Regulamin Buyblo.com

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego buyblo.com (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”) przez Sales Intelligence sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, pod adresem: ul. Jodłowa 1/3, 81-526 Gdynia, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS: 0000847644, NIP: 7010360301, kapitał zakładowy w wysokości 5184800,00 zł, zwaną dalej Usługodawcą.
 2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez adres poczty elektronicznej: [email protected].
 3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej www.buyblo.com, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 4. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 5. Niezależnie od §6 ust. 8 Regulaminu, Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Serwisu, a ich zasady określają odpowiednie podmioty trzecie.
 6. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, rodzaje i zakres Usług, warunki świadczenia Usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 7. Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia w/w zagrożeń, Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.
 8. Zasady świadczenia w ramach Serwisu innych Usług, w tym Usług płatnych mogą określać dodatkowe regulaminy.
 9. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu dotyczących Użytkowników oraz Blogerów, do Blogerów stosuje się postanowienia Regulaminu dotyczące Blogerów.

§2 DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

Bloger posiadający pełną zdolność do czynności prawnych Użytkownik, prowadzący swój blog lub kanał w serwisie YouTube, lub publikujący treści w Internecie, prezentujący w Serwisie według swojego wyboru Materiały zgodnie z charakterem Serwisu. Blogerem może być również Użytkownik, nie mający pełnej zdolności do czynności prawnych pod warunkiem uzyskania zgody opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego na zawarcie umowy z Usługodawcą. Usługodawca ma prawo żądania przedstawienia zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim;

Kliknięcie – świadome działanie osoby, nie będącej pod kontrolą Blogera, polegające na kliknięciu w Ofertę powodujące przekierowanie jej na stronę partnera Usługodawcy, oznaczenie tej osoby identyfikatorem Blogera i zapisanie tej informacji w pliku cookie na urządzeniu tej osoby;

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Konsument – Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

Panel Blogera – przydzielona danemu Blogerowi część Serwisu, za pomocą której Bloger zarejestrowany może dokonywać określonych działań i korzystać z określonych Usług w ramach Serwisu;

Materiał – tekst, grafika, film lub inny autorski materiał Blogera, udostępniany przez Blogera w Serwisie lub na własnej stronie internetowej zgodnie z Regulaminem;

Oferta – oferta partnerów Usługodawcy, prezentowana w Serwisie przy/w Materiałach, w formach stosowanych w sieci Internet (np. link, banner statyczny lub animowany, box reklamowy, kompletny fragment HTML zawierający pola formularza i każda inna domknięta forma graficzna lub tekstowa), powodująca po Kliknięciu przekierowanie na stronę partnera Usługodawcy;

Przedsiębiorca – Użytkownik będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;

Regulamin – niniejszy dokument;

Serwis Internetowy/Serwis – serwis internetowy dostępny w domenie buyblo.com, którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca, w ramach którego Użytkownicy mogą korzystać z Usług oferowanych przez Usługodawcę;

Stawka za Kliknięcie – kwota za Kliknięcie, której wysokość jest uzależniona od kategorii oraz Transakcyjności ruchu wygenerowanego przy Kliknięciu w daną Ofertę;

Tabela – tabela wskazująca wysokość i zasady naliczania wynagrodzenia Blogera z tytułu udostępnienia Materiałów w Serwisie, udostępniona na stronie internetowej Usługodawcy;

Transakcyjność ruchu – stosunek liczby transakcji do ruchu przesłanego wskutek Kliknięcia w daną Ofertę;

Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która może korzystać z Usług dostępnych w Serwisie;

Wtyczka – oprogramowanie stworzone przez Usługodawcę i udostępniane Blogerowi za pośrednictwem strony internetowej WordPress.org przeznaczone do instalacji przez Blogera.

§3 ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez siebie Usług, a w szczególności możliwość przeglądania informacji prezentowanych w Serwisie, dodawania opinii/komentarzy, jak też korzystania z innych Usług dostępnych w Serwisie.
 2. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu:
  • urządzenie z dostępem do Internetu,
  • dostęp do poczty elektronicznej,
  • najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script.
 4. Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

§4 USŁUGI

 1. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie. Korzystanie z Usług jest wolne od opłat. Korzystanie z Usług przez Blogerów – z wyłączeniem przeglądania informacji zamieszczonych w Serwisie – wymaga posiadania Konta.
 2. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z następujących Usług:
  1. Przeglądanie informacji zamieszczonych w Serwisie,
  2. Prowadzenie Konta w Serwisie,
  3. Świadczenie Usługi Newsletter,
  4. Dodawanie i prezentowanie wypowiedzi w Serwisie przez Użytkowników,
  5. Udostępnianie Materiałów w Serwisie przez Blogera.
 3. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.
 4. Usługa prowadzenia Konta w Serwisie Internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w Serwisie.
 1. Bloger może zarejestrować się do Serwisu również za pośrednictwem konta na portalu społecznościowym Facebook.
 2. >Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta Użytkownika będącego Blogerem w Serwisie zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą rozwiązania umowy na udostępnianie Materiałów w Serwisie przez Blogera.
 3. Użytkownik ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (Usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Usługodawcę wyłącznie do Użytkownika, który dokonał subskrypcji.
 4. Użytkownik ma możliwość zamieszczania w Serwisie indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi odnoszących się m.in. do Usług, Serwisu lub Materiałów. Użytkownik dodając wypowiedzi oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe.
 5. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi bez ograniczenia czasowego i terytorialnego oraz jej publikowanie przez Usługodawcę na stronach Serwisu, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
 6. Umowa na udostępnianie Materiałów w Serwisie przez Blogera jest zawierana na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą rozwiązania umowy licencji, o której mowa w § 6 ust. 5 Regulaminu. Szczegółowe warunki dodania i prezentowania w Serwisie Materiałów uregulowane są w § 6 Regulaminu.
 7. Usługa na udostępnienie Materiałów w Serwisie jest dostępna niezwłocznie po założeniu Konta przez Blogera, a przypadku Konsumentów po założeniu Konta przez Blogera albo w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy – w przypadku nie wyrażenia zgody przez Konsumenta na rozpoczęcie świadczenia tej usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.

§5 PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. >Użytkownik ma obowiązek w okresie korzystania z Usług:
  1. postępowania w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz postanowieniami Regulaminu mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i prawa własności intelektualnych osób trzecich,
  2. przekazywania danych zgodnych ze stanem faktycznym w sposób nie wprowadzający w błąd,
  3. niezwłocznego informowania Usługodawcy o zmianach danych mających wpływ na realizację Usług,
  4. niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu,
  5. niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Użytkownik jest obowiązany do posiadania wszelkich praw do treści zamieszczanych w Serwisie, a ich wykorzystanie nie może stanowić naruszenia przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu lub dobrych obyczajów.
 3. Usługodawca uprawniony jest do usunięcia treści zamieszczonej w Serwisie przez Użytkownika w przypadku, gdy jej brzmienie lub cel jest sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Regulaminem lub normami obyczajowymi.
 4. Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku, zamieszczonego w Serwisie w ramach Konta.
 5. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Usługodawcę swojego wizerunku umieszczonego przez niego w Koncie i jego publiczne udostępnianie, w celu świadczenia Usług przez Usługodawcę i dostarczania funkcjonalności Serwisu.
 6. Wyrażona przez Użytkownika zgoda dotyczy użycia wizerunku również w materiałach służących popularyzacji działań w zakresie działalności Usługodawcy oraz realizacji akcji marketingowych przez rozpowszechnianie wizerunku w mediach elektronicznych, w szczególności w portalu społecznościowym Facebook (www.facebook.com) i jego podstronach, stronie internetowej Serwisu i jej podstronach na czas nieokreślony (do odwołania).
 7. Użytkownik wyraża zgodę na utrwalanie, obrót nośnikami, na których utrwalono wizerunek, lub inne treści i zdjęcia zamieszczone w ramach korzystania z usługi dodawania opinii lub w ramach Konta, oraz na ich zwielokrotnianie wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, zgodnie z pkt 5 i 6 powyżej, jeżeli powyższe działania będą związane z działalnością Serwisu i nie będą godziły w interesy Użytkownika.
 8. Użytkownik powyższej zgody udziela nieodpłatnie.

§6 UDOSTĘPNIANIE MATERIAŁÓW W SERWISIE PRZEZ BLOGERA

 1. Bloger może udostępnić w Serwisie stworzony przez siebie Materiał.
 2. Usługa udostępniania Materiału w Serwisie przez Blogera jest dostępna po dokonaniu rejestracji i założeniu Konta przez Blogera.
 3. Materiał udostępniony w Serwisie przez Blogera nie może naruszać obowiązujących przepisów prawa, dobrych obyczajów, praw majątkowych lub niemajątkowych Usługodawcy, a także osób trzecich, w szczególności zawierać jakichkolwiek treści pornograficznych, rasistowskich lub nawołujących do przemocy lub dyskryminacji na jakimkolwiek tle.
 4. Bloger dodając Materiał do Serwisu oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tego Materiału, a w szczególności prawa autorskie oraz prawa pokrewne umożliwiające mu udzielenie licencji, o której mowa poniżej.
 5. Bloger dodając Materiał do Serwisu udziela Usługodawcy niewyłącznej, odpłatnej licencji bez ograniczeń terytorialnych, na czas nieokreślony, wraz z prawem do udzielania sublicencji, do korzystania z Materiału na następujących polach eksploatacji:
  1. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
  2. trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu;
  3. prawo do zwielokrotniania kodu i tłumaczenia jego formy (dekompilacja), przystosowywanie, zmiana układu oraz wprowadzanie innych zmian, w szczególności w celu wykorzystania dla celów współdziałania z programami komputerowym;
  4. rozpowszechnianie w tym wprowadzenie do pamięci komputera, do sieci komputerowych oraz Internetu (rozpowszechnianie on-line);
  5. wprowadzenie do obrotu, użyczanie, najem Materiału lub jego kopii lub inne podobne formy korzystania;
  6. eklama i promocja, w szczególności Ofert, Usługodawcy oraz Serwisu.
 6. Bloger może wypowiedzieć ww. licencję na rok naprzód, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego. Wypowiedzenie powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 7. Bloger upoważnia Usługodawcę do dokonywania drobnych, technicznych modyfikacji Materiału koniecznych do dostosowania wykonywania uprawnień do różnych środków przekazu, nośników lub formatów.
 8. Usługodawca jest uprawniony do prezentowania Ofert w powiązaniu z Materiałami lub jako ich części, w tym umieszczanie linków do innych artykułów prezentowanych w Serwisie.
 9. >Usługodawca uprawniony jest do usunięcia Materiału udostępnionego w Serwisie przez Blogera w przypadku, gdy jego brzmienie lub cel jest sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Regulaminem lub normami obyczajowymi.
 10. Bloger obowiązany jest stosować wytyczne Usługodawcy co do sposobu zamieszczania Materiału w Serwisie.
 11. Usługodawca nie jest twórcą Materiału udostępnionego przez Blogera i nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.
 12. W przypadku skierowania przez jakikolwiek podmiot roszczeń dotyczących naruszenia jakichkolwiek praw do Materiałów udostępnianych przez Blogera w Serwisie lub przez te Materiały, Bloger zobowiązany jest zwolnić Usługodawcę od odpowiedzialności w tym zakresie, a w razie konieczności wstąpić do sprawy w miejsce Usługodawcy lub jako interwenient uboczny. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Bloger zobowiązuje się ponadto zwrócić na pierwsze żądanie Usługodawcy wszelkie poniesione przez niego wydatki związane z postępowaniem sądowym, w tym koszty zastępstwa procesowego, doradztwa prawnego jak również zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.

§7 WTYCZKA

 1. Usługodawca umożliwia korzystanie z Wtyczki.
 2. Wtyczka stanowi oprogramowanie, w ramach którego Bloger może udostępnić Materiały stworzone przez siebie w ramach Serwisu w całości lub części oraz połączyć z wybranymi przez siebie Ofertami dostępnymi w ramach Wtyczki.
 3. Postanowienia §6 powyżej stosuje się odpowiednio do Wtyczki, w tym zasady licencji.
 4. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Wtyczki i jej funkcjonalności przez Blogera obejmują:
  1. urządzenie z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do przeglądarki Google Chrome lub Mozilla Firefox.
 5. W celu zainstalowania Wtyczki, Bloger pobiera oprogramowanie za pośrednictwem stron internetowych WordPress.org oraz przeglądarki Google Chrome lub Mozilla Firefox, postępując zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie w trakcie instalacji.
 6. W celu poprawnego korzystania z Wtyczki, Bloger jest obowiązany założyć Konto w Serwisie, na zasadach wskazanych w Regulaminie. Po poprawnej rejestracji Konta i instalacji Wtyczki Usługodawca przesyła na adres mailowy Blogera klucz dostępu do Wtyczki. Umowa o korzystanie z Wtyczki jest zawierana z chwilą wprowadzenia klucza dostępu przesłanego przez Usługodawcę i uruchomienia Wtyczki. Umowa jest zawarta na czas nieokreślony.
 7. Z chwilą zawarcia umowy o korzystanie z Wtyczki, Usługodawca udziela Blogerowi niewyłącznej, nieodpłatnej, nieprzenaszalnej i nieograniczonej terytorialnie licencji, bez prawa udzielenia sublicencji, na korzystanie z Wtyczki, na następujących polach eksploatacji:
  1. wprowadzenie do pamięci (w tym pamięci RAM) urządzenia,
  2. utrwalenie w pamięci urządzenia oraz wyświetlanie w tym urządzeniu,
  3. tymczasowe zwielokrotnienie w pamięci urządzenia, niezbędne do korzystania z Wtyczki,
  4. dodawanie w ramach Wtyczki Materiałów,
  5. przystosowanie Wtyczki niezbędne do korzystania z niej za pośrednictwem urządzenia Blogera (konfiguracja sprzętowa i programowa).
 8. Licencja udzielana jest na czas nieoznaczony, nie dłuższy jednak niż okres obowiązywania umowy o korzystanie z Wtyczki.
 9. Naruszenie przez Blogera warunków licencji uprawnia Usługodawcę do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§8 WYNAGRODZENIE BLOGERA

 1. Blogerowi przysługuje wynagrodzenie za udostępnienie Materiału w Serwisie bezpośrednio lub w ramach Wtyczki (opłata licencyjna). Wysokość wynagrodzenia jest oparta o Stawkę za Kliknięcie i uzależniona od kategorii oraz Transakcyjności ruchu. Szczegółowe zasady naliczania wynagrodzenia zostały określone w Tabeli.
 2. W czasie trwania umowy na udostępnienie Materiałów przez Blogera Usługodawca może dokonywać zmiany Tabeli. Zmiana ta nie stanowi zmiany Regulaminu. O zmianach Tabeli Usługodawca powiadamia Blogera na adres poczty elektronicznej podany przez Blogera. Jeżeli w terminie 14 dni od otrzymania powiadomienia Bloger nie złoży pisemnego oświadczenia o braku akceptacji zmian, uważa się je za przyjęte. Złożenie oświadczenia o braku akceptacji zmian jest równoznaczne z rozwiązaniem ww. umowy z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian, z zastrzeżeniem § 4 ust. 6 i 10 Regulaminu. W takim przypadku, Usługodawca wypłaci Blogerowi wynagrodzenie należne do dnia rozwiązania umowy, w wysokości sprzed dokonania zmian w Tabeli.
 3. Usługodawca w szczególnych przypadkach może rozliczać się z Blogerem na zasadach ustalanych indywidualnie, zaakceptowanych przez Blogera.
 4. Wynagrodzenie jest rozliczane w oparciu o informacje udostępniane przez Usługodawcę w Koncie, po upływie każdego miesiąca kalendarzowego – za miesiąc poprzedni.
 5. Minimalna wysokość naliczonego wynagrodzenia uprawniająca Blogera do wypłaty w danym miesiącu kalendarzowym wynosi 100 zł brutto (słownie: sto złotych). W przypadku nieosiągnięcia przez Blogera w danym miesiącu kalendarzowym wynagrodzenia w wysokości uprawniającej do wypłaty, środki zgromadzone przez Blogera zostają przeniesione do rozliczenia na kolejny miesiąc.
 6. Warunkiem dokonania wypłaty wynagrodzenia Blogera jest zgłoszenie wniosku o wypłatę środków, za pośrednictwem narzędzi dostępnych w Panelu Blogera.
 7. Usługodawca rozpatrzy wniosek, o którym mowa w ust. 6 powyżej w ciągu 30 dni od chwili jego otrzymania. Usługodawca może odmówić wypłaty wynagrodzenia, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie naruszenia Regulaminu lub przepisów prawa.
 8. Wynagrodzenie Blogera jest wypłacane pod warunkiem dostarczenia w formie pisemnej Usługodawcy zgody opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego na zawarcie umowy z Usługodawcą.
 9. Wynagrodzenie należne Blogerowi będącemu płatnikiem podatku VAT wypłacane jest na podstawie faktury VAT przekazywanej przez Blogera.
 10. W przypadku Blogerów nie będących płatnikami podatku VAT, wynagrodzenie wypłacane jest zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym na podstawie wystawianych przez Blogerów rachunków.
 11. Bloger wystawia fakturę VAT lub rachunek w terminach określonych przepisami prawa, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia pozytywnej weryfikacji wniosku, o którym mowa w ust. 6 przez Usługodawcę. Bloger przesyła fakturę VAT lub rachunek na adres e-mail Usługodawcy: [email protected].
 12. >Usługodawca przekazuje Blogerowi należne mu wynagrodzenie na wskazany przez niego w Koncie numer rachunku bankowego w terminie 14 dni od otrzymania od niego prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku wystawionego na kwotę ustaloną jako należna.
 13. Blogerzy będący płatnikami VAT, do wartości faktury doliczają kwotę podatku VAT, według stawki obowiązującej w dniu wystawiania faktury.
 14. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wywiązywanie się przez Blogera z ciążących na nim obowiązków związanych z osiąganiem przychodu na podstawie Regulaminu.
 15. Usługodawca stosuje mechanizm eliminowania Kliknięć, które uznaje za nieprawidłowe lub powtórzone. Takie Kliknięcia nie wpływają na wysokość wynagrodzenia Blogera. Blogerowi z tego tytułu nie przysługują jakiekolwiek roszczenia. W przypadku znacznej liczby Kliknięć uznanych przez Usługodawcę za nieprawidłowe lub powtórzone, jak również w sytuacji generowania przez Ofertę przy Materiale danego Blogera ruchu o rażąco niskiej Transakcyjności ruchu lub gdy konwersja tego ruchu odbiega znacząco od średniej konwersji w danej kategorii lub generowania przez Ofertę przy Materiale danego Blogera ruchu o znamionach ruchu spamowego, Usługodawca ma prawo w trybie natychmiastowym rozwiązać umowę na udostępnienie Materiałów przez Blogera, jak również odmówić wypłaty części lub całości wynagrodzenia Blogera.

§9 UPRAWNIENIA KONSUMENTA

 1. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia Usług zawartej z Usługodawcą w terminie 14 dni bez podawania przyczyny.
 2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Termin na odstąpienie od umowy liczony jest od dnia jej zawarcia.
 4. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy określa załącznik nr 1 do Regulaminu, przy czym Użytkownik nie jest zobowiązany do posługiwania się wzorem udostępnionym przez Usługodawcę.
 5. Uprawnienie do odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi nie przysługuje Konsumentowi w przypadku, gdy Usługodawca za zgodą Konsumenta rozpoczął świadczenie tej Usługi przed upływem 14 dni od zawarcia umowy, przy czym Usługodawca informuje Konsumenta przed rozpoczęciem świadczenia Usługi o utracie prawa odstąpienia od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Użytkownik będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;
  2. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu;
  3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email [email protected] ;
  4. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

§10 REKLAMACJE

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania.
 2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: ul. Jodłowa 1/3, 81-526 Gdynia, bądź poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail: [email protected].
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko bądź nazwę firmy, adres zamieszkania lub siedziby, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.

§11 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności.

§12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 2. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie Regulaminu jest prawo polskie.
 4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, zostaje poddane właściwym sądom polskim.
 5. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, w przypadku gdy drugą stroną jest Przedsiębiorca, będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 6. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Użytkownicy posiadający Panel Blogera zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania go o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie Usługi, z zastrzeżeniem § 4 ust. 6 i 10.

Załącznik nr 1 (formularz odstąpienia od umowy)
Tabela wynagrodzeń

Mateusz Jeżyk

COO

Advisor photo

Potrzebujesz profesjonalnych rozwiązań?

Wskażę Ci skuteczne e-działania, dopasowane do Twojej branży.

Bezpłatna konsultacja 👋

Zobacz inne wpisy

Zobacz wszystkie