Polityka prywatności

1. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych jest Sales Intelligence sp. z o.o., z siedzibą w Gdyni (81-526), ul. Jodłowa 1/3, KRS: 0000847644, NIP: 7010360301, REGON: 146393710, która przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Sales Intelligence sp. z o.o. wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mailowy: [email protected]. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez Sales Intelligence sp. z o.o. danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Sales Intelligence sp. z o.o. przetwarza dane osobowe w celach technicznych (tj. w celu administrowania serwisem) oraz w celach marketingowych, w tym przedstawieniu oferty oraz wysyłania newsletter’a z informacjami o nowościach, promocjach i rabatach.
 4. Sales Intelligence sp. z o.o. zapewnia wszystkim osobom, których dane przetwarza w jakimkolwiek zakresie, realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz innych uprawnień wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego w zakresie ochrony danych osobowych.
 5. Sales Intelligence sp. z o.o. nie planuje świadomie zbierać danych dotyczących osób poniżej 16 roku życia. Zakres zebranych danych osobowych nie obejmuje wieku tych osób.
 6. Sales Intelligence sp. z o.o. zapewnia, iż nie przekazuje jakichkolwiek danych podmiotom do tego nieuprawnionym. Sales Intelligence sp. z o.o. udostępnia dane użytkowników jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz na podstawie zawartych umów, w sposób nieprzekraczający zakresu wyrażonych przez użytkownika zgód.
 7. W wypadku przetwarzania w celach marketingowych dane są przetwarzane do czasu odwołania wyrażonej przez Użytkownika zgody. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust.1a) RODO. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem.
 8. Osoba, których dane są przetwarzane posiada:
  • Prawo dostępu do treści swoich danych – tzn. może uzyskać potwierdzenie, czy przetwarzane są jego dane osobowe, a jeżeli tak to może: uzyskać dostęp do swoich danych osobowych oraz uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską. Ponadto osoba, których dane są przetwarzane może uzyskać kopie swoich danych osobowych.
  • Prawo sprostowania danych –   tzn. może żądać sprostowania swoich danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym oraz ich uzupełnienia.
  • Prawo do usunięcia danych – tzn. może żądać od Sales Intelligence sp. z o.o. usunięcia wszystkich lub niektórych swoich danych osobowych w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2  RODO wobec przetwarzania, dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1. RODO. Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych, administrator może nadal przetwarzać dane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, o czym powiadomi daną osobę.
  • Prawo ograniczenia przetwarzania –  tzn. może żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację. W przypadku zgłoszenia żądania, do czasu jego rozpatrzenia Sales Intelligence sp. z o.o. będzie mógł uniemożliwić korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem.
  • Prawo do przenoszenia danych – tzn. że może otrzymać swoje dane osobowe, które sama dostarczyła, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Może również żądać, by dane osobowe zostały przesłane bezpośrednio innemu administratorowi. Realizacja żądania zostanie zrealizowana, gdy technicznie będą takie możliwości.
  • Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – tzn. może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, jeżeli przetwarzanie oparte jest na podstawie art. 6, ust. 1, lit. f.
  • Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do przekazywania materiałów marketingowych oraz informacji handlowych.
 10. Dane użytkownika podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 4 RODO, w celu przedstawienia najbardziej korzystnej i dopasowanej do preferencji oferty oraz dokonywania analiz, które pozwolą udoskonalać usługi i maksymalnie personalizować komunikację.

2. POLITYKA COOKIES

 1. Sales Intelligence sp. z o.o., z siedzibą w Gdyni przy ulicy Jodłowej 1, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000847644, o kapitale zakładowym w wysokości 5 184 800,00 PLN, NIP: 7010360301, jako właściciel i administrator serwisów (zwanych dalej Serwisami):
  •  bazarek.pl
  •  buyblo.com
  •  fabryka.fit
  •  handlomat.pl
  •  krolestwolazienek.pl
  •  luxlife.pl
  •  nokaut.pl
  •  sklepyfirmowe.pl
  •  nokautbiznes.pl
  •  nokautdnia.pl
  •  nokautdom.pl
  •  nokautdziecko.pl
  •  nokautelektronika.pl
  •  nokautmoto.pl
  •  nokautrozrywka.pl
  •  nokautstyl.pl
  •  nokauttrening.pl
  •  nokautzdrowie.pl
  •  alleremonty.pl
  •  armaturawodna.pl
  •  askbeforebuy.net
  •  askbeforebuy.pl
  •  cenoweuderzenie.com
  •  cenoweuderzenie.pl
  •  ceny.net.pl
  •  domoweceny.pl
  •  kosmetyki-perfumy.pl
  •  modnakobieta.com.pl
  •  oponus.com.pl
  •  skleponator.pl
  •  taniebaterie.info.pl
  •  tanieporownanie.pl
  •  uznane.pl
  • zawszemodni.pl
   przedstawia poniżej informacje dotyczące zastosowania i wykorzystania plików cookie w Serwisach.
 2. Serwisy zbierają w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies. Informacje zbierane w sposób automatyczny nie są wykorzystywane w celu podejmowania zautomatyzowanych decyzji rodzących zobowiązania po stronie Użytkownika.
 3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisów i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisów. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisów pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest administrator Serwisów.
 5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisów do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisów i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisów korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymania sesji Użytkownika Serwisów (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisów ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • analizy sposobów, w jakich użytkownicy korzystają z usługi, wchodzą w interakcję z treścią i przeglądają  reklamy. Autoryzowane strony trzecie mogą wykorzystywać pliki cookie i podobne technologie do takich celów.
 6. W ramach Serwisów stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „sesyjne”  (session cookies) – pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
  • „stałe” (persistent cookies) – przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;
  • cookies firm zewnętrznych (informacje dotyczące polityki cookies firm zewnętrznych dostępne są na witrynie danej firmy):
   • Google Analytics – administrator: Google Inc z siedzibą w USA;
   • Google AdSense – administrator: Google Inc z siedzibą w USA;
   • Google AdWords Remarketing – administrator: Google Inc z siedzibą w USA;
   • Plus.google.com – administrator: Google Inc z siedzibą w USA;
   • DoubleClick – administrator: Google Inc z siedzibą w USA;
   • Facebook.com – administrator: Facebook Inc z siedzibą w USA;
   • Adform – administrator: Adform z siedzibą w Danii;
   • WhitePress – administrator: WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej;
   • PushPushGo – administrator: PushPushGo sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie;
   • SAREhub – administrator: Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku.
 7. Dodatkowo w ramach Serwisów stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisów, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisów;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisów;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisów;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej, itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 8. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisów mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisów. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 9. Administrator Serwisów informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisów.
 10. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisów wykorzystywane mogą być również przez współpracujących reklamodawców oraz partnerów.
 11. Zebrane dane nie są przekazywane podmiotom spoza obszaru EOG.

3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sales Intelligence sp. z o.o. zastrzega, iż w przyszłości  może wprowadzić zmiany w Polityce Prywatności, w szczególności w sytuacji, w której nastąpią zmiany w przepisach powszechnie obowiązującego prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Mateusz Jeżyk

COO

Advisor photo

Potrzebujesz profesjonalnych rozwiązań?

Wskażę Ci skuteczne e-działania, dopasowane do Twojej branży.

Bezpłatna konsultacja 👋

Zobacz inne wpisy

Zobacz wszystkie