Regulamin Armaturawodna.pl

ROZDZIAŁ 1. REGULAMIN

1.1. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników i Nokaut oraz zasady korzystania z Serwisu.

1.2. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika oznacza zaakceptowanie w całości poniższego Regulaminu i przyjęcie do wiadomości, że postanowienia Regulaminu określają zakres i warunki korzystania z Usług oferowanych w Serwisie przez Nokaut.

1.3. Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej armaturawodna.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie i zapisanie na nośniku w każdej chwili.

ROZDZIAŁ 2. DEFINICJE

Przyjęte w niniejszym Regulaminie skróty i definicje oznaczają:

2.1. Użytkownik – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta z Serwisu i/lub usług świadczonych przez Nokaut w ramach Serwisu oraz zaakceptowała niniejszy Regulamin;

2.2. Nokaut – Sales Intelligence sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-526), ul. Jodłowa 1/3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Gdańska Północy w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000847644, NIP: 7010360301, Regon: 146393710 będąca właścicielem Serwisu;

2.3. Regulamin – niniejszy dokument;

2.4. Serwis – serwis dostępny w domenie internetowej armaturawodna.pl, którego operatorem jest Nokaut, będący platformą handlową służący w szczególności prezentacji, porównywaniu Towarów;

2.5. Sklep – podmiot profesjonalny, prowadzący działalność gospodarczą w formie sklepu internetowego, współpracujący z Nokaut w ramach Serwisu na podstawie umowy o współpracy, prezentujący w Serwisie Towary;

2.6. Towar – usługi lub produkty oferowane przez Sklepy;

2.7. Usługi – świadczone dla Użytkowników przez Nokaut w ramach Serwisu usługi;

ROZDZIAŁ 3. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

3.1. Nokaut w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez Nokaut Usług, a w szczególności poszukiwanie informacji o cenach i innych cechach Towarów oferowanych przez Sklepy w ramach usługi porównywania cen.

3.2. Użytkownik może korzystać z Serwisu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem wyłącznie poprzez stosowną przeglądarkę internetową. Serwis zastrzega, że w przypadku niektórych Usług, dla skorzystania z pełnej ich funkcjonalności, niezbędne jest włączenie w przeglądarce internetowej Użytkownika obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash, a także “cookies”.

3.3. Użytkownik Serwisu może przeglądać opisy Towarów oraz porównywać oferty pochodzące z różnych Sklepów. Użytkownik może również umieszczać w Serwisie opinie na temat Towarów i Sklepów, a także inne materiały, w tym wypowiedzi, listy Towarów, filmy oraz wszelkie inne informacje, których zamieszczenie umożliwiają funkcjonalności Serwisu.

3.4. Użytkownik zobowiązuje się podczas korzystania z Serwisu do przestrzegania przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu.

3.5. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne w Serwisie stanowią przedmiot praw wyłącznych Nokaut, Sklepów lub Użytkowników Serwisu. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.

3.6. Zabronione jest kopiowanie, reprodukowanie, agregowanie, modyfikowanie czy przetwarzanie jakichkolwiek danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie z wyjątkiem działań określonych w pkt. 1.3. Regulaminu. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Nokaut, w tym charakterystycznych elementów grafiki, w ramach własnych usługowych serwisów internetowych. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu materiałów wymaga każdorazowo zgody Nokaut i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Nokaut, Użytkowników i Sklepów.

3.7. Nokaut nie jest sprzedawcą ani usługodawcą ofert prezentowanych w Serwisie, a jedynie w ramach platformy handlowej prezentuje informacje o Towarach znajdujących się w ofercie Sklepów oraz udostępnia miejsce do zawierania umów kupna-sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sklepem. Nokaut nie odpowiada za aktualność, zupełność ani rzetelność informacji, co do przedmiotu oferty Sklepu.

3.8. Dane dotyczące Towarów, prezentowane w Serwisie pochodzą od Sklepów, które za ich treść ponoszą odpowiedzialność. Nokaut dokłada wszelkich starań, aby prezentowane informacje były kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym jednak w celu sprawdzenia aktualności oferty oraz dostępności Towaru prezentowanych w ramach usługi porównywarki cen, Użytkownik winien przejść do strony internetowej Sklepu, z którego dana oferta pochodzi. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Użytkownik powinien skontaktować się bezpośrednio z tym Sklepem. Nokaut nie odpowiada za ewentualne różnice w cenie Towaru pomiędzy informacją umieszczoną w Serwisie i na stronie internetowej Sklepu.

3.9. Transakcja pomiędzy Użytkownikiem a Sklepem odbywa się na warunkach określonych przez Sklep, a w szczególności określonych w regulaminie Sklepu oraz przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Nokaut nie odpowiada za Transakcje realizowane przez Sklep.

3.10. Nokaut nie ponosi odpowiedzialności:

a. za sposób realizacji umowy przez Sklep wobec Użytkowników, ani za zgodność wykonania umowy z treścią informacji prezentowanej w Serwisie,

b. z tytułu realizacji zamówienia złożonego przez Użytkownika w Sklepie,

c. z tytułu rękojmi, gwarancji, ani za sposób wykonania, bądź niewykonania przez Sklep obowiązku lub obowiązków wynikających z umowy kupna-sprzedaży Towarów,

d. za treść prezentowanej informacji handlowej ani za zgodność informacji handlowej z ofertą umieszczoną w Sklepie,

e. za przebieg Transakcji,

f. za realizację dostawy Towarów zamówionych w Sklepie,

g. za jakość, bezpieczeństwo lub legalność Towarów promowanych w Serwisie przez Sklepy, ani za prawdziwość i rzetelność ich opisu oraz zdolność Sklepu do ich sprzedaży.

3.11. Nokaut w miarę możliwości stara się weryfikować dane dotyczące Towarów i podejmować niezbędne działania w celu wyeliminowania nielegalnych lub niezgodnych z Regulaminem działań.

3.13. W przypadku rozbieżności pomiędzy opisem Towaru prezentowanym w Serwisie w ramach usługi porównywarki cen a prezentowanym na stronie internetowej Sklepu, wiążący dla Użytkownika i Sklepu jest opis Towaru prezentowany na stronie internetowej Sklepu.

3.14. W przypadku niedostępności Towaru lub innych przeszkód zachodzących po stronie Sklepu, Sklep jest zobowiązany indywidualnie kontaktować się z Kupującym.

ROZDZIAŁ 4. TREŚCI UŻYTKOWNIKÓW

4.1. Nokaut może publikować w Nokaut w całości lub części treści zamieszczone przez Użytkowników. Są to między innymi komentarze lub oceny dotyczące Towarów lub Sklepów.

4.2. Użytkownicy wprowadzając treści przyjmują za nie pełną odpowiedzialność.

4.3. Nokaut nie redaguje treści Użytkowników, jednakże zastrzega sobie prawo do usuwania całości lub fragmentów wypowiedzi w przypadkach, gdy dana treść:

a) narusza godność ludzką, dobra osobiste lub dobre obyczaje;

b) narusza prawa patentowe, autorskie, tajemnice handlowe oraz inne prawa osób trzecich;

c) zawiera treści dyskryminujące, a w szczególności ze względu na rasę, płeć lub narodowość;

d) rani przekonania religijne lub polityczne;

e) zagraża fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich;

f) sprzyja zachowaniom zagrażającym zdrowiu, bezpieczeństwu lub ochronie środowiska;

g) ma charakter reklamy bądź zawiera innego rodzaju informacje lub materiały o charakterze komercyjnym;

h) promuje system sprzedaży lawinowej;

i) zawiera dane osobowe, teleadresowe lub adresy poczty elektronicznej;

j) jest w formie obraźliwej lub wulgarnej.

4.4. Nokaut zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Użytkownika oraz treści jego wypowiedzi, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa.

4.5. Z chwilą wprowadzenia treści w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie, rozpowszechnianie, publikowanie, kopiowanie oraz modyfikowanie i dystrybucję przez Nokaut tych treści, a w szczególności wypowiedzi Użytkownika na temat Sklepów, Towarów, realizacji Transakcji przez Sklep oraz oceny Towarów lub Sklepów.

4.6. Nokaut nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych w Serwisie wypowiedzi Użytkowników.

ROZDZIAŁ 5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

5.1. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest Sales Intelligence sp. z o.o.. Zbiór danych Użytkowników został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych i jest wpisany do ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych pod numerem 077852.

5.2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, nr 144, poz. 1204 z póżń. zm.) w celach związanych z funkcjonowaniem Serwisu, a w szczególności świadczenia tym Użytkownikom przez Nokaut Usług, archiwizacji, ulepszania Serwisu, a także w celach marketingowych dotyczących Usług Nokaut jak i podmiotów współpracujących.

5.3. Nokaut przestrzega postanowień niniejszego Rozdziału i zobowiązuje się do ochrony danych dotyczących osób korzystających z jego Usług i odwiedzających Serwis.

5.4. Nokaut świadcząc Usługi dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji przekazanych Nokaut, a dotyczących Użytkowników. Nokaut z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, a w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

5.5. Nokaut sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia Serwisu.

5.6. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji Usług świadczonych przez Nokaut w ramach Serwisu.

5.7. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne.

5.8. Użytkownicy mogą przeglądać Serwis bez konieczności informowania o swojej tożsamości i ujawniania jakichkolwiek danych osobowych. Jednak z chwilą przekazania swoich danych osobowych przestają być Użytkownikami anonimowymi. Użytkownik podając swoje dane osobowe, zgadza się na zbieranie i używanie ich przez Nokaut w sposób opisany w niniejszym Rozdziale Regulaminu, czyli na potrzeby świadczenia Usług przez Nokaut, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem Nokaut, a także dotyczących Usług i Towarów prezentowanych w Serwisie.

5.9. Okazjonalnie w Serwisie organizowane są konkursy. Dane kontaktowe Użytkowników, którzy wezmą udział w konkursie, wykorzystywane są do jego sprawnego przeprowadzenia, np. powiadomienia o zwycięstwie. Oprócz tego dane kontaktowe Użytkowników używane są do promowania kolejnych Usług. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania takich informacji.

5.10. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na mocy obowiązujących przepisów prawa.

5.11. Z uwagi na dobrowolny charakter podania przez Użytkownika w Nokaut swoich danych osobowych, Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, a także może zwrócić się do Nokaut z pisemnym żądaniem usunięcia podanych wcześniej danych osobowych ze zbioru danych prowadzonego przez Nokaut. Nokaut może odmówić usunięcia danych, jeżeli Użytkownik swoim dotychczasowym zachowaniem w Serwisie naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

5.12. Użytkownicy Serwisu mają możliwość otrzymywania od Nokaut informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej. Użytkownik może w dowolnym momencie odwołać zgodę na otrzymywanie informacji handlowych. Aby odwołać zgodę na otrzymywanie informacji handlowych należy przesłać oświadczenie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]. Nokaut dokłada wszelkich starań, by wysyłane wiadomości nie obciążały skrzynki odbiorcy.

5.13. W ramach Serwisu Użytkownicy mogą korzystać z usługi przesyłania newslettera przez Nokaut. W tym celu Użytkownik powinien wypełnić formularz subskrypcji newslettera, dostępny na stronach internetowych Serwisu i wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Rezygnacja z otrzymywania informacji w ramach newslettera jest możliwa poprzez kliknięcie w link dostępny w przesłanej wiadomości (newsletterze).

5.14. Nokaut wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

5.15. Podczas przeglądania stron internetowych Serwisu są używane przez Nokaut pliki „cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w urządzeniu końcowym Użytkownika, zasady z korzystania z plików cookies opisuje Polityka Cookies zamieszczona na stronach Serwisu.

ROZDZIAŁ 6. PRZERWY TECHNICZNE I AWARIE

6.1. Nokaut dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu.

6.2. Szczegółowe informacje dotyczące ewentualnych przerw, awarii oraz błędów technicznych a także ich wpływu na Usługi, Nokaut niezwłocznie zamieści na stronach Serwisu.

6.3. Nokaut ma prawo dokonywać czasowych przerw technicznych, niezbędnych do stałego podwyższania poziomu świadczonych Usług przez Nokaut, w szczególności w celu przeprowadzania prac konserwacyjnych, uaktualnień Serwisu, a także minimalizowania potencjalnego ryzyka wystąpienia awarii lub błędów technicznych.

6.4. W każdym przypadku Nokaut dokłada wszelkich starań, aby w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych oraz aby przerwy techniczne w możliwie najmniejszym stopniu ograniczały dostęp Użytkowników do Serwisu. W tym celu, w miarę możliwości, będą one planowane na godziny nocne, a o przewidywanym terminie i czasie trwania przerwy Użytkownicy będą informowani ze stosownym wyprzedzeniem.

6.5. Przez awarię techniczną rozumie się sytuację, w której wszyscy lub przeważająca większość Użytkowników utraciła możliwość korzystania z podstawowych Usług, normalnie świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności utraciła możliwość logowania się w Serwisie, porównywania cen Towarów.

6.6. Przez błąd techniczny rozumie się każdy problem techniczny dotyczący funkcjonowania Serwisu, nie będący awarią techniczną w rozumieniu punktu 7.5. powyżej.

ROZDZIAŁ 7. REKLAMACJE

7.1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług.

7.2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: Sales Intelligence sp. z o.o., ul. Jodłowa 1/3, 81-526 Gdynia, bądź poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej: [email protected].

7.3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

7.4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Nokaut.

7.5. Reklamacje dotyczące jakości lub wad Towarów nabytych od Sklepów, czy też nienależytego wykonania bądź niewykonania umowy kupna-sprzedaży przez Sklep należy kierować bezpośrednio do Sklepu, z którego Towar pochodzi, w przypadku zgłoszenia takiej reklamacji do Nokaut, Nokaut będzie się starał udzielić odpowiednich informacji Użytkownikowi, jednak zastrzega, że takie reklamacje nie będą rozpatrywane przez Nokaut.

ROZDZIAŁ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, Nokaut poinformuje o tym Użytkowników na stronach Serwisu.

8.2. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Nokaut, jednak nie krótszym niż w ciągu 14 dni od dnia ich ogłoszenia przez Nokaut w Serwisie.

8.3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

8.4. Prawem właściwym dla umów zawartych w ramach Serwisu pomiędzy Użytkownikiem a Nokaut, których przedmiotem są Usługi świadczone przez Nokaut jest prawo polskie.

8.5. Wszelkie spory pomiędzy stronami będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

8.6. Postanowienia odrębnych regulaminów, określających warunki i zakres świadczenia poszczególnych Usług oferowanych przez Nokaut, stanowią regulacje szczególne względem regulacji ujętych w niniejszym Regulaminie, o ile nie zastrzeżono inaczej.

8.7. Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

8.8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronach Serwisu.

Mateusz Jeżyk

COO

Advisor photo

Potrzebujesz profesjonalnych rozwiązań?

Wskażę Ci skuteczne e-działania, dopasowane do Twojej branży.

Bezpłatna konsultacja 👋

Zobacz inne wpisy

Zobacz wszystkie