7. Agent Rozliczeniowy posługuje się wyspecjalizowanymi instytucjami finansowymi, które dobiera z zachowaniem należytej staranności w wyborze. Do czasu udostępnienia środków Klientowi, Agent Rozliczeniowy rozporządza otrzymanymi środkami, według własnego uznania, zgodnie z przepisami prawa polskiego.
 8. Agent Rozliczeniowy nie jest stroną umowy zawartej pomiędzy Kupującym a Klientem i nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie umów zawartych przez Klienta. Agent Rozliczeniowy, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za zdolność Klienta do sprzedaży Towarów oraz wypłacalność Kupujących.
 9. Wszelkie operacje finansowe dokonywane przez system płatności Agenta Rozliczeniowego są dokonywane w drodze przelewów, obejmujących płatności bezgotówkowe wyrażone w walucie polskiej.
 10. System płatności Agenta Rozliczeniowego nie może być wykorzystywany do realizacji innych płatności, aniżeli spłata zobowiązań Kupujących wobec Klienta, które wynikają bezpośrednio z przeprowadzonych Transakcji, nie dotyczy to zwrotu kwoty Kupującemu w sytuacji nie przyjęcia do realizacji przez Klienta złożonego zamówienia.
 11. W ramach systemu płatności Agenta Rozliczeniowego obsługiwane są płatności dokonywane w drodze przelewów elektronicznych, obejmujące płatności bezgotówkowe w pieniądzu polskim dokonywane w drodze przelewów internetowych.
 12. Agent rozliczeniowy zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług na rzecz Klienta w przypadku rozwiązania umowy z Nokaut, bądź zawieszenia świadczenia Usług przez Nokaut na rzecz Klienta.
 13. Odbiorcą wpłaty dokonanej przez Kupującego w ramach systemu płatności Agenta Rozliczeniowego jest Klient. W przypadku, gdy numer rachunku bankowego jest nieprawidłowy, Klient nie może podnosić wobec Kupującego zarzutu braku zapłaty za Towar, jeśli Kupujący dokonał wpłaty pieniędzy w całości Agentowi Rozliczeniowemu.
 14. Warunkiem uzyskania przez daną płatność statusu zakończonej jest dokonanie przez Kupującego wymaganych i określonych przez bank lub centrum autoryzacyjno-rozliczeniowe czynności, niezbędnych do zatwierdzania płatności oraz uzyskanie przez Agenta Rozliczeniowego pozytywnej odpowiedzi autoryzacyjnej. Jeżeli dla danej płatności Agent Rozliczeniowy uzyska negatywną odpowiedź autoryzacyjną lub dokona negatywnej weryfikacji, zamówienie jest traktowane jako niezłożone.
 15. Płatności, które uzyskały status zakończonych, z chwilą oznaczenia przez Klienta zamówienia jako realizowane podlegają wypłacie stosownie do dyspozycji Nokaut wyłącznie w drodze przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.
 16. W przypadku zmiany rachunku bankowego Klient jest zobowiązany w trybie natychmiastowym skontaktować się z Nokaut. Nokaut nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy numer rachunku bankowego Klienta.
 17. Agent Rozliczeniowy w szczególnych przypadkach, a zwłaszcza w sprawach dotyczących reklamacji oraz sprawach związanych z realizacją płatności, może kontaktować się z Klientem.

10. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem zastosowanie mają postanowienia Regulaminu świadczenia usług przez Serwis Nokaut dla Sprzedawców, a w sprawach nieuregulowanych przez w/w dokumenty przepisy obowiązującego prawa.
 2. Nokaut nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne utrudnienia lub niemożność realizacji Usług wynikające z przyczyn niezależnych od Nokaut, w szczególności awarii technicznych oraz wystąpienia siły wyższej.
 3. Nokaut zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu świadczenia usługi Koszyk Nokaut w każdym czasie.
 4. Klient zostanie powiadomiony o takich zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej na zdefiniowany w Centrum Sprzedawcy adres e-mail wraz z podaniem wejścia w życie zmian. Nowa wersja Regulaminu świadczenia usługi Koszyk Nokaut zostanie udostępniona na stronach Serwisu. Klient może zapoznać się ze zmianami i odmówić ich akceptacji przesyłając do Nokaut oświadczenie w formie wskazanej w pkt. 7.4. powyżej o odmowie akceptacji zmian w terminie 30 dni od daty powiadomienia Klienta przez Nokaut o zmianie Regulaminu świadczenia usługi Koszyk Nokaut. Niedostarczenie do Nokaut odmowy akceptacji zmian w powyższym terminie jest uznawane za akceptację zmian przez Klienta. Przesłanie w ciągu 30 dni od daty powiadomienia Klienta przez Nokaut o zmianie Regulaminu świadczenia usługi Koszyk Nokaut do Nokaut odmowy akceptacji zmian jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy przez Klienta z zachowaniem 30 – dniowego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, liczonego od dnia otrzymania przez Nokaut informacji o odmowie akceptacji zmian. W okresie wypowiedzenia Klienta obowiązuje brzmienie Regulaminu świadczenia usługi Koszyk Nokaut sprzed dokonanej zmiany.
 5. Nokaut zastrzega sobie prawo do zmiany Cennika w każdym czasie. Klient zostanie powiadomiony o takich zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej na zdefiniowany w Centrum Sprzedawcy adres e-mail wraz z podaniem wejścia w życie tych zmian. Zmiany w Cenniku nie stanowią zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. Klient może zapoznać się ze zmianami i odmówić akceptacji nowego Cennika przesyłając do Nokaut oświadczenie w formie wskazanej w pkt. 7.4. powyżej o odmowie akceptacji zmian w terminie 14 dni od daty powiadomienia Klienta przez Nokaut o zmianie Cennika. Niedostarczenie do Nokaut odmowy akceptacji zmian w powyższym terminie jest uznawane za akceptację zmian przez Klienta. Przesłanie w ciągu 14 dni od daty powiadomienia Klienta przez Nokaut o zmianie Cennika Nokaut odmowy akceptacji zmian jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy przez Klienta z zachowaniem 30 – dniowego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, liczonego od dnia otrzymania przez Nokaut informacji o odmowie akceptacji zmian. W okresie wypowiedzenia, Klienta obowiązuje Cennik sprzed dokonanej zmiany.
 7. Niniejszy załącznik stanowi integralną część Regulaminu świadczenia usług przez Serwis Nokaut dla Sprzedawców.

Załącznik nr 2 Warunki prowadzenia Kampanii Smart Shopping w CSS Nokaut.pl

1. Zasady współpracy

 1. Sales Intelligence prowadzi w ramach współpracy kampanie Google Shopping Ads (GSA).
 2. Kampania Smart Shopping w CSS Nokaut.pl (Kampania Smart) – kampania polegająca na wyświetlaniu ofert Klienta w ramach usług GSA, na zasadach określonych w dalszej części załącznika.

2. Warunki prowadzenia Kampanii Smart Shopping w CSS Nokaut.pl

 1. Prowadzenie Kampanii Smart jest dostępne wyłącznie dla Klientów, którzy mają zawartą umowę o świadczenie usług w Serwisie, w rozumieniu akceptacji Regulaminu dla Sprzedawców Nokaut.pl
 2. W celu uruchomienia Kampanii Smart, Klient jest zobowiązany do:
  1. Posiadania poprawnie skonfigurowanego konta sklepu w Google Analytics, ze zintegrowanymi danymi konwersji e-commerce
  2. Nadania dla Sales Intelligence dostępu do konta Google Analytics sklepu, dla którego będzie prowadzona Kampania Smart oraz połączenie tego konta klienta ze dedykowanym kontem Sales Intelligence
  3. Dokonania zasilenia konta w Centrum Sprzedawcy, na kwotę deklarowanego budżetu miesięcznego na prowadzenie kampanii w Nokaut.pl, Google Shopping i/lub Serwisach Partnerskich
  4. Skonfigurowania cennika dostaw w Centrum Sprzedawcy Sklepu wraz z podaniem akceptowanych form płatności
  5. Udostępnienia pliku xml z ofertą sklepu, spełniającą wymagania opisane w Google Merchant Center
  6. Dostarczenia logo sklepu w wymiarach wskazanych przez opiekuna sklepu.
 3. Nokaut zastrzega sobie prawo do decydowania, które Sklepy i oferty Klienta będą promowane w ramach Kampanii Smart.

3. Rozliczenie Kampanii Smart

 1. Rozliczenie odbywa się na warunkach ustalonych indywidualnie z Klientem.
 2. Łączna wartość wykonanych w danym dniu przekierowań, zawierająca koszt Google powiększony o marżę Sales Intelligence, zostaje odjęta od salda w Nokaut.
 3. Sales Intelligence zastrzega sobie możliwość korygowania dziennego salda o korektę kosztu (na podstawie walidacji przekierowań Google) do 5 dni wstecz.
 4. W przypadku, gdy stan Konta Klienta jest ujemny, Nokaut zawiesi  prezentowanie oferty Sklepu Klienta do momentu dokonania kolejnej wpłaty.
 5. W przypadku dostarczenia przez Sales Intelligence mniejszego wolumenu ruchu, niż zadeklarowana wysokość budżetu w danym miesiącu, niewykorzystana wartość budżetu przechodzi na kolejny miesiąc na tych samych warunkach.
 6. W przypadku rezygnacji z kampanii niewykorzystane środki nie podlegają zwrotowi. Mogą zostać przeznaczone na promowanie ofert w pozostałych kanałach ruchu sieci reklamowej Nokaut.pl

4. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem zastosowanie mają postanowienia Regulaminu świadczenia usług przez Serwis Nokaut dla Sprzedawców, a w sprawach nieuregulowanych przez w/w dokumenty przepisy obowiązującego prawa.
 2. Nokaut nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne utrudnienia lub niemożność realizacji Usług wynikające z przyczyn niezależnych od Nokaut, w szczególności awarii technicznych oraz wystąpienia siły wyższej.
 3. Niniejszy załącznik stanowi integralną część Regulaminu świadczenia usług przez Serwis Nokaut dla Sprzedawców.

Mateusz Jeżyk

COO

Advisor photo

Potrzebujesz profesjonalnych rozwiązań?

Wskażę Ci skuteczne e-działania, dopasowane do Twojej branży.

Bezpłatna konsultacja 👋

Zobacz inne wpisy

Zobacz wszystkie